Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. září 2014

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva obdobného věcnému břemeni dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k umístění a provozování ochranných ostrůvků přechodů pro chodce na silnici I/34 v Poličce č. P/OVB/2014/003 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,  Praha 4 - Nusle, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Chodník na ul. Heydukova v Poličce“, společnost PP-GROUP.cz s. r. o., Proseč, dle důvodové zprávy.  

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz s. r. o., Proseč na akci „Chodník na ul. Heydukova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje prominutí pohledávky vzniklé DPS "Penzion" Polička ve výši 2.710 Kč
dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o vykonávání dotačního managementu na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ s Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Oprava lesní cesty 1L Královecká v k. ú. Oldřiš“ firmě elitbau s. r. o., Brno, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava lesní cesty 1L Královecká v k. ú. Oldřiš“ s firmou elitbau s. r. o., Brno,  dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje Mateřské škole Čtyřlístek Polička výjimku ze stanoveného nejvyššího počtu dětí ve třídě pro školní rok 2014/2015 takto: 1. třída 26 dětí, 2. a 3. třída 25 dětí. Výjimka z počtu žáků ve třídě platí za předpokladu, že nebude překročena kapacita školy, vyšší počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

RM se zabývala výší pohledávek po lhůtě splatnosti dle důvodové zprávy a doporučuje ZM tuto zprávu vzít na vědomí. Zároveň ukládá příslušným odborům MěÚ nadále věnovat problematice zvýšenou pozornost.

 

RM schvaluje odpis pohledávek ve výši 1.979 Kč z účetní do podrozvahové evidence dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro: Česká tábornická unie - T. O. PEKLO Polička, ve výši 4 000 Kč na setkání České tábornické unie se skauty

Spolek českých betlemářů, o. s., regionální pobočka Betlemáři Poličska, Polička, ve výši 19 000 Kč na publikaci Poličské betlémy a jejich tvůrci

RAFAEL DĚTEM, nadační fond, Praha 5 - Smíchov, ve výši 1 000 Kč na přístroj pro expanzi kmenových buněk pro diagnózu nemoci motýlích křídel

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, MO Polička, Polička, ve výši 6 000 Kč na výchovně vzdělávací a poznávací exkurzi

1. FBC Polička, Polička, ve výši 5 000 Kč na činnost mládeže a mužů

Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“, Proseč, ve výši 10 000 Kč na provoz stanice

 

RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Polička, Polička, ve výši 4 000 Kč na činnost organizace.

 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:

ZO ČSOP Polička, Polička, ve výši 18 000 Kč na pořízení nafukovací lodě - raftu, pořízení stanů

Divadelní spolek TYL POLIČKA, Polička, ve výši 20 000 Kč na přípravu a realizaci divadelních her, pořádání klubových jazzových večerů

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306, Polička, ve výši 10 000 Kč na materiál
na ošacení studentského pěveckého sboru

Ing. MgA. Štěpán Jílek, Polička, ve výši 8 200 Kč na tisk a realizaci výstav fotografií

Pontopolis, Polička, ve výši 15 000 Kč na projekt starý mladý svět - 25 let svobody - besedy, výstavy, koncerty, divadla pro veřejnost a studenty středních škol a učilišť

Oblastní charita Polička, Polička, ve výši 3 000 Kč na nákup zpěvníků a orffových nástrojů

Středisko výchovné péče Svitavska, ve výši 12 000 Kč na nákup vybavení střediska (např. notebook, tiskárna, dataprojektor, mobilní telefon, laminátor, kroužkový vazač, promítací plátno)

Sportovní kluby Polička, Polička, ve výši 5 000 Kč na turnaj přípravky

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, Polička, ve výši 5 000 Kč na soustředění mládeže; účast na Mistrovství Čech mládeže v šachu

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, Polička, ve výši 25 000 Kč na cestovné na soutěže, startovné na turnajích, pronájem hracích prostor, nákup šachového materiálu

Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, Polička, ve výši 15 000 Kč na renovaci oken malého sálu kulturního domu Jordán

Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, Polička, ve výši 13 000 Kč na zařízení na chlazení nápojů na akce ve „víceúčelovém areálu Zahrada u Mlýna“
v Alšově ulici

 

RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku pro Tělovýchovnou jednotu Štefanydes Polička, Polička, ve výši 5 000 Kč na FIDE OPEN Polička - turnaj
v šachu.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Hegerova 427“ s firmou SONET Building s.r.o., Hlinsko, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit financování projektu v roce 2015 a vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele akce „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička“, Nádražní 304“,
dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit financování projektu v roce 2015 a vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele akce „Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička“
dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky Kanalizační řad - Polička Višňovka ve složení dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření darovacích smluv na pokrytí výdajů spojených s realizací stavby Kanalizační řad - Polička Višňovka dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo inženýrská činnost na akci „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)“ uzavřené s firmou ŠINDLAR s.r.o., Hradec Králové, Na Brně 372/2a, IČO 26003236, dne 11. 7. 2014.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Park v lokalitě Mánesova - inženýrské objekty“ mezi městem Polička a firmou SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

 

RM schvaluje plán financování obnovy kanalizace zpracovaný pro město Polička společností VHOS, a.s., Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí předložené termíny stěžejních kulturních akcí pořádaných Tylovým domem v roce 2015 dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí smlouvu o spolupráci při organizaci festivalu MIME FEST 2014
dle důvodové zprávy.

 

a/ RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 297/6 o výměře 36 m2 a p. č. 297/14
o výměře 238 m2 v k. ú. Lezník. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spolené s převodem nemovitostí, dle důvodové zprávy.                                                                          

b/ RM nedoporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 237 o výměře 133 m2, p. č. 238
o výměře 1863 m2 a části pozemku p. č. 297/7 o výměře cca 500 m2 v k. ú., dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 29. 3. 2012 uzavřené mezi městem Polička jako půjčitelem a Pontopolis o. s., Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je souhlas vlastníka s provedením prací
na odstranění vlhkosti v nebytových prostorách nacházejících se v I. NP budovy č. p. 52 ul. Riegrova v Poličce, dle důvodové zprávy.

 

RM v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a ustanovením
§ 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje „Řád veřejného pohřebiště města Poličky“ pro provoz veřejného pohřebiště - Centrální hřbitov, hřbitov
sv. Michaela a hřbitov v Lezníku, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemku p. č. 5932/13 o výměře 92 m2
za část pozemku p. č. 3003 o výměře 92 m2, po nabytí této části pozemku
do vlastnictví města Poličky, vše v k. ú. Polička. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání s tím, že veškeré náklady spojené se směnou nemovitostí uhradí město Polička.

 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 8/2014 dle důvodové zprávy vyjma následujících změn navrhovaných v kapitole místní správa (19):

a/ RM nedoporučuje schválení přesunu rozpočtových prostředků ve výši 500 tis. Kč z běžných do kapitálových výdajů, ř. č. 4 Opravy a údržba budov a dvora MěÚ a navrhuje prostředky stávajícího upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč zahrnout
do mimorozpočtové rezervy města

b/ RM nedoporučuje přesunutí prostředků ve výši 100 tis. Kč z běžných do kapitálových výdajů, ř. č. 5 Ostatní výdaje na místní správu

c/ RM nedoporučuje navýšení rozpočtových prostředků kapitálových výdajů, ř. č. 2 Rekonstrukce budov a dvora MěÚ a prostředky stávajícího upraveného rozpočtu ve výši 1 295 tis. Kč navrhuje snížit na částku 440 tis. Kč

 

RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města.

 

RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 3. 2. 2014, jehož předmětem je změna článku III. odst. 2) této smlouvy, dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostů.

 

 

Vložil Němcová Magdalena (9/17/2014), přečteno 876x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. září 2014