Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. dubna 2013

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č.2/2013, dle důvodové zprávy.

RM se zabývala výší pohledávek po lhůtě splatnosti dle důvodové zprávy a doporučuje ZM tuto zprávu vzít na vědomí. Zároveň ukládá příslušným odborům MěÚ nadále věnovat problematice zvýšenou pozornost.

RM schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2012 příspěvkové organizace DPS "Penzion" Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Digitální povodňový plán ORP a města Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s panem Mgr. BcA. Petrem Gláserem, Kopidlno na přípravu publikace „Mariánský sloup v Poličce – restaurování, část první: interdisciplinární restaurátorský průzkum“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky Lezníku za rok 2011.   

RM schvaluje Zprávy o činnosti za rok 2012 příspěvkových organizací Tylův dům, Městské muzeum a galerie Polička, Městská knihovna Polička, Hrad Svojanov, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci „Realizace úspor energie - Dům s pečovatelskou službou „PENZION“ Polička“ (VŘ na generálního dodavatele stavby), ve složení dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření Dohody o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2013 včetně Ceníku služeb a výkonů T.E.S. s.r.o., Polička pro rok 2013, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1008/S na realizaci projektu „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ mezi městem Polička a Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje objednání galvanoplastických kopií mincí Poličského pokladu v rozsahu 1.200 kusů, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 5461/1 o výměře 100 m2  v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy na prodej bytu č. 875/3 o velikosti 1+3, ulice 9. května, Polička, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 941/6 o velikosti 1+1 v domě č. p. 940, 941 na Sídlišti Hegerova, v obci a k. ú. Polička, části obce Horní Předměstí včetně spoluvlastnického podílu 31/1000 na společných částech domu č. p. 940, 941 a na zastavěném pozemku st. p. č. 3073, 3074 za sníženou kupní cenu Kč 590.000,--.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí - akce „Polička - výměna zásobního řadu“ a v tomto smyslu následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, obě mezi městem Polička jako (budoucím) povinným z věcného břemene a Sdružením majitelů skupinového vodovodu Poličsko, jako (budoucím) oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM nedoporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 240/1 o výměře 26 371 m2 v k.ú. Svojanov.
 

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

 

 

Vložil Hofmanová Lucie (4/12/2013), přečteno 915x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. dubna 2013