Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. 7. 2013

RM schvaluje zpracování panoramatické mapy města Poličky, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele elektrické energie pro město Polička a jeho příspěvkové organizace na rok 2014, které bylo uskutečněno prostřednictvím komoditní burzy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště u bytových domů č.p. 889 – 891, ul. Družstevní v Poličce, parkoviště u bytových domů č.p. 899 – 903, ul. Hegerova v Poličce, parkoviště u plaveckého bazénu  v Poličce“, společnost Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.  

RM vydává Nařízení města Poličky č. 3/2013, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a schvaluje Ceník úhrady za zakoupený parkovací lístek prostřednictvím parkovacích automatů a parkovací kartu v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Oprava komunikací na ul. B. Němcové v Poličce“ firmě SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Pelhřimov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo se společností Skanska a.s., Praha 4 – Chodov, na akci „Oprava části komunikace Polička – Modřec“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností  SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Pelhřimov, na akci „Rekonstrukce ul. Tyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Základní školou Na Lukách Polička a Mateřskou školou Luční Polička, jehož předmětem je rozšíření nájmu prostor v ZŠ Na Lukách Polička pro odloučené pracoviště MŠ Luční Polička, dle důvodové zprávy

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního grantu z Programu C1 - Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení, vlastníkem není Pk č. OR/13/21806 s Pardubickým krajem, Pardubice, na projekt „Ozvučení zimního stadionu v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č.7/2013 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje postup zpracování Strategického plánu města Poličky na léta 2014 – 2020, dle předloženého návrhu.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení díla „Oprava místní komunikace v Poličce - Lezníku“ se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Pardubice, dle důvodové zprávy.


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města
 

Vložil Hofmanová Lucie (7/3/2013), přečteno 813x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. 7. 2013