Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. září 2013

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2013, dle důvodové zprávy

RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu Polička s účinností od 3. září 2013,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 4 k Organizační směrnici č. 2/2012 - Oběh účetních dokladů,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Nájemní smlouvu s Bytovým družstvem Svitavy, k nájmu části střechy
pro umístění anténního stojanu s anténou pro přenos signálu městského bezdrátového rozhlasu do části Střítež, a to na bytovém domě ve Stříteži, č. p. 62, dle důvodové zprávy.

RM, v souladu s §23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, povoluje Mateřské škole Čtyřlístek Polička výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě ve školním roce 2013/2014 pro 1. třídu do počtu 26 dětí, pro 2. a 3. třídu do počtu 25 dětí. Výjimka z počtu dětí ve třídě platí za předpokladu, že nebude překročena kapacita školy, vyšší počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání stanovenou řediteli škol a školských zařízení zřízených městem Polička pro školní rok 2013/2014, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., na akci „Parkoviště u bytových domů čp. 889 - 891, ul. Družstevní v Poličce, Parkoviště u bytových domů čp. 899 - 903, ul. Hegerova v Poličce, Parkoviště u plaveckého bazénu v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., na akci „Rekonstrukce hřbitova u sv. Michaela v Poličce - III. etapa – komunikace“,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)
č.: 13_SOBS01_4120933563 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV - Podmokly,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyřazení Lesního hospodářského plánu z roku 2003 z účetní evidence,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce - odstranění havarijního stavu“ s panem Mgr. BcA. Petrem Gláserem, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci „Oprava části 1. NP domu č. p. 351, Pomezí - provozovna městských lesů Polička“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu - propagační aktivity“ s firmou REK plus, s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

a) RM schvaluje na základě hodnocení nabídek na zhotovení zakázky „Rozšíření sběrného dvoru Polička“ nabídku firmy Skanska a.s., Praha 4 - Chodov, jako nejvhodnější.
b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rozšíření sběrného dvoru Polička“
s firmou Skanska a.s., Praha 4 - Chodov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 4. 2008 uzavřené mezi městem Polička jako půjčitelem a 1. ZO ČSOP Polička jako vypůjčitelem, jehož předmětem je souhlas vlastníka s provedením stavebních úprav objektu hájenky č. p. 74/st. p. č. 101
v k. ú. Pustá Rybná, dle důvodové zprávy.

a) RM schvaluje zvýšení nájemného za pronájem zemědělské půdy ve všech katastrálních územích, kde město Polička vlastní zemědělské pozemky, na jednotnou částku 2.000,--Kč/ha/rok s účinností od 1. 1. 2014 dle důvodové zprávy, a to formou dodatku ke stávajícím nájemním smlouvám uzavřeným mezi městem Polička a nájemci uvedenými v Příloze č. 1
k tomuto návrhu.
b) RM schvaluje změnu v předmětu nájmu u Nájemní smlouvy ze dne 12. 2. 2013 uzavřené mezi městem Polička jako pronajímatelem a Zemědělskou společností Vítějeves, jako nájemcem, spočívající ve snížení rozsahu užívaných pozemků, dle důvodové zprávy.
c) RM schvaluje změnu Nájemní smlouvy č. 2659/2012 ze dne 4. 12. 2012 uzavřené mezi městem Polička jako pronajímatelem a akciovou společností Agronea a. s. Polička, jako nájemcem, spočívající ve změně doby trvání nájmu na dobu určitou 5 let s vyjímkou pozemků, které jsou Územním plánem města Poličky určeny k zastavění nebo k realizaci jiného záměru města v souladu s tímto územním plánem,
dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s udělením plné moci panu tajemníkovi JUDr. Bohuslavu Břeňovi, MPA
k zastupování města Poličky v dražebním jednání dle usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) č.j. 029 EX 835/10-55 ze dne 19. 8. 2013, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PA-NET/OSNM/620/2013 mezi městem Polička jako povinným z věcného břemene a VČP Net, s. r. o., Hradec Králové, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2659/2012 ze dne 4. 12. 2012 uzavřené mezi městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s. Polička, jako nájemcem, jehož předmětem je změna předmětu nájmu, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje užití znaku města Poličky pro propagační materiály závodů v cyklokrosu TOI TOI Cup, dle důvodové zprávy.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Němcová Magdalena (9/4/2013), přečteno 833x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. září 2013