Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. března 2014

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Swietelsky stavební s.r.o., Pelhřimov, na akci „Zahrádkářská osada Višňovka v Poličce – komunikace“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 119015, jejímž předmětem je obnova a statické zajištění gotického opevnění města - hradebních úseků SO 19 a SO 20 a definice rozsahu prací pro rok 2014, se společností GEO-ING Jihlava spol. s r.o., dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zprávu o zahájené realizaci projektu OP LZZ - Podpora standardizace OSPOD města Poličky, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje účetní závěrku za rok 2013 DPS "Penzion" Polička,
dle důvodové zprávy.       
b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů 2013 DPS "Penzion" Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 5 k Organizační směrnici č. 2/2012 - Oběh účetních dokladů,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o převzaté vodě k čištění uzavřené dne
3. 10. 2013 s obcí Pomezí a VHOS, a.s., Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje účetní závěrku za rok 2013, dle důvodové zprávy, těmto příspěvkovým organizacím:
Mateřské školy Rozmarýnek Polička
Mateřské školy Polička, Hegerova 427
Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181
Mateřské školy Čtyřlístek Polička
Mateřské školy Luční Polička
Masarykovy základní školy Polička
Základní školy Na Lukách Polička
Školní jídelny Polička, Rumunská 646
Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička
Střediska volného času Mozaika Polička.
b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů 2013, dle důvodové zprávy, těmto příspěvkovým organizacím:
Mateřské školy Rozmarýnek Polička
Mateřské školy Polička, Hegerova 427
Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181
Mateřské školy Čtyřlístek Polička
Mateřské školy Luční Polička
Masarykovy základní školy Polička
Základní školy Na Lukách Polička
Školní jídelny Polička, Rumunská 646
Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička
Střediska volného času Mozaika Polička.

a/ RM schvaluje účetní závěrku za rok 2013, dle důvodové zprávy, těmto příspěvkovým organizacím:
Městská knihovna Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Hrad Svojanov
Tylův dům.
b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů 2013, dle důvodové zprávy, těmto příspěvkovým organizacím:
Městská knihovna Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Hrad Svojanov.
c/ RM schvaluje příspěvkové organizaci Tylův dům Polička, vyúčtování závazných ukazatelů 2013, finanční vypořádání ztráty zapojením rezervního fondu a zavedením úsporných opatření v organizaci, dle návrhu ředitelky Tylova domu.

1/ RM schvaluje Organizační směrnici 1/2014 Zásady a organizace vztahů města Poličky
ke zřízeným příspěvkovým organizacím, dle důvodové zprávy.
2/ RM uděluje v souladu s § 102 písm. f zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc příslušným správcům odvětvových odborů:
a) ke stanovení závazných ukazatelů v rámci rozpisu rozpočtu příspěvkových organizací,
b) k provádění kontroly plnění závazných ukazatelů stanovených příspěvkovým organizacím,
c) ke stanovení odvodu nečerpaných závazných ukazatelů příspěvkové organizace.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/40-1/2014-2 mezi městem Polička jako povinným z věcného břemene a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/42/2014- Přípojka mezi městem Polička jako povinným z věcného břemene a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 17. 8. 1998 mezi městem Polička jako pronajímatelem a Oblastní charitou Polička, jako nájemcem, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření Kupní smlouvy č.1/14/HSY-KS mezi ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, jako prodávajícím a městem Polička jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej stavební parcely č. 3226 o výměře 95 m2, stavební parcely č. 3227/1 o výměře 76m2, stavební parcely č. 3228/1 o výměře 31 m2 a pozemkové parcely č. 2134/7 o výměře 481 m2, vše v k.ú. Polička.

RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č. 146 o výměře cca 253 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje  ZM  schválit  uzavření  Smlouvy  o  bezplatném  převodu nemovitých věcí a Smlouvu o zřízení věcného práva č. 02/14/HSYM - BP mezi ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, jako převodcem a městem Polička jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod pozemků vedených ve zjednodušené evidenci PK č. 410 o výměře 540 m2, PK č. 414 o výměře 1396 m2, PK č. 415 o výměře 640 m2, PK č. 446/2 o výměře 1780 m2, PK č. 447/3 o výměře 140 m2, PK č. 476 o výměře 1735 m2, PK č. 477 o výměře 36 m2, a PK č. 479/2 o výměře 244 m2, vše v k.ú. Modřec, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci "Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ odstranění havarijního stavu - etapa roku 2014 ve složení dle důvodové zprávy.

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.
 

Vložil Němcová Magdalena (3/11/2014), přečteno 910x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. března 2014