Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 24. dubna 2014

ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, RNDr. Milana Janečku a pana Oldřicha Báču.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D. a RNDr. Ladislava Scheiba.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2014.

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2014.

ZM schvaluje směnu pozemků p. č. 414 o výměře 511 m2, p. č. 450/2 o výměře
132 m2, p. č. 450/3 o výměře 89 m2 a p. č. 6082/6 o výměře 508 m2 za pozemky st. p. č. 1413/2 o výměře 30 m2, p. č. 6082/8 o výměře 183 m2, p. č. 6082/9 o výměře 275 m2, p. č. 6082/10 o výměře 337 m2, p. č. 6082/11 o výměře 149 m2 a p. č. 6082/12
o výměře 146 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání a veškeré náklady spojené
s převodem nemovitostí uhradí obě strany společně a nerozdílně.

ZM schvaluje prodej podílů na stavebních parcelách č. 3054, 3055, 3056, 3057 vlastníkům bytových jednotek v domě č. p. 934-937 v obci a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prodej pozemku st. p. č. 637/1 o výměře 31 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

a/ ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 1139 o výměře 5572 m2 a p. č. 1140/3 o výměře 289 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje směnu pozemku p. č. 1158/3 o výměře 3455 m2 v k. ú. Polička
za část pozemku p. č. 4793/1 označenou dle GP č. 2240-78/2014 jako p. p. č. 4793/5
o výměře 2591 m2 v k. ú. Polička. Město Polička uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitostí dle důvodové zprávy.
                                                                         
c/ ZM schvaluje směnu pozemku p. č. 1149/1 o výměře 4287 m2 v k. ú. Polička za část pozemku p. č. 4793/1 označenou dle GP č. 2240-78/2014 jako p. p. č. 4793/6
o výměře 1752 m2 a část pozemku p. č. 4734/4 označenou dle téhož GP jako p. p. č. 4734/5
o výměře 1463 m2 v k. ú. Polička ve vlastnictví města Poličky. Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí dle důvodové zprávy.

ZM neschvaluje prodej části pozemku p. č. 146 o výměře cca 253 m2 v k. ú. Polička.

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 1/14/HSY-KS mezi ČR - Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, jako převodcem a městem Polička jako nabyvatelem, jejímž předmětem je prodej pozemků st. p. č. 3226
o výměře 95 m2, st. p. č. 3227/1 o výměře 76 m2, st. p. č. 3228/1 o výměře 31 m2 a p. p. č. 2134/7 o výměře 481 m2, vše v k. ú. Polička.

a/ ZM ruší své usnesení č. 16 ze dne 28. 11. 2013 v části týkající se prodeje pozemku označeného dle GP č. 2170-221/2013 jako p. č. 1284/13 o výměře 382 m2.

b/ ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 1284/3 označeného dle GP č. 2170-221/2013 jako p. p. č. 1284/13 o výměře 382 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 100 Kč/m2. Náklady spojené se zápisem vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující.

ZM ruší své usnesení č. 6 ze dne 27. 3. 2014, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezplatném převodu nemovitých věcí a smlouvu
o zřízení věcného práva č. 02/14/HSYM - BP mezi ČR - Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Praha 2, jako převodcem a městem Polička jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod pozemků vedených ve zjednodušené evidenci PK č. 410
o výměře 540 m2, PK č. 414 o výměře 1396 m2, PK č. 415 o výměře 640 m2, PK
č. 446/2 o výměře 1780 m2, PK č. 447/3 o výměře 140 m2, PK č. 476 o výměře 1735 m2, PK č. 477 o výměře 36 m2, a PK č. 479/2 o výměře 244 m2, vše v k. ú. Modřec, dle předloženého návrhu smlouvy.         

ZM schvaluje prodej pozemků označených dle GP č. 154-169/2013 jako p. č. 144/4
o výměře 37 m2 a p. č. 704/4 o výměře 15 m2, dle důvodové zprávy.

a/ ZM ruší ve svém usnesení č. 5/a ze dne 27. 3. 2014 odst. f), dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 1109/5 v k. ú. Polička o výměře 1714 m2,
dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že nabyvatel město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z nabytí nemovitostí.

ZM volí do funkce přísedících Okresního soudu ve Svitavách pro volební období 2014 - 2018 paní Ilonu Teplou, bytem Nerudova 342, Polička, pana Josefa Víta, bytem Družstevní 201, Polička a paní Jiřinu Brandejsovou, bytem Družstevní 429, Polička.


Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostů.

Vložil Němcová Magdalena (4/25/2014), přečteno 834x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 24. dubna 2014