Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. srpna 2014

RM schvaluje smlouvu na dodávku vody do objektu hasičské zbrojnice v Modřeci č. p. 67, Polička, s firmou VHOS a.s., Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o dílo na opravu části komunikace v Poličce - Modřeci s firmou SKANSKA a.s., Chodov, Praha 4, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. Alešem Hlavatým, Pardubice,
na akci „PD I. etapa infrastruktury lokality Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit výkup lesních pozemků včetně porostů p. č. 1609, 1612/1, 1613/1, 1624/1, 1624/2, 1624/3, 1625, 1751, 1754/1, 1754/3, 1754/4, 1756, 1757, 1758, 1759, 1766 v k. ú. Hamry nad Křetínkou a p. č. 1600, 1601/1, 1601/2, 1604, 1606, 1631/1 v k. ú. Rohozná o celkové výměře 8,5969 ha. Kupní cena bude činit 60 % odhadní ceny s tím, že bude uhrazena ve dvou splátkách, a to v r. 2014 a v r. 2015, dle důvodové zprávy.

 

RM neschvaluje koncept pojistné smlouvy na pojištění lesů a nesouhlasí s uzavřením pojistné smlouvy, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 65/2 o výměře 79 m2 v katastrálním území Rohozná u Poličky. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení mezi městem Polička a společností COMA s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p.č. 1219/15 o výměře 169 m2 a části pozemku p.č. 1219/4 o výměře cca 50 m2 v katastrálním území Borová, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 173/1 o výměře 466 m2 v katastrálním území Modřec. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spolené s převodem nemovitosti.

 

RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č. 77N14/19 a dohody o zaplacení úhrady
za užívání nemovitosti k pachtovní smlouvě č. 77N14/19, obě mezi ČR - Státní pozemkový úřad, se sídlem Praha a městem Polička, jejichž předmětem jsou pozemky p.č. 557/2 a p.č. 558/1 v k.ú. Pomezí, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 5545/4 o výměře cca 36 m2, části p.p.č. 5545/3 o výměře cca 3 m2 a části p.p.č. 5545/48 o výměře cca 108 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na zhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 81 o výměře 16 m2 v katastrálním území Střítež u Poličky. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků p.č. 5932/23 o výměře 301 m2, p.č. 5932/12
o výměře 34 m2, p.č. 5932/10 o výměře 49 m2 a části p.č. 3003 o výměře cca 92 m2 za pozemek p.č. 566 o výměře 163 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše v k.ú. Polička. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání s tím, že veškeré náklady spojené se směnou nemovitostí uhradí město Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby č. S/OM/6883/14/AL mezi městem Polička jako stavebníkem a Pardubickým krajem, Pardubice, jako vlastníkem nemovitých věcí, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku st.p.č. 52/2 o výměře 53 m2 v katastrálním území Modřec. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2009880/VB/1 mezi městem Polička jako obtíženým z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035 jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p. č. 1097 o výměře 398 m2 a p. č. 1099/1
o výměře 1276 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že nabyvatel město Polička uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně daně z nabytí nemovitosti, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr výpůjčky nebytových prostor nacházejících se v I. NP domu č. p. 304
na ul. Nádražní v Poličce, mezi městem Polička jako půjčitelem a Střediskem výchovné péče Svitavska, jako vypůjčitelem, dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2014.

 

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2014 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje využití ploch v Jitřence při volební kampani do Zastupitelstva města Poličky dle varianty 3 návrhu šéfredaktora Jitřenky.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostů.

 

Vložil Němcová Magdalena (8/21/2014), přečteno 897x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. srpna 2014