Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. 2. 2014

RM schvaluje technické řešení opravy dna koupaliště v Poličce - variantu 2, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Rekonstrukce kanalizačního řadu ulice Husova, Polička - Výměna vodovodního řadu ulice Husova, Polička“ firmu  BS - IMEX, spol. s r.o., Brno, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Polička ul. Janáčkova - rekonstrukce kanalizace - 2. etapa“ firmu T.M.V. spol. s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 13 ke Smlouvě č. 38/2001/O o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu s f.  LIKO SVITAVY, a.s., Svitavy, dle důvodové zprávy.

 

RM pověřuje starostu a místostarostku k uzavírání a podpisu kupních smluv, jejichž předmětem je prodej dřeva vytěženého z lesních pozemků ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy. Kupní cena bude stanovena dohodou na základě aktuální situace na trhu.

 

RM pověřuje starostu a místostarostku k uzavírání a podpisu smluv o spolupráci při údržbě mimolesních pozemků, jejichž předmětem je kácení a výsadba dřevin na pozemcích města, včetně úklidu pozemků, dle důvodové zprávy. Úhradu ceny za provedené práce je možné realizovat vedle finančního plnění také formou naturálního plnění v podobě vytěženého dřeva (dle dohody s druhou smluvní stranou).

 

RM pověřuje OLH k prodeji dřeva z lesních i mimolesních pozemků do objemu 30 m3 v rámci jednoho prodeje a zmocňuje vedoucího OLH k podpisu kupních smluv k prodeji dřeva získaného samovýrobou, dle důvodové zprávy. RM zároveň pověřuje OLH ke stanovení kupní ceny na základě aktuální situace na trhu nebo formou naturálního plnění v podobě vytěženého dřeva (dle dohody s kupujícím).

RM schvaluje vyřazení Dekantační odstředivky z čistírny odpadních vod v Poličce, typ DO250 z dlouhodobého majetku města, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje návrh Kvalifikační dokumentace pro výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička, zpracovaný firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 - Smíchov, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Dílčí oprava obvodového pláště Tylova domu“  firmu  E-STAF s.r.o, Praha 9, dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí  uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi Hradem Svojanov a paní Světlanou Konečnou, Svitavy, dle důvodové zprávy.

 

V Poličce dne 24. 2. 2014

 

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

 

Vložil Němcová Magdalena (3/3/2014), přečteno 839x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. 2. 2014