Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 4. 2014

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2014 dle důvodové zprávy.

RM souhlasí se zahraniční služební cestou pana Jaroslava Martinů, paní Marie Kučerové, Ing. Naděždy Šauerové a Ing. Vladimíra Bartoše do partnerského města Ebes v Maďarsku v termínu 4. - 5. 5. 2014, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zprávu o činnosti za rok 2013 příspěvkové organizace Městská knihovna Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 20383/2014 na přípravu a konání 23. ročníku multižánrového festivalu „Polička*555“
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání akcí pořádaných Sborem dobrovolných hasičů Polička,  IČO 64211126, takto:
a) při konání taneční zábavy s hudební skupinou KYVADLO na hasičské zahradě v Poličce 23. - 24. 5. 2014
- v pátek 23. 5. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 06.00 hod.
- v sobotu 24. 5. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03.00 hod.  do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

b) při konání taneční zábavy s hudební skupinou KYVADLO na hasičské zahradě v Poličce 30. - 31. 8. 2014
- v sobotu 30. 8. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 06.00 hod.
- v neděli 31. 8. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03.00 hod. do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

RM schvaluje uzavření smluv o centralizovaném zadávání k zabezpečení realizace veřejných zakázek na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro město Polička a jeho příspěvkové organizace dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno, IČO 18824463, na akci „Vypracování Územní studie Polička, lokalita Bezručova“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje bytu č. 2 v domě č. p. 86 na ul. Otakarova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2975/10000 na společných částech domu č. p. 86 a na pozemku st. p. č. 38/1, vše v obci a k. ú. Polička, část obce Polička-město, za cenu dle aktuálního znaleckého posudku ve výši 422.750 Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Vodovodní řad a ovládací kabel NN k vodojemu - Průmyslová zóna“ mezi městem Polička jako vlastníkem a Sdružením majitelů skupinového vodovodu Poličsko, se sídlem Polička, IČO 60125748, jako stavebníkem, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostů.
       
 

Vložil Hofmanová Lucie (5/5/2014), přečteno 893x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 4. 2014