Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. 3. 2014

RM schvaluje uzavření Dohody o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2014 včetně Ceníku služeb a výkonů T.E.S. s.r.o. Polička pro rok 2014, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ odstranění havarijního stavu - etapa roku 2014 uchazeči Mgr. BcA. Petr Gláser, Kopidlno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ odstranění havarijního stavu - etapa roku 2014 s Mgr. BcA. Petrem Gláserem, Kopidlno, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit investiční záměr a podání žádosti o dotaci v rámci LX. výzvy OPŽP na projekty:
        1. Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Nádražní 304
        2. Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Drdlík Josef   Stavba - Obchod, Hlinsko v Čechách, k zajištění zakázky „Výměna střešní krytiny hradební věže SO 8b“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Servisní smlouvy prohlídky a dohledové služby tepelných čerpadel ROBUR v objektu DPS „PENZION“ Polička s firmou ROBUR, s.r.o., Brno, a to s účinností od 1. 4. 2014, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zápis z jednání ediční rady konané dne 10. 3. 2014, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje předloženou část textu výroční publikace „Dějiny města Poličky“ a  vyplacení honorářů zpracovatelům dle návrhu v zápise z ediční rady.

RM doporučuje ZM schválit:                                                                                  
a) výkup části pozemku p.č. 1161/3 označeného dle GP č. 2200-45/2014 jako pozemková parcela č. 1161/5 v k.ú. Polička o výměře 1625 m2;
b) výkup pozemkové parcely č. 1161/2 v k.ú. Polička o výměře 3033 m2;
c) výkup pozemkové parcely č. 1153/3 v k.ú. Polička o výměře 3441 m2;
d) výkup pozemkové parcely č. 1113/3 v k.ú. Polička o výměře 2018 m2;
e) výkup části pozemku p.č. 1099 označeného dle GP č. 2200-45/2014 jako pozemková parcela č. 1099/2 v k.ú. Polička o výměře 1730 m2;
f) výkup části pozemku p.č. 1109/5 označeného dle GP č. 2200-45/2014 jako pozemková parcela č. 1109/6 v k.ú. Polička o výměře 1145 m2;
Kupní cena činí 100,- Kč/m2 s tím, že nabyvatel město Polička uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně daně z nabytí nemovitostí.


RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 819/2 v k.ú. Polička o výměře 3266 m2 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemku p.č. 1113/4 o výměře 1133 m2 za část pozemku p.č. 1210/28 označenou dle GP č. 2205-58/2014 jako pozemková parcela č. 1210/84 o výměře 1000 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí město Polička.

RM doporučuje ZM schválit výkup části pozemku p.č. 4793/1 o výměře cca 4390 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 175,- Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti a uhradí za prodávajícího daň
z nabytí nemovitých věcí. 

RM schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu části pozemku ze dne 12.5.2009 na pronájem části pozemku p.č. 392/6 v k.ú. Polička o výměře 70 m2, a to dohodou ke dni 31. 3. 2014, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu (pachtu) části pozemku p.č. 392/6 v k.ú. Polička o výměře 70 m2, a to s účinností od 1. 4. 2014. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné (pachtovné) bude činit 3,-Kč/m2 a rok, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje  ZM  schválit  prodej pozemků označených dle GP č. 154-169/2013 jako p.p.č. 144/4 o výměře 37 m2 a p.p.č. 704/4 o výměře 15 m2, vše v k.ú. Lezník, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 30,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit uzavření Dohody o změně Smlouvy č. 5071100005 - D se Státním fondem rozvoje bydlení, Praha, Staré Město, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej stavební parcely č. 637/1 o výměře 31 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 150,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 4583/1 o výměře cca 1700 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200,- Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem nemovitosti a uhradí daň
z nabytí nemovitých věcí. 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č.1/2014 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje platové výměry ředitelů příspěvkových organizací:  Aleny Báčové - ředitelky Tylova domu, PhDr. Davida Junka - pověřeného řízením Městského muzea a galerie Polička, Miloše Dempíra, DiS., - ředitele Hradu Svojanov, Mgr. Jana Jukla - ředitele Městské knihovny Polička s účinností od 1. 4. 2014 a výplatu mimořádné odměny.

RM schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace DPS "Penzion" Polička Mgr. Pavla Brandejse s účinností od 1. 4. 2014 a výplatu mimořádné odměny.

RM schvaluje termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Polička pro školní rok 2014/2015 dne 13. 5. 2014 od 8 do 16 hodin dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje Směrnici Rady města Poličky č. 2/2014 k realizaci z. č. 352/2001 Sb. o používání státních symbolů České republiky v platném znění v příspěvkových organizacích zřízených městem Polička.

RM schvaluje Smlouvu o dílo na zbourání objektu č.p. 20 v Poličce - Stříteži, s firmou PP-GROUP.cz, s.r.o. se sídlem v Proseči, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na zpracovatele žádosti o dotaci z programu Finanční mechanismus EHP a Norska na projekt „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ uchazeči GRANTIKA České spořitelny, a.s., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování projektu za účelem obdržení dotace na projekt „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ mezi městem Polička a zpracovatelem GRANTIKA České spořitelny, a.s., Brno, dle důvodové zprávy.

 

V Poličce dne 24. 3. 2014

 


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

 

Vložil Němcová Magdalena (3/27/2014), přečteno 866x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. 3. 2014