Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. 9. 2013

RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s firmou Seznam.cz, a.s., Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití znaku města Poličky firmě Seznam.cz, a.s., Praha v rámci projektu "Firmy.cz", dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu č. 2013/23256 s Pardubickým krajem, Pardubice, na obnovu litinového kříže ve Stříteži, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu č. 2013/23257 s Pardubickým krajem, Pardubice, na obnovu kříže v Lezníku, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví na obnovu kulturní památky - areál hradu Svojanova ve výši 400 tis. Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu městského opevnění ve výši 805 tis. Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu kulturní památky - Mariánského (morového) sloupu v městské památkové zóně Polička ve výši 300 tis. Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky - sochy Naše osvobození v k.ú. Polička ve výši 57 tis. Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky - sochy Poroba v k.ú. Polička ve výši 51 tis. Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky - pomníku padlým I. světové války v k.ú. Polička ve výši 65 tis. Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo k zajištění akce „Restaurátorská oprava kříže s kamenným podstavcem v k. ú. Lezník z pozemku p. p. č. 688“, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí předloženou zprávu o zapojení Kina - Tylova domu v Poličce do Evropské satelitní dálnice pro příjem signálu, dle důvodové zprávy.
RM pověřuje PhDr. Davida Junka řízením příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené Mgr. Pavly Juklové, a to od 1. 10. 2013 na dobu nejvýše 2 let, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí předložené termíny festivalů a přehlídky pořádané Tylovým domem v Poličce v roce 2014 takto:
18. ročník Jazzového festivalu  22. – 27. 04. 2014
17. ročník Martinů festu 2014  16. – 25. 05. 2014
23. ročník Polička *555   15. – 17. 08. 2014
4. ročník Zákrejsova Polička   11. – 15. 10. 2014. 

RM bere na vědomí zápis z jednání ediční rady konané dne 9. 9. 2013, dle důvodové zprávy.  

RM schvaluje předloženou část textu výroční publikace „Dějiny města Poličky“ a vyplacení honorářů autorům dle návrhu v zápise z ediční rady, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na přípravu vydání knihy s pracovním názvem „Dějiny města Poličky“ s nakladatelstvím ARGO spol. s r.o., Praha dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Základní škole Na Lukách Polička výjimku ze stanoveného nejvyššího počtu žáků ve třídě pro školní rok 2013/2014 v 6. a 7. třídě dle důvodové zprávy. Výjimka z počtu žáků ve třídě platí za předpokladu, že nebude překročena kapacita školy, vyšší počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

RM doporučuje ZM schválit Dodatek Zřizovací listiny Masarykovy základní školy Polička, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele zemního plynu pro město Polička a jeho příspěvkové organizace na rok 2014, které bylo uskutečněno prostřednictvím komoditní burzy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje k realizaci investiční akci „Zahrádkářská osada Višňovka v Poličce – komunikace“, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Zahrádkářská osada Višňovka v Poličce – komunikace“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Jiří Mach.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce „Oprava části 1.NP domu č.p. 351, Pomezí - provozovna městských lesů Polička“ firmě MOZIS s.r.o., Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava části 1.NP domu č.p. 351, Pomezí - provozovna městských lesů Polička“ s firmou MOZIS s.r.o., Praha, dle důvodové zprávy.

RM rozhodla na doporučení hodnotící komise vyloučit ze zadávacího řízení na akci „Realizace úspor energie  - Masarykova základní škola Polička“ nabídku č. 3 uchazeče ISOTEP s.r.o., Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Park v lokalitě Mánesova - 1. etapa“, dle důvodové zprávy v tomto složení: RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Mgr. Jan Matouš, Ing. Antonín Mihulka.

