Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 12.6.2006

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 6. 2006
 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 3/2006 dle důvodové zprávy.
 
RM projednala a předkládá ZM závěrečný účet svazku obcí Česká inspirace, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2005.
 
RM se seznámila s předloženou ekonomickou rozvahou (rozbor nákladů a příjmů) provozu hájenky v Pusté Rybné v roce 2006 a postupuje tuto problematiku k rozhodnutí ZM.
 
RM ruší své usnesení č. 163 ze dne 15. 5. 2006.
 
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene v rámci stavby „STL propojovací plynovod Polička – ul. Hrubínova“ na části pozemků p.č. 5946, 5947/2, 5948 v k.ú. Polička mezi Východočeskou plynárenskou, a.s. Hradec Králové jako budoucím oprávněným a Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene dle předloženého návrhu.
 
RM bere na vědomí prázdninový provoz škol a školských zařízení v měsíci červenci a srpnu 2006 dle důvodové zprávy.
 
RM schvaluje uzavření
1)      Dohody o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností mezi Městem Polička a firmou EKOLAMP s.r.o., se sídlem Praha 10 – Strašnice,
2)      Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městem Polička a společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4,
3)      Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městem Polička a společností ASEKOL s.r.o., Praha 4 – Libuš.
 
RM bere na vědomí vyjádření OKS k postupu opravy krytiny budovy ZUŠ B. Martinů v Poličce dle předložené zprávy.
 
 
V Poličce dne 12. 6. 2006
 
 
 
Bc. Miroslav Popelka                                                                Jaroslav Martinů
          starosta                                                                            místostarosta
 
 
 
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.

Vložil Sáňka Stanislav (6/19/2006), přečteno 694x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 12.6.2006