Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. června 2014

1/ RM projednala a doporučuje ZM odsouhlasit celoroční hospodaření a závěrečný účet města Poličky za rok 2013 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2013 bez výhrad.
2/  RM projednala a doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Poličky za rok 2013.

1/ RM schvaluje dodavatele akce „Opravy chodníků na ul. Hegerova, Čsl. armády, E. Beneše a Eiseltova v Poličce“, společnost Dlažba Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy. 
2/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. na akci „Opravy chodníků na ul. Hegerova, Čsl. armády, E. Beneše a Eiseltova v Poličce“,
dle důvodové zprávy.

1/ RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště na ul. T. Novákové v Poličce“, společnost
M - SILNICE a.s., Pardubice, dle důvodové zprávy.  
2/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností M - SILNICE a.s., Pardubice, na akci „Parkoviště na ul. T. Novákové v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o., ve věci monitoringu skládky Široký Důl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo na opravu části komunikace v Poličce - Stříteži, s firmou DS DELTA s.r.o., se sídlem Lubná, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM
a) schválit změnu zakladatelské listiny společnosti T.E.S. s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.
b) doporučit RM, aby při výkonu působnosti valné hromady společnosti T.E.S. s.r.o., Polička, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, schválila změnu zakladatelské listiny společnosti T.E.S. s.r.o. v souladu s předloženým návrhem.

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání akce „11. ročník multižánrového festivalu COLOUR MEETING“ pořádané  o.s. Pontopolis, Polička takto:
-  v pátek 11. 7. 2013  je  doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod.
do 06.00 hod.
- v sobotu 12. 7. 2013 je doba nočního klidu vymezena dobu kratší, a to od 01.00 hod.
do 06.00 hod
-  v neděli 13. 7. 2013 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 02.30 hod.
do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání taneční zábavy se skupinou KYVADLO na hasičské zahradě v Poličce dne 13. 6. 2014 pořádané Sborem dobrovolných hasičů Polička, IČO 64211126, takto:
-  v pátek 13. 6. 2014  je  doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod.
do 06.00 hod.
- v sobotu 14. 6. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03.00 hod.
do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

a) RM schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu č. 2014/21871 na „Divadelní pouť 2014“
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
b) RM schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu č. 2014/21869 na „Polička Jazz 2014“
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
c) RM schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu č. 2014/21868 na „Martinů fest 2014“
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
d) RM schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu č. 2014/21870 na „Dny Slovenské kultury
v Poličce“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
e) RM schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu č. 2014/21879 na „Rok české hudby 2014
v Poličce“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
f) RM schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu č. 2014/22032 na „Restaurování notových a nenotových autografů B. Martinů MMG Polička“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
g) RM schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu č. 2014/22135 na projekt „Polička-Střítež, kaple sv. Václava, oprava střechy věže“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, vše dle důvodové zprávy.

RM ruší své usnesení č. 176 ze dne 26. 5. 2014, dle důvodové zprávy.

1/ RM schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce - IV. etapa“, společnost TERMOMONT s.r.o., Praha 1, dle důvodové zprávy.  
2/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností TERMOMONT s.r.o., na akci „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce - IV. etapa“, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výsledky výběrových řízení na dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro město Polička a jeho příspěvkové organizace na rok 2015, které bylo uskutečněno prostřednictvím komoditní burzy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zrušení smlouvy o poskytování ubytovacích služeb pro osoby bez přístřeší a dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu části nákladů pro ubytování osob bez přístřeší,
dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit navýšení kapacity školní družiny Masarykovy základní školy Polička, Polička, o 25 žáků na celkovou kapacitu 150 žáků dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol vykonaných u zřízených příspěvkových organizací v roce 2013 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje  ZM  schválit  prodej pozemku p.č. 58 o výměře 165 m2, p.č. 60/5 o výměře 51 m2 a části p.č. 658/7 o výměře cca 85 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spolené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 270/1 o výměře 60 m2 a části pozemku p.č. 297/7 o výměře cca 600 m2, vše v k.ú. Lezník. Kupní cena pozemků činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č. 23/1 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Študlov u Vítějevsi.

