Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. 6. 2014

RM schvaluje logo k 750. výročí založení města Poličky.

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky za rok 2013.

RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Polička ve výši dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí přehled provedených kontrol ve školách a školských zařízeních zřízených městem Polička za období říjen 2013 - červen 2014 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Parkoviště u bytových domů na ul. B. Němcové, 9. května a Zákrejsova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Rozšíření veřejného osvětlení v Lezníku - Polička“ firmě ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Bystré, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Rozšíření veřejného osvětlení v Lezníku - Polička“ s firmou ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Bystré,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Kanalizace v ul. Tyršova - odstranění havárie“ s firmou BS - IMEX, spol. s r.o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej těchto částí pozemků
část  p.č. 1260 o výměře 135 m2
část  p.č. 6087 o výměře 1,4 m2
část  p.č. 6354 o výměře 1486,4 m2
část  p.č. 6355 o výměře 1,5 m2
část  p.č. 1151/2 o výměře 6 m2
část  p.č. 1168/6 o výměře 122,4 m2
část  p.č. 1211/1 o výměře 142 m2
část  p.č. 1255/1 o výměře 39 m2
část  p.č. 1256/1 o výměře 85 m2
část  p.č. 1268/1 o výměře 22 m2
část  p.č. 275/14 o výměře 173 m2
část  p.č. 277/1 o výměře 81 m2
část  p.č. 292/6 o výměře 20 m2
část  p.č. 399/9 o výměře 42,8 m2
část  p.č. 5458/3 o výměře 11,9 m2
část  p.č. 5493/42 o výměře 89 m2
část  p.č. 5493/47 o výměře 13 m2
část  p.č. 5493/49 o výměře 75 m2
část  p.č. 5493/50 o výměře 10 m2
část  p.č. 5493/63 o výměře 88 m2
část  p.č. 5493/64 o výměře 88 m2
část  p.č. 5493/65 o výměře 40 m2
část  p.č. 5493/66 o výměře 190,5 m2
část  p.č. 5493/67 o výměře 16 m2
část  p.č. 5493/68 o výměře 6 m2
část  p.č. 5521/1 o výměře 274,6 m2
část  p.č. 5537/49 o výměře 63,7 m2
část  p.č. 5545/14 o výměře 5 m2
část  p.č. 5545/15 o výměře 10 m2
část  p.č. 5545/16 o výměře 21,6 m2
část  p.č. 5545/17 o výměře 1,5 m2
část  p.č. 5545/21 o výměře 460 m2
část  p.č. 5545/48 o výměře 10,8 m2
část  p.č. 5545/49 o výměře 53 m2
část  p.č. 5769/46 o výměře 1 m2
část  p.č. 5769/86 o výměře 5724,5 m2
část  p.č. 5896/2 o výměře 267,7 m2
část  p.č. 5905/1 o výměře 8,1 m2
část  p.č. 6025/4 o výměře 58 m2
část  p.č. 6030/1 o výměře 13,5 m2
část  p.č. 6030/4 o výměře 10 m2
část  p.č. 6138/7 o výměře 11,3 m2
část  p.č. 6140/2 o výměře 7,1 m2
část  p.č. 6222/100 o výměře 16,5 m2
část  p.č. 6230/1 o výměře 1238 m2
část  p.č. 6352/3 o výměře 188 m2
část  p.č. 6490/2 o výměře 34,4 m2
celkem   11463,2 m2,
vše v katastrálním území Polička, mezi městem Polička jako budoucím prodávajícím a Povodím Moravy, s. p., se sídlem v Brně, jako budoucím kupujícím, dle předloženého návrhu budoucí kupní smlouvy.

RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na těchto pozemcích v k. ú. Polička:
p.č.         výměra            dotčení pozemků (m2)
                  (m2)         trvalý zábor         dočasný zábor
 
  
1260        137                   135                 2
6087        2885                 1,4                 4,6
6354        1555                 1486,4          101,8
6355        300                   1,5                 52,4
1151/2     181                   6                    40,4
1168/6     191                   122,4             9,8
1202/2     187                                        29,9
1211/1     775                   142               47,5
1232/2     136                                        3,6
1232/3     53                                          3,7
1232/4     239                                         1,5
1232/5     141                                         25,9
1232/6     349                                        199
1232/7     203                                        8,5
1246/1     107                                       10,1
1255/1     514                    39                2,5
1256/1     85                      85                1
1268/1     52                      22                3,5
275/13    2279                                       15
275/14    1458                   173             1075
275/9      1036                                      13,3
277/1      3219                    81               402
292/6      431                      20               287
296/1      77                                           64,4
296/2      140                                         117,1
311/2      60                                            9
399/4      26                                           26
399/9      777                     42,8             65,9
5458/3    271                     11,9            185,6
5493/42  89                       89 
5493/47  13                       13 
5493/49  75                       75 
5493/50  10                       10 
5493/63   88                      88 
5493/64   96                      88               8
5493/65   40                      40 
5493/66   391                   190,5           31,7
5493/67   16                      16 
5493/68   6                         6 
5521/1     418                    274,6          35
5521/18   37                                         7
5537/43   255                                      19,5
5537/49   826                    63,7           9,3
5545/14   368                    5                24
5545/15   402                   10               13
5545/16   363                   21,6            21,8
5545/17   5                       1,5              2,3
5545/21   3154                 460 
5545/48   845                   10,8            4,1
5545/49   148                   53               2
5717/3     85                                        9,7
5769/46   9583                1                  93,4
5769/86   8230                5724,5        1949,4
5894/3     315                                      65,4
5896/2     695                  267,7          398,5
5905/1    3049                 8,1              120,7
6013/3    969                                      26,5
6025/4    166                   58               1,3
6030/1    1114                 13,5            17
6030/4    133                   10                7
6108/4    1600                                    4,3
6109/1    634                                      49,6
6132/12  10                                         2,5
6138/7     20                      11,3          1 
6140/2     47                      7,1            23,4
6222/100 86                     16,5           69,5
6230/1     1238                 1238 
6352/3     28                     188            90
6490/2     115                   34,4          18,9,
pro účely stavby „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička“ s firmou Povodí Moravy, s. p., se sídlem v Brně, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení s firmou KELVIN ELEKTRO s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 17. 5. 2009 na pronájem části pozemku p. č. 392/6 o výměře 35 m2 v k. ú. Polička, a to dohodou ke dni 30. 6. 2014, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 12. 5. 1999, jehož předmětem bude rozšíření předmětu nájmu o další část pozemku p. č. 392/6 o výměře 35 m2 v k. ú. Polička, a to s účinností od 1. 7. 2014, dle důvodové zprávy,

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 6006/1 v k. ú. Polička v rámci stavby „Oprava dešťové a splaškové kanalizace v areálu spol. Dřevozávod Pražan s.r.o. Polička“ - SO-01 Sedimentační jímka, mezi městem Polička, jako obtíženým z věcného břemene a DŘEVOZÁVODEM PRAŽAN s.r.o., Polička, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.
                                                      
RM schvaluje přerušení provozu školní družiny Základní školy Na Lukách Polička v době letních prázdnin dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 2 k mandátní smlouvě o správě, zajišťování údržby a oprav bytového a nebytového fondu, uzavřené dne 17. 12. 2007 mezi městem Polička jako mandantem a společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, jako mandatářem, jehož předmětem je zvýšení měsíční odměny mandatáře za správu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví mandanta, dle důvodové zprávy.


Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostů.

 

Vložil Hofmanová Lucie (6/26/2014), přečteno 911x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. 6. 2014