RM doporučuje ZM vzít na vědomí rezignaci Mgr. Karla Neřolda, Polička na funkci člena Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky a zvolit novou členkou výboru Mgr. Lenku Novotnou, Polička, ředitelku Masarykovy základní školy Polička, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM poskytnutí finančního příspěvku pro Adykt, o.s., Čistá, ve výši 10 000 Kč na prevenci rizikového chování, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č.11/2013 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Česká tábornická unie - T. O. PEKLO Polička, ve výši 6 000 Kč na náklady 20. setkání České tábornické unie se Skauty
- Josef Kopecký, ve výši 3 000 Kč na dendrochronologický výzkum roubených stavení čp. 22 a 42 v Lezníku - dokumentace, určení stáří pomocí dendrochronologie
- Paed. Dr. Miloš Král, ve výši 15 000 Kč na geofyzikální průzkum technologií DEMP k potvrzení či vyvrácení existence hrádku Kněževes (Kaviny), pozemek je majetkem města Poličky
- Filip Škoda, ve výši 5 000 Kč na činnost florbalového oddílu, dopravu k turnajům, pronájem hal, materiální vybavení
- Mgr. Jaroslav Kacálek, ve výši 10 000 Kč na sportovní činnost Terezy Vytlačilové
- Asociace nositelů legionářských tradic, o. s., ve výši 1 000 Kč na vydávání časopisu Historický kaleidoskop
- Český svaz chovatelů Základní organizace Polička, ve výši 6 000 Kč na náklady na podzimní výstavu konanou 17. - 18. 8. 2013
- Dalibor Nitsch, ve výši 2 000 Kč na nákup míčů, startovné na turnajích, PHM
- Klub českých turistů Jiřího Gutha Jarkovského Jimramov, ve výši 5 000 Kč na činnost a obnovu turistického značení
- Myslivecké sdružení Polička, ve výši 5 000 Kč na částečné dofinancování opravy střechy skladu obilí a sena po krádeži střešní krytiny.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Český svaz ochránců přírody, ve výši 5 000 Kč na nátěrové hmoty pro klubovnu, doplnění vybavení klubovny
- Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Tilia Polička, ve výši 5 000 Kč na obnovu sportovního a táborového vybavení, opravu a údržbu základny, klubovny a auta, přátelské setkání, dofinancování projektu sportovně relaxačního centra Maděra
- Pionýrská skupina Polička, ve výši 6 000 Kč na tábor v Anglii - příspěvek na dopravu
- Divadelní spolek TYL POLIČKA, ve výši 14 000 Kč na přípravu divadelních představení
- Miloš Jandl, ve výši 16 000 Kč na zajištění kostýmů pro účinkující a koně, dopravu účinkujících, koní a dalších zvířat na místo konání, krmení pro zvířata, občerstvení, zajištění úklidu - v rámci královských slavností 7/2013 a živý betlém na Palackého náměstí 1/2014
- HC Spartak Polička o. s., ve výši 5 000 Kč na činnost hokejového klubu
- SK8 Slalom Polička, ve výši 35 000 Kč na podporu sportovní činnosti juniorského a žákovského družstva skateboardistů a náklady na účast v Českém a Světovém poháru v roce 2013
- Sportovní kluby Polička, ve výši 5 000 Kč na turnaj přípravky
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl odbíjené), ve výši 20 000 Kč na náklady na mistrovství ČR Brno a náklady na zajištění 1. ligy juniorek (cestovné, pronájmy hal, rozhodčí)
- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, ve výši 12 000 Kč na zabezpečení konání soustředění oddílové mládeže, činnost šachového kroužku mládeže
- CANTES o. s. skupina Polička, ve výši 10 000 Kč na činnost sdružení (krmení, veterinární péče, PHM)
- Oblastní charita Polička, ve výši 18 000 Kč na brašny pro sestry hospicového týmu
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 14 000 Kč na výměnu oken a dveří v klubovně
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 8 000 Kč na výsadbu keřů a kultivovaných stromů v rámci rekonstrukce "víceúčelového areálu Zahrada u Mlýna" v Alšově ulici.

RM postupuje žádost o poskytnutí finančního příspěvku o.s. Svaz důchodců ČR, o. s. Městská organizace Polička k rozhodnutí ZM.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2884 o výměře 437 m2 a části pozemku p.č. 2886 o výměře 53 m2 v obci a k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 6140/1 o výměře cca 70 m2 a části pozemku p.č. 6230/1 o výměře cca 20 m2 v obci a k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 101/1 o výměře 20 m2, pozemku st.p.č. 101/2 o výměře 4 m2, pozemku p.č. 16/1 o výměře 114 m2, pozemku p.č. 16/2 o výměře 10 m2, pozemku p.č. 18 o výměře 151 m2, části pozemku p.č. 19 o výměře 41 m2, části pozemku p.č. 444/4 o výměře 147 m2, vše v obci Polička a k.ú. Střítež u Poličky, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti, a to části pozemkové parcely č. 5911/2 o výměře 29 m2 v k.ú. Polička, mezi Pardubickým krajem, Pardubice, jako převodcem a městem Polička jako nabyvatelem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1284/3 o výměře cca 8500 m2 v obci a k.ú. Polička za účelem zřízení zahrádek, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit záměr přípravy území v lokalitě Jiráskova - Bezručova v Poličce pro bytovou výstavbu včetně pořízení změny územního plánu, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit výkupy pozemků v k.ú. Polička pro účely bytové výstavby v lokalitě Jiráskova - Bezručova od soukromých vlastníků, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200,-Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků a uhradí za prodávajícího i daň z převodu nemovitostí odpovídající 4% z kupní ceny, která bude započítána do celkové kupní ceny.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků v k.ú. Polička, a to p.p.č. 4116/2 o výměře 941 m2, p.p.č. 6186/1 o výměře 100 m2 a p.p.č. 4114/10 o výměře 93 m2 dle důvodové zprávy.  Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků v k.ú. Polička, a to p.p.č. 2908/9 o výměře 94 m2, p.p.č. 2910 o výměře 145 m2, p.p.č. 2912/19 o výměře 645 m2, p.p.č. 2912/21 o výměře 298 m2, p.p.č. 2912/22 o výměře 227 m2, p.p.č. 2912/24 o výměře 258 m2 a p.p.č. 5947/6 o výměře 56 m2, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 60,-Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 6184/5 o výměře 96 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků v k.ú. Polička, a to p.p.č. 4734/1 (část o výměře cca 2050 m2) za cenu 100,-Kč/m2 a p.p.č. 4734/2 o výměře 65 m2 za cenu 50,-Kč/m2, dle důvodové zprávy. Kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 4467 o výměře 46 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 50,- Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 4542/3 o výměře 83 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 50,- Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku.

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemku p.č. 4116/3 o výměře 1102 m2 v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 2160/2 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy. Finanční vypořádání rozdílné výměry směňovaných pozemků bude provedeno v kurzu 200,-Kč/m2. Město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemku p.č. 4318/1 o výměře 1672 m2 v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 4633/4 o výměře 1672 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy. Město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (9/19/2013), přečteno 990x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. 9. 2013