Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. listopadu 2013

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 14/2013, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1008/S
na realizaci projektu „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“
s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Hradec Králové,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje k realizaci investiční akci „Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce“, dle důvodové zprávy s tím, že do konce roku 2013 bude rozhodnuto o typu dlažby na odstavném pruhu v ul. Masarykova.

RM schvaluje uzavření Dohody o vzájemné spolupráci s obcí Pomezí a s VHOS, a. Moravská Třebová – Předměstí, ve věci kontroly množství a kvality vod vypouštěných odpadních vod, dle důvodové zprávy.

a)  RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Vypracování Územní studie Polička, lokalita Bezručova“ firmě Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o, dle důvodové zprávy.
b)  RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Vypracování Územní studie Polička, lokalita Bezručova“ s firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dohodu stran, jejímž předmětem je grafické zpracování a tisk měsíčníku „Jitřenka“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zápis dalšího místa vzdělávání Masarykovy základní školy Polička na adrese Rumunská 733, Polička do rejstříku škol a školských zařízení pro druh školy/školského zařízení základní škola, školní družina a školní klub, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí Plán činnosti Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička
pro školní rok 2013/2014, dle důvodové zprávy.

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 3. čtvrtletí 2013,
dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření Darovací smlouvy mezi Českým zahrádkářským svazem, základní organizace Polička, jako dárcem a městem Polička jako obdarovaným, jejímž předmětem je pozemek p.č. 4782/12 o výměře 70 m2 v k.ú. Polička. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku uhradí obdarovaný, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení ze dne 25. 7. 2013 s obchodní společností COMA s.r.o., Polička,
dle důvodové zprávy. 

a) RM schvaluje uzavření Dohody o zrušení Nájemní smlouvy ze dne 4. 10. 2004 uzavřené mezi městem Polička jako pronajímatelem a Agro družstvem Sebranice, jako nájemcem
ke dni 31. 12. 2013, dle důvodové zprávy.
b) RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Polička jako pronajímatelem a Agro družstvem Sebranice, jako nájemcem na pronájem zemědělské půdy v k. ú. Lezník, k. ú. Polička a k. ú. Střítež u Poličky o celkové výměře 17,4126 ha, dle důvodové zprávy.             

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2002080/VB/60 mezi městem Polička jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce a. s., Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

a) RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 30. 6. 2004 uzavřené mezi městem Polička jako pronajímatelem a Zemědělským družstvem „Mezilesí“ Telecí, jako nájemcem, dle důvodové zprávy.
b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemkové parcely č. 1151/2 o výměře 2.917 m² v obci a k.ú. Pustá Rybná, mezi městem Polička jako půjčitelem a Zemědělským družstvem „Mezilesí“ Telecí jako vypůjčitelem, a to za účelem užívání pozemku
k zemědělské činnosti, dle důvodové zprávy.                                                               

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2002080/VB/51 mezi městem Polička jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce a. s., Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doplněný odpisový plán Základní školy Na Lukách Polička pro rok 2013,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy MV-98599-1/KAP-2013 s Ministerstvem vnitra ČR, Praha 7, jejímž předmětem je bezúplatný převod majetku (výpočetní technika) na město Poličku, dle důvodové zprávy.

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

Vložil Němcová Magdalena (11/6/2013), přečteno 737x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. listopadu 2013