Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. září 2013

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky za rok 2012, dle předloženého návrhu.

a) RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Realizace úspor energie - Masarykova základní škola Polička“ firmě Stavointerier s.r.o., Havlíčkův Brod, dle důvodové zprávy.
b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Realizace úspor energie - Masarykova základní škola Polička“ s firmou Stavointerier s.r.o., Havlíčkův Brod,
dle důvodové zprávy.

a) RM schvaluje uzavření Smlouvy o převzaté vodě k čištění s obcí Pomezí, dle důvodové zprávy.
b) RM schvaluje Kalkulaci vody převzaté k čištění od obce Pomezí na rok 2013 a cenu vody převzaté k čištění od obce Pomezí na rok 2013 ve výši 18,- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby na akci „Přechod
pro chodce u křižovatky silnic I/34 a II/362 v Poličce“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

a) RM schvaluje dodavatele akcí „Oprava části chodníku na ul. Hegerova v Poličce, Oprava části chodníku před Gymnáziem v Poličce, I/34 Polička - přechody pro chodce na ul. Hegerova a nábřeží Svobody“, společnost Skanska a.s., Praha 4,
dle důvodové zprávy.  
b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Skanska a.s., Praha 4, na akce „Oprava části chodníku na ul. Hegerova v Poličce, Oprava části chodníku před Gymnáziem
v Poličce, I/34 Polička - přechody pro chodce na ul. Hegerova a nábřeží Svobody“,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva obdobného věcnému břemeni dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, k umístění a provozování ochranných ostrůvků přechodů
pro chodce na silnici I/34 v Poličce s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4 - Nusle, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Výměna vybraných úseků jednotné kanalizace na ul. B. Němcové v Poličce“ s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Pelhřimov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitostí č. 10/13/HSYM-NS mezi městem Polička jako nájemcem a ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, jako pronajímatelem, jejímž předmětem je pronájem pozemků st.p.č. 3226, st.p.č. 3227/1, st.p.č. 3228/1 a p.p.č. 2134/7, vše v k.ú. Polička,
dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvu
o právu stavby č. IV-12-2012025/VB/01 a v tomto smyslu následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, obě mezi městem Polička jako (budoucím) povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Děčín jako (budoucím) oprávněným
z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č.12/2013, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr sjednotit účetní programy organizací zřizovaných městem Polička
s programem užívaným městem Poličkou, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí dokumenty škol a školských zařízení zřízených městem Polička:
Výroční zprávu Masarykovy základní školy Polička za školní rok 2012/2013
Výroční zprávu Základní školy Na Lukách Polička za školní rok 2012/2013
Hodnotící zprávu Střediska volného času Mozaika Polička za školní rok 2012/2013
Plán práce Střediska volného času Mozaika Polička pro školní rok 2013/2014,
vše dle důvodové zprávy.

RM svěřuje starostovi pravomoc rozhodovat podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, rozhodovat o záměrech prodat, pronajmout, vypůjčit, směnit nebo darovat nemovitý majetek obce.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Digitální povodňový plán ORP a města Polička“ s firmou ENVIPARTNER, s.r.o., Brno, ze dne 3. 5. 2013.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Němcová Magdalena (10/2/2013), přečteno 905x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. září 2013