1/ RM doporučuje ZM  schválit  prodej pozemku p.č. 355 o výměře 1007 m2, pozemku p.č. a části pozemku p.č. 359/1 o výměře cca 11050 m2 v k.ú. Lačnov u Korouhve, za podmínky zřízení služebnosti cesty na pozemcích p.č. 355 a p.č. 359/1 v k.ú. Lačnov u Korouhve
ve prospěch oprávněného města Poličky. Kupní cena činí 10 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spolené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.
2/ RM schvaluje zřízení služebnosti cesty na pozemcích p.č. 359/1 a p.č. 355 v k.ú. Lačnov
u Korouhve pro oprávněného město Poličku, kdy obtížený a každý další vlastník služebných pozemků je povinen strpět právo chůze a jízdy přes služebné pozemky.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2012533/VB/2A v rámci stavby „Polička
Na Vyšehradě - TS kvn - Město“ a v tomto smyslu následné uzavření vlastní smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti, obě mezi městem Polička, jako (budoucím) obtíženým z věcného břemene a a.s. ČEZ Distribuce, Děčín, zastoupenou s.r.o. K energo, Lanškroun, jako (budoucím) oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je cihlová zeď v ulici Tylova v Poličce naproti budově Městského muzea a galerie Polička,
dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM neschválit výkup pozemku p.č. 878/1 o výměře 2782 m2 v k.ú. Polička.

1/ RM doporučuje ZM schválit:
a) prodej části p.p.č. 5545/4 o výměře cca 32 m2, části p.p.č. 5545/3 o výměře
cca 28 m2 a části p.p.č. 5545/48 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Polička;
b) prodej části p.p.č. 5545/4 o výměře cca 25 m2, části p.p.č. 5545/3 o výměře
cca 60 m2 a části p.p.č. 5545/48 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Polička;
c) prodej části p.p.č. 5545/4 o výměře cca 20 m2 a části p.p.č. 5545/3 o výměře
cca 90 m2 v k.ú. Polička;
d) prodej části p.p.č. 5545/4 o výměře cca 10 m2 a části p.p.č. 5545/3 o výměře 
cca 86 m2 v k.ú. Polička;
e) prodej části p.p.č. 5537/31 o výměře cca 5 m2, části p.p.č. 6132/14 o výměře
cca 18 m2 a části p.p.č. 5545/3 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Polička;
f) prodej části p.p.č. 5537/31 o výměře cca 25 m2, části p.p.č. 6132/14 o výměře
cca 20 m2 a části p.p.č. 5545/3 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Polička;
g) prodej části p.p.č. 5537/31 o výměře cca 45 m2, části p.p.č. 6132/14 o výměře
cca 22 m2 a části p.p.č. 5545/3 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Polička;
h) prodej části p.p.č. 6132/14 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Polička;
i) prodej p.p.č. 5493/29 o výměře 230 m2, p.p.č. 6138/5 o výměře 36 m2 a části p.p.č. 5537/8 o výměře cca 125 m2 v k.ú. Polička;
Kupní cena v odst. a) -i) činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na zhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Kupní cena
v odst. i) bude uhrazena ve dvou splátkách do 31. 12. 2015.
2. RM schvaluje:
a) ukončení nájemní smlouvy ze dne 17. 5. 2004, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnických práv k předmětu nájmu do katastru nemovitostí;
b) ukončení nájemní smlouvy ze dne 10. 4. 2007, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnických práv k předmětu nájmu do katastru nemovitostí;
c) ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 28. 7. 2004, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnických práv k předmětu výpůjčky do katastru nemovitostí;
d) ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 29. 9. 2004, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnických práv k předmětu výpůjčky do katastru nemovitostí;
e) ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 29. 9. 2004, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnických práv k předmětu výpůjčky do katastru nemovitostí;
f) ukončení nájemní smlouvy ze dne 26. 4. 2000, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnických práv k předmětu nájmu do katastru nemovitostí;

