Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 15.5. 2006

                                                             Usnesení
přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. 5. 2006
 
RM bere na vědomí záměr provedení aktualizace knihovního fondu v Městské knihovně Polička.
 
RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. čtvrtletí roku 2006.
 
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na opravu obecní cesty poškozené při odvozu dřeva z městských lesů, uzavřenou mezi Obcí Pustá Rybná jako příjemcem a Městem Polička jako poskytovatelem.
 
RM jmenuje Ing. Václava Kysilku jako kandidáta Města Poličky do představenstva firmy LIKO Svitavy, a.s., Svitavy.
 
RM schvaluje uzavření smlouvy o likvidaci odpadních vod z jímek a septiků mezi Městem Polička a VHOS, a.s., Moravská Třebová a souhlasí s ukončením předchozí smlouvy ze dne 18. 6. 2003.
 
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na dokumentaci protipovodňových opatření pro povodí Bílého potoka.
 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou COLAS CZ a.s. – závod Jih, Jihlava, na opravu místní komunikace – vrchní příjezd k lokalitě Mánesova v Poličce dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy o dílo.
           
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s VHOS, a.s. Moravská Třebová na realizaci stavby Odvodnění komunikace za domem č.p. 970 na ulici Družstevní v Poličce. Realizace bude rozdělena na 2 části, přičemž 2. část, která přesáhne výdaje 100 tis. Kč ve schváleném rozpočtu, včetně projektové dokumentace, bude realizována až v případě schválení změny rozpočtu zastupitelstvem města.
           
RM schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu části nákladů pro ubytování osob bez přístřeší s firmou Faulhammer, s.r.o. se sídlem Tržek.
 
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2006 dle důvodové zprávy.
 
 
V Poličce dne 15. 5. 2006
 
 
 Bc. Miroslav Popelka                                                                       Jaroslav Martinů
   starosta                                                                                          místostarosta
 
 
 
Kompletní usnesení rady města je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Sáňka Stanislav (5/22/2006), přečteno 670x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 15.5. 2006