Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. února 2013

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory č. 2010/01035 s DSO Královská věnná města, jehož předmětem je úprava termínů realizace a financování projektu „Královská města známá, ale nepoznaná…“.

RM doporučuje ZM neschválit záměr realizace a podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 126/89 týkající se projektu „Zvýšení kvality řízení města Poličky“ v rámci výzvy č. 89 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

RM projednala a doporučuje ZM schválit „Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám městem Polička v roce 2013“.

RM bere na vědomí informaci o možnostech provozování kanalizace a čistírny odpadních vod od roku 2016.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci “Zajištění služeb technického dozoru investora na projekt:  Realizace úspor energie  - Dům s pečovatelskou službou „PENZION“ Polička“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností ASEKOL s.r.o., Praha 4.

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod projektové dokumentace na investiční akci „Heydukova - nový vodovodní řad DN 80“ v pořizovací hodnotě 34.800,- Kč na Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko.

RM jmenuje Mgr. Pavlu Juklovou za členku Komise pro zahraničí a cestovní ruch Rady města Poličky.

RM schvaluje užití městského znaku pro webové stránky Oblastní charity Polička.

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků p. č. 3043 o výměře 1947 m2, p. č. 3042 o výměře 1545 m2 a p. č. 5944/26 o výměře 34 m2 za pozemek p. č. 2811 o výměře 3123 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše v k. ú. Polička. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

 

Vložil Němcová Magdalena (2/13/2013), přečteno 720x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. února 2013