Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 18.4. 2006

 
 
Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. 4. 2006
 
 
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
-          TJ Štefanydes Polička, ve výši 8.000,-- Kč, na činnost a dopravu k soutěžím
-             Plavecký oddíl ORKA Polička, ve výši 5.000,-- Kč, na činnost a náklady soutěží
-            Miniatur golf club Polička, ve výši 8.000,-- Kč, na činnost, provoz a údržbu hřiště
-          Klub českých turistů Polička, ve výši 10.000,-- Kč, na činnost a údržbu cyklotras
-            Konfederace politických vězňů ČR pobočka 73 Litomyšl, ve výši 3.000,-- Kč, na činnost
-          Faun, Občanské sdružení Trstěnice, ve výši 3.000,-- Kč, na divadelní a hudební festival
-            Svatojosefovská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 2.500,--, na běh Terryho Foxe 2006 v Poličce
-            Svobodné šermířské sdružení Rytíři trnové koruny, ve výši 10.000,- Kč, na předpokládané náklady činnosti
-          Eduard Cacek, hudba Poličanka, ve výši 10.000,-- Kč, na činnost, dopravu, nájemné
-          YMCA občanské sdružení Polička, ve výši 15.000,-- Kč, na akci „Týden s Američany“
-          SRPŠ při gymnáziu Polička, ve výši 6.000,-- Kč, na účast v soutěži Bludiště
-            Občanské sdružení Ekoncentrum Skřítek Polička, ve výši 5.500,--, na folkový večer při akci „Den stromů“
-          SONS – sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR odbočka Česká Třebová, ve výši 1.000,-- Kč, na zakoupení zdravotních pomůcek
-          Farní charita Litomyšl – středisko respitní služby JINDRA, ve výši 5.000,-- Kč, na péči o zde žijící poličské občany
-            Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, středisko sociálních služeb SALVIA ve Svitavách, ve výši 6.000,- Kč, na sociální služby pro zdravotně postižené
-            Občanské sdružení „Náš domov“ v Koclířově, ve výši 3.000,-- Kč, na azylový dům pro matky s dětmi
-          Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, organizace v Poličce, ve výši 10.000,-- Kč, na činnost, přednášky a rehabilitační pobyty
-            Canisterapeutický svaz Polička, ve výši 12.000,-- Kč, na canisterapeutickou činnost
-            Občanské sdružení NADĚJE – potravinová banka Litomyšl, ve výši 10.000,-- Kč, na potravinovou pomoc rodinám s více dětmi ve svízelné situaci
-            Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Polička, ve výši 6.000,-- Kč, na výchovně-vzdělávací zájezd pro postižené děti
-            Občanské sdružení KONTAKT v České Třebové, ve výši 1.000,-- Kč, na vybavení a provoz Linky důvěry
-          Kyncl Mojmír, klub starobních důchodců postižených osteoporozou v Poličce, ve výši 1.000,-- Kč, na nájem a školenou cvičitelku
-            Občanské sdružení Květná Zahrada v Květné, ve výši 20.000,-- Kč, na provoz zařízení a péči o děti
-          SRPŠ při gymnáziu v Poličce, ve výši 2.000,-- Kč, na víkendové protidrogové programy
-            Středisko rané péče Brno, ve výši 3.000,-- Kč, na péči o postiženého klienta z Poličky
-            Občanské sdružení Ekoncentrum Skřítek Polička, ve výši 4.000,-- Kč, na ekologickou výchovu na Poličsku
-            Pachovská Ludmila, Paseky 127, Polička, ve výši 5.000,-- Kč, na péči o opuštěné kočky
-            Myslivecké sdružení Polička, ve výši 5.000,-- Kč, na činnost a péči o zvěř
-            Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, základní organizace Polička, ve výši 5.000,-- Kč, na činnost a vybavení spolku
-          Český kynologický svaz Polička, na činnost 10.000,-- Kč, na kolaudaci a zaměření stavby.
 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků ve výši nad 20.000,-- Kč pro:
-          SK Masokombinát Polička, ve výši 85.000,-- Kč, na činnost a dopravné k soutěžím
-          TJ Spartak Polička – oddíl tenisový, ve výši 20.000,-- Kč, na náklady sportovních utkání a nákup míčů
-          TJ Spartak Polička – oddíl ledního hokeje, ve výši 105.000,-- Kč, na utkání a dopravu
-          TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši 90.000,-- Kč, na sportovní činnost a dopravu
-          TJ Spartak Polička – Asociace sportů pro všechny, ve výši 6.000,-- Kč, na dopravu, -pronájem, rozhodčí
-          TJ Spartak Polička – oddíl stolního tenisu, ve výši 18.000,-- Kč, na činnost a dopravu k soutěžím
-          Klub sálové a malé kopané VPS Polička, ve výši 10.000,-- Kč, na turnaje celostátní ligy
-            Občanské sdružení Atletika Polička, ve výši 45.000,-- Kč, na závodní atletickou činnost a na akci „Běh kolem poličských hradeb“
-          SK D.A.S. Kometa Polička – hokejbal, ve výši 30.000,-- Kč, na cestovné, nájemné, výstroj, rozhodčí
-            Římskokatolická farnost Polička, ve výši 30.000,-- Kč, na opravu varhan v kostele sv. Michaela
-          Svíba Dušan agentura „earth music“, ve výši 30.000,-- Kč, na multikulturní festival „Colour meeting“
-            Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek, ve výši 25.000,-- Kč, na práci s postiženými dětmi
-            Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek – ONKO klub Polička, ve výši 5.000,-- Kč, na činnost a náklady přednášek zdravotní osvěty
-          Dětské informační centrum Polička, ve výši 30.000,-- Kč, na pomoc handicapovaným
-            Pionýrská skupina Polička, ve výši 18.000,-- Kč, na nákup instalačního a stavebního materiálu
-          Junák středisko TILIA Polička, ve výši 18.000,-- Kč, na akce pro děti, na opravy a údržbu, na táborové a sportovní vybavení na opravy vozidla
-          Český svaz chovatelů, základní organizace Polička, ve výši 25.000,-- Kč, na úhradu -soudních výloh, na vybudování nové el. přípojky na zajištění výstav.
 
RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
-            Aeroklub Polička, občanské sdružení, ve výši 80.000,-- Kč, na dostavbu provozní kanceláře
-          TJ Spartak Polička – sokolovna, ve výši 85.000,-- Kč, na provoz sokolovny
-            Základní organizace ČSOP Zelené Vendolí, ve výši 30.000,-- Kč, na provoz a péči o handicapovaná zvířata
-            Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 100.000,-- Kč, na rekonstrukci topení a opravu omítek spolkového domu Jordán
-            Občanské sdružení Ekocentrum Skřítek Polička, ve výši 24.000,-- Kč, na akci „Den stromů“
-          Farní charita v Poličce, ve výši 20.000,-- Kč, na soutěžní odpoledne pro postižené.
 
RM souhlasí s přidělením služebního bytu na Hradě Svojanov stávajícímu řediteli Mgr. Petru Slabému na dobu určitou po období výkonu ředitele s účinností od 18. 4. 2006.
           
            RM bere na vědomí dopis velvyslance Kanady pana J. E. Bruce Kurze a výkonného ředitele společnosti Česká sportovní a.s. s informací o přípravě 14. ročníku Běhu Terryho Foxe a současně poděkování zastupitelům města za vstřícnost a podporu, se kterou Polička přistupuje k organizování tohoto běhu.
           
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení dopravního značení lokality Mánesova v Poličce s T.E.S. s.r.o. Polička dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.
           
            RM bere na vědomí neschválení žádosti o změnu využití státní účelové dotace MV ČR v rámci programu prevence kriminality – PARTNERSTVÍ 2006 (neschválení záměru vybudování in-line plochy). Dle MV ČR lze dotaci využít pouze na vybudování městského kamerového dohlížecího systému, s čímž se RM ztotožňuje.
           
 
 
V Poličce dne 18. 4. 2006 
  
  
            
Bc. Miroslav Popelka                  Jaroslav Martinů 
         starosta                                místostarosta
 
 
 
 
 
 
Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Sáňka Stanislav (4/21/2006), přečteno 755x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 18.4. 2006