Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. 5. 2013

RM schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2013, dle důvodové zprávy.

a) RM schvaluje výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2012,
dle důvodové zprávy.
b) RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2012 včetně vyúčtování závazných ukazatelů 2012:
Mateřská škola Rozmarýnek Polička
Mateřská škola Polička, Hegerova 427
Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
Mateřská škola Čtyřlístek Polička
Mateřská škola Luční Polička
Masarykova základní škola Polička
Základní škola Na Lukách Polička
Školní jídelna Polička, Rumunská 646
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička
Středisko volného času Mozaika Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Městská knihovna Polička
Hrad Svojanov
Tylův dům Polička
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička

RM, v souladu s ustanovením § 4 odst. 1, zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje člena Zastupitelstva města Poličky pana RNDr. Ladislava Scheiba, přijímáním prohlášení o uzavření manželství a prováděním sňatečních obřadů s účinností od 25. 3. 2013.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo Zhotovení lesních hospodářských osnov s platností od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022, uzavřené dne 15. 11. 2011 s firmou Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s..

RM schvaluje postup oprav místních komunikací na území města Poličky po zimním období,
dle důvodové zprávy.  

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 119015, jejímž předmětem je obnova a statické zajištění gotického opevnění města - hradebních úseků SO 19 a SO 20, uzavřená mezi městem Polička a GEO-ING Jihlava spol. s r.o., dodatkem č. 3 je definován rozsah prací pro rok 2013.

a) RM ruší svá usnesení č. 380/a a 380/b z roku 2012.    
b) RM schvaluje Smlouvu o spolupráci se společnostmi:
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín; Telefónica Czech Republic, a. s. se sídlem Praha 4 - Michle; RWE Distribuční služby, s. r. o. se sídlem Brno; VHOS, a. s. se sídlem Moravská Třebová.
c) RM schvaluje Smlouvu o dílo na tvorbu a správu Digitální technické mapy města společně s výše uvedenými společnostmi (viz b) se zhotovitelem GEOVAP, spol. s r.o. se sídlem Pardubice.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 09039273 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie - Mateřská školka Čtyřlístek Polička“, registrační číslo projektu: CZ. 1.02/3.2.00/09.04282.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 09038213 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie - Mateřská školka Luční Polička“, registrační číslo projektu: CZ. 1.02/3.2.00/09.04593.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)
č. 13_SOB01_4120895986 pro park v lokalitě Mánesova s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly.

RM neschvaluje zpracování projektu a žádosti o dotaci z OPŽP na nákup kompostérů
pro domácnosti firmou ISES, s.r.o., Praha 6.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Polička jako oprávněným z věcného břemene a Povodím Moravy, s. p., Brno, jako povinným z věcného břemene v rámci akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby č. IV-12-2009880/VB/01 a v tomto smyslu následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, obě mezi městem Polička jako (budoucím) povinným
z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako (budoucím) oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Němcová Magdalena (5/28/2013), přečteno 843x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. 5. 2013