Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. června 2013

RM doporučuje ZM poskytnutí finančních příspěvků na preventivní programy těmto subjektům:
- Gymnázium Polička, ve výši 20.000,-Kč na „Psychohrátky“
- Gymnázium Polička, ve výši 5.000,-Kč na „Adaptační kurz“
- DPS Penzion Polička, ve výši 11.000,- Kč na „Bezpečnost seniorů“
- SVČ Mozaika Polička, ve výši 10.000,- Kč na „Právo pro každý den“   
- Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Polička, ve výši 3.000,- Kč na „Pozitivně do života“       
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže, ve výši 6.000,- Kč na „Prevence gamblerství“            
- Spolek přátel a absolventů ZŠ Masarykova Polička, ve výši 11.500,- Kč na „Adaptační kurz pro žáky šestých tříd“
- Spolek přátel a absolventů ZŠ Masarykova Polička, ve výši 9.100 Kč na „Primární prevence a vrstevnický program“   
- Gymnázium Polička, ve výši 10.000,-Kč na “Vrstevnický program nadstavba“


RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků na preventivní programy pro: 
- ZŠ Masarykova Polička, ve výši 10.000,- Kč na „Studium metodiky prevence“
- Horolezecký klub Polička, ve výši 15.000,- Kč na výstroj a materiální zabezpečení horolezecké stěny
- SOŠ a SOU Polička, ve výši 35.400,- Kč na „Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků“
- Skateboard klub Polička, ve výši 10.000,- Kč na výstroj a výzbroj        
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička (oddíl odbíjená), ve výši 6.000,- Kč na ochranné sítě
-     ADYKT o. s., Čistá, ve výši 10.000,- Kč na „Setkávání u kulatého stolu“


RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2013 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy č. OŽPZ/13/21145 o poskytnutí grantu z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2013 na projekt Střediska volného času Mozaika Polička „Už vím jak na to!“, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit navýšení kapacity a rozšíření odloučeného pracoviště Mateřské školy Luční Polička se sídlem Luční 394, Polička v objektu Základní školy Na Lukách Polička se sídlem Švermova 401, Polička v nejbližším možném termínu, pokud možno od
1. 9. 2013.

RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Restaurování vstupních dveří do objektu Radnice v Poličce“ pana Jiřího Věnečka, Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu č. 2013/21814  z programu „Podpory preventivní péče o sbírky muzeí a galerií Pardubického kraje na rok 2013“ na vybavení pracoviště pro digitalizaci muzejních sbírek, dle důvodové zprávy
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s panem Martinem Součkem, Nakladatelství Arbor vitae, Řevnice, na vydání knihy „Neuvěřitelná kauza Martinů“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s panem Danielem Bartošem, DiS., Svitavy, k zajištění akce „Restaurátorská oprava litinového kříže s kamenným podstavcem v k. ú. Střítež u Poličky na pozemku p. p. č. 77“, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o., Chrudim, ve věci monitoringu skládky Široký Důl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy z Fondu ASEKOL mezi městem Polička jako obdarovaným a ASEKOL s.r.o. se sídlem Praha 4, jako dárcem ve věci podpory projektu „Rozšíření sběrného dvora - I. etapa“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 07600632 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci akce „Pěstební opatření pro stromy v městské památkové zóně a vybrané aleje v Poličce, Polička, okres Svitavy, Pardubický kraj“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje částí pozemkové parcely č. 3264/6, a to část o výměře cca 110 m2 a část o výměře cca 130 m2 v obci a k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM pověřuje odbor správy majetku zveřejňováním záměrů dispozic s majetkem města podle § 39 odst. 1 zákona o obcích vyvěšením na úřední desce městského úřadu.


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Hofmanová Lucie (6/4/2013), přečteno 964x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. června 2013