Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. 11. 2013

RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 4/2013, o vedení technické mapy obce, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 5/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle důvodové zprávy.

RM požaduje doplnit do návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Polička prověření části plochy územní rezervy R11 dle platného Územního plánu Polička ve prospěch zastavitelné plochy smíšené výrobní VS.

RM bere na vědomí výsledky projednání návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Polička a doporučuje projednaný a upravený návrh zadání ke schválení zastupitelstvu města, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Zahrádkářská osada Višňovka v Poličce – komunikace“, společnost Swietelsky stavební s.r.o., Pelhřimov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu č. 12128781 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Digitální povodňový plán ORP a města Polička“, registrační číslo projektu CZ. 1.02/1.3.00/12.15131, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu č. 11102743 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie - Dům s pečovatelskou službou „PENZION“ Polička“, registrační číslo projektu: CZ. 1.02/3.1.00/11.12584, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit rozdělení finančních prostředků určených na odměňování trenérů a cvičitelů dle přiloženého seznamu.

RM jmenuje členkou ediční rady pro sestavování edičního plánu publikací o Poličce Bc. Hanu Jílkovou, Polička, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zápis z jednání ediční rady konané dne 13. 11. 2013, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí přehled provedených kontrol ve školách a školských zařízeních zřízených městem Polička za období květen - říjen 2013, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytovateli pečovatelské služby DPS "Penzion" Polička, v návaznosti na důvodovou zprávu, navýšení ceny základních a fakultativních činností za úkony pečovatelské služby dle přiloženého ceníku podle varianty A, s účinností od 1. 1. 2014.

RM bere na vědomí závěry Koncesního projektu pro vodohospodářskou infrastrukturu města Polička zpracovaného firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí Strategii města Poličky v rámci Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko pro období od 1. 1. 2014, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí Strategii města Poličky a VHOS, a.s., Moravská Třebová, pro čerpání nákladů a přípravy cen stočného pro období od roku 2014, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit vypsání koncesního řízení pro provozování kanalizace a čistírny odpadních vod od roku 2016, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit financování koncesního řízení pro provozování kanalizace a čistírny odpadních vod od roku 2016 v částce cca 520 tis. Kč vč. DPH z rozpočtu města Poličky na rok 2014, dle důvodové zprávy.


V Poličce dne 18. 11. 2013

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.
 

Vložil Hofmanová Lucie (11/22/2013), přečteno 774x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. 11. 2013