1/ RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 4209 o výměře 76 m2 v k.ú. Polička a části pozemku p.č. 383 o výměře cca 11521 m2  v k.ú. Modřec, a dále pozemku p.č. 5409/1 
o výměře 931 m2, p.č. 5385 o výměře 2026 m2 a p.č. 5384/1 o výměře 950 m2 v k.ú. Polička od Rybářského sdružení Vysočina se sídlem v Poličce. Kupní cena činí 10 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spolené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.
2/ RM doporučuje ZM schválit výkup podílu ve výši id ½ na pozemcích p.č. 4227/1 o výměře 867 m2, p.č. 4227/2 o výměře 15 m2 a p.č. 6177/14 o výměře 34 m2, vše v k.ú. Polička
od Rybářského sdružení Vysočina se sídlem v Poličce. Kupní cena činí 10 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spolené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků v k.ú. Polička, a to pozemek st.p.č. 3227/2
o výměře 20 m2, st.p.č. 3228/2 o výměře 65 m2 a p.p.č. 2182/2 o výměře 364 m2, vše
v k.ú. Polička  za pozemek p.p.č. 5545/16 o výměře 363 m2, p.p.č. 5545/15 o výměře 402 m2, p.p.č. 5545/14 o výměře  368 m2, p.p.č. 5545/17 o výměře 5 m2 a část p.p.č. 5545/48
o výměře cca 570 m2, vše v k.ú. Polička, ve vlastnictví města Poličky. Rozdíl ve výměrách
ve prospěch města Poličky bude vypořádán v kurzu 200 Kč/m2.

RM doporučuje ZM schválit:
a) výkup pozemku p.č. 4201/3 o výměře 110 m2, části pozemku p.č. 4203/1 o výměře 485 m2, části pozemku p.č. 4201/2 o výměře 155 m2 a pozemku p.č. 6177/16 o výměře 65 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 50 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků;
b) výkup části pozemku p.č. 4238/2 o výměře 565 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 50 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku;
c) výkup části pozemku p.č. 4208 o výměře 746 m2 v k.ú. Polička.  Kupní cena činí 50 Kč/m2  s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku;                      
d) směnu části pozemku p.č. 4211/5 o výměře 267 m2,  p.č. 6177/15 o výměře 54 m2 a p.č. 4210 o výměře 44 m2, vše v k.ú. Polička, za pozemek p.č. 4295/2 o výměře 1900 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky. Veškeré náklady spojené se směnou pozemků uhradí město Polička.

1/ RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 1210/14 o výměře 4718 m2, p.č. 1210/16 o výměře 189 m2 a p.č. 6240/1 o výměře 132 m2, vše v k.ú. Polička, společnosti AGRICOL s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 320 Kč/m2.
2/ RM doporučuje ZM schválit směnu pozemku p.č. 6036/5 o výměře 288 m2 včetně stavby komunikace na pozemku umístěné ve vlastnictví společnosti AGRICOL s.r.o., Polička,
za pozemky p.č. 1210/3 o výměře 103 m2, p.č. 1210/4 o výměře 39 m2 a p.č. 1210/15
o výměře 135 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - Oblastní charita Polička, Vrchlického 185“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Chodník u silnice I/34, ul. nábřeží Svobody v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Chodník u silnice I/34, ul. Vrchlického v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Hegerova 427“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Park v lokalitě Mánesova - komunikace“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Park v lokalitě Mánesova - sadové úpravy“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Regenerace panelového Sídliště Hegerova v Poličce - 1. etapa“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rozšíření veřejného osvětlení v Lezníku - Polička“ ve složení dle důvodové zprávy.

1/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová a Růžová v Poličce“ firmě BS-IMEX, s.r.o., Brno, dle důvodové zprávy.
2/  RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová a Růžová v Poličce“ mezi městem Polička a firmou  BS-IMEX, s.r.o., Brno, za předpokladu schválení financování akce v letech 2014-2015 v Zastupitelstvu města Poličky.
       
RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání akce „Den otevřených sklepů v areálu Měšťanského pivovaru v Poličce“, takto:
-  v sobotu 28. 6. 2014  je  doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod.
do 06.00 hod.
-  v neděli 29. 6. 2014  je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 02.00 hod.
do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 5/2014.

a) RM schvaluje zahájení koncesního řízení „Výběr provozovatele kanalizace
pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička“, v souladu s ust. § 6 zákona
č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
b) RM schvaluje kvalifikační dokumentaci pro koncesní řízení s názvem „Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička“ v příloze důvodové zprávy.
c) RM schvaluje text formuláře „Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby“ v příloze důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit financování akce „Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová a Růžová v Poličce v letech 2014 – 2015“, dle důvodové zprávy.


Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostů.

 

Vložil Němcová Magdalena (6/13/2014), přečteno 935x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. června 2014