Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 1. 2013

RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2013.

RM schvaluje zařazení žádosti Osadního výboru ve Stříteži o vybudování kamenné opěrné zdi s chodníkem a potrubím na odvod dešťové vody v Poličce - Stříteži do programu MAS v roce 2013, a to pouze v případě vyhlášení 2. výzvy.
 
RM doporučuje ZM schválit prodej podílu 629/22820 na stavebních parcelách č. 2860, 2861, 2862, 2863 a 2864 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 67/12/HSYM-BP, a to pozemkové parcely č. 4003/1 o výměře 390 m2 v k.ú. Polička, mezi ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, jako převodcem a městem Polička jako nabyvatelem, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2 s příslušenstvím, v přízemí domu č.p. 941, Sídliště Hegerova v Poličce, na dobu určitou, a to na jeden rok. Výše měsíčního nájemného bude činit 30,48 Kč/m2.

RM schvaluje upuštění od valorizace nájemného v roce 2013 za nájem nebytových prostor ve vlastnictví města Poličky o průměrnou meziroční míru inflace za rok 2012, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smluv o připojení k distribuční soustavě mezi městem Polička a obchodní společností VČP Net, s.r.o., Hradec Králové, jako provozovatelem distribuční soustavy, dle důvodové zprávy.

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (1/30/2013), přečteno 685x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 1. 2013