Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. března 2013

RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 6. 4. 2011 s panem Rostislavem Koumarem na povýšení počtu výtisků o 50 ks. 

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 20471/2013  na přípravu a konání 22. ročníku multižánrového festivalu „Polička*555“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Oprava venkovního pláště domu č. p. 122, Svojanov“.

RM schvaluje termín pro podání žádostí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Polička ve dnech 21. - 22. 5. 2013 od 8 do 16 hodin.

RM bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol vykonaných u zřízených příspěvkových organizací v roce 2012, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností  SWIETELSKY stavební s.r.o., Pelhřimov, na akci „Rekonstrukce ul. Tyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na zajištění služeb technického dozoru investora na projekt “Realizace úspor energie  - Dům s pečovatelskou službou „PENZION“ Polička“,
s firmou APOLO CZ s.r.o., Polička.

RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na zajištění služeb autorského dozoru na projekt „Realizace úspor energie  - Dům s pečovatelskou službou „PENZION“ Polička“ s Ing. Petrem Šafářem, projektová a inženýrská kancelář Polička.

RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p. č. 339/1 v k. ú. Polička.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 1910/2 o výměře 205 m2, p.č. 1910/17
o výměře 197 m2 a p.č. 1750/11 o výměře 6 m2, vše v k.ú. Hamry nad Křetínkou, Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

a) RM ruší své usnesení č. 98 ze dne 2. 4. 2012.
b)RM doporučuje ZM schválit uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 1577/1 o výměře 705 m2 a  části pozemku p.č. 1577/2 o výměře 894 m2
za část pozemku p.č. 1792 o výměře 1321 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše v k.ú. Rohozná u Poličky. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude předmětem finančního vyrovnání v ceně 10,-Kč/m2. Náklady spojené se směnou nemovitostí uhradí obě strany společně a nerozdílně.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem 0,50 m2 plochy na budově č. p. 296 v Poličce, ul. Smetanova, mezi společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, jako pronajímatelem a městem Polička jako nájemcem. Nájem bude činit 1.000,-Kč/rok + DPH v zákonem stanovené výši.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 29. 3. 2012 uzavřené mezi městem Polička jako půjčitelem a občanským sdružením Pontopolis o. s., se sídlem Polička jako vypůjčitelem, dle důvodové zprávy.

RM pověřuje tajemníka úřadu ve spolupráci s odbory MěÚ zpracovat Strategický plán rozvoje města Poličky pro období 2014 – 2018.

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 tis. Kč městu Frenštát pod Radhoštěm na pomoc obětem neštěstí při výbuchu domu č. p. 39 a ukládá finančnímu odboru zapracovat tuto částku do rozpočtové změny č. 1/2013.


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.


 

Vložil Němcová Magdalena (3/13/2013), přečteno 838x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. března 2013