Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. dubna 2014

 

 

RM schvaluje užití městského znaku na razítku TJ Štefanydes Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku v přehledu dárců na webových stránkách www.babybox.cz Občanskému sdružení Babybox pro odložení děti - STATIM, Praha 10 – Hájek, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Swietelsky stavební s.r.o., Pelhřimov, na akci „Oprava komunikací na ul.
B. Němcové v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje postup oprav místních komunikací na území města poličky po zimním období dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů se společností FIN-servis, a.s., Kladno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2013 příspěvkové organizace DPS "Penzion" Polička dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová a Růžová v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM zrušit Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2005, o Fondu rozvoje bydlení, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje Mgr. Ludmilu Haraštovou novou členkou Komise
pro prevenci kriminality, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku v maturitním projektu, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na přípravu vydání knihy „Dějiny města Poličky“ s nakladatelstvím ARGO spol. s r.o., Praha 3, dle důvodové zprávy.

1/ RM potvrzuje paní Jitku Jeřábkovou ve funkci ředitelky MŠ Polička, Hegerova 427, Polička, na období od 1. 8. 2014 - 31. 7. 2020.
2/  RM potvrzuje paní Vladimíru Střílkovou ve funkci ředitelky MŠ Polička, Palackého nám. 181, Polička, na období od 1. 8. 2014 - 31. 7. 2020.
3/ RM potvrzuje paní Miladu Kalinovskou ve funkci ředitelky MŠ Čtyřlístek Polička,
ul. E. Beneše 627, Polička, na období od 1. 8. 2014 - 31. 7. 2020.

RM schvaluje Zprávy o činnosti za rok 2013 příspěvkových organizací Tylův dům, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov, dle důvodové zprávy.

a) RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na realizátora zadávacího řízení za účelem výběru restaurátora na projekt „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ uchazeči Erste Grantika Advisory, a.s., Brno, dle důvodové zprávy.
b) RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na realizaci zadávacího řízení za účelem výběru restaurátora na projekt: „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ mezi městem Polička a realizátorem Erste Grantika Advisory, a.s., Brno, dle důvodové zprávy.

a) RM schvaluje dodavatele akce „Stavební úpravy dna objektu koupaliště v Poličce“, společnost PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.  
b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, 
na akci „Stavební úpravy dna objektu koupaliště v Poličce“,
dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej podílu na stavebních parcelách č. 3054, 3055, 3056, 3057 vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 934-937 v obci a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí. Kupní cena činí 150,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

RM pověřuje, v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění, odbor správy majetku, udělováním písemného souhlasu
s podnájmem bytu dle § 2275 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a to v domech č.p. 805-809 na ulici M. Bureše v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1284/3 označeného nově dle GP
č. 2170-221/2013 jako p.p.č. 1284/13 o výměře 382 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.  Kupní cena činí 100,- Kč/m2. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, poplatníkem daně z nabytí nemovitosti je prodávající.

RM ruší své usnesení č. 75 ze dne 24. 3. 2014 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků p.č. 414 o výměře 511 m2, p.č. 450/2 o výměře 132 m2, p.č. 450/3 o výměře 89 m2 a p.č. 6082/6 o výměře 508 m2 za pozemky st.p.č. 1413/2 o výměře 30 m2, p.č. 6082/8 o výměře 183 m2, p.č. 6082/9 o výměře 275 m2, p.č. 6082/10
o výměře 337 m2, p.č. 6082/11 o výměře 149 m2 a p.č. 6082/12 o výměře 146 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše v k.ú. Polička,
dle důvodové zprávy. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí obě strany společně a nerozdílně.

RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 2/2014 dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostů.

 

 

Vložil Němcová Magdalena (4/16/2014), přečteno 837x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. dubna 2014