Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. září 2014

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., na akci „Opravy chodníků na ul. Hegerova“, Čsl. armády, E. Beneše a Eiseltova v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na realizaci vyústního objektu dešťové kanalizace v rámci akce „I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“ s Lesy České republiky, s. p., , Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou E-STAF s.r.o, Praha 9, k zajištění zakázky „Dílčí oprava obvodového pláště Tylova domu“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu č. 14167993 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Hegerova 427“, registrační číslo projektu: CZ. 1.02/3.1.00/13.19477, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 05/2014 na akci „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ odstranění havarijního stavu - etapa roku 2014
s panem Mgr. BcA.  Petrem Gláserem, Kopidlno.

RM schvaluje smlouvu č. 14171963 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie - Oblastní charita Polička, registrační číslo projektu: CZ. 1.02/3.1.00/13.19479, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zapojení města Poličky do projektu „Města - brány k poznání“ a pověřuje
Ing. Naděždu Šauerovou k zastupování města v tomto projektu a ukládá jí plně spolupracovat při tvorbě regionálního produktu - zajištění podkladů (texty, fotografie, apod.). RM schvaluje spoluúčast města na projektu v maximální výši 5 000 Kč, tato finanční částka je konečná, město Polička se nebude finančně podílet na předfinancování projektu ani na případných půjčkách pro sdružení.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou REK plus, s.r.o., Polička, k zajištění zakázky „Vytvoření jednotného vizuálního stylu - grafický manuál města Poličky a jeho organizací“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy MŠ Polička“ s firmou SONET Building s.r.o., Hlinsko, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje zmenšení bytu č. 1 na adrese nábřeží Svobody 447, Polička, dle důvodové zprávy a výdaje na tuto úpravu zařadit do návrhu rozpočtu v roce 2015.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 na adrese nábřeží Svobody 447, Polička, od 1. 10. 2014, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí změny Školního vzdělávacího programu Masarykovy základní školy Polička v oblasti tělesné výchovy dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Hegerova 427“ s firmou SONET Building s.r.o., Hlinsko, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 6 k organizační směrnici č. 2/2012 - Oběh účetních dokladů
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje koncesní dokumentaci pro výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička a výzvu k podání nabídky, zpracované firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 - Smíchov,  dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje zrušení výběrového řízení na realizaci zakázky „Kanalizační řad - Polička Višňovka“ dle výzvy k předložení nabídek z 9. 9. 2014, dle důvodové zprávy.      

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Kanalizační řad - Polička Višňovka“ s firmou VHOS, a. s., Moravská Třebová - Předměstí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 9/2014 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Realizace úspor energie - Oblastní charita Polička, Vrchlického 185“ s firmou PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 13/2013 na akci „Realizace úspor energie - Masarykova základní škola Polička“ s firmou Stavointerier s.r.o., Havlíčkův Brod, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku: „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce" ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku: „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce" ve složení dle důvodové zprávy.

a/ RM ruší své usnesení č. 227 ze dne 23. 6. 2014 dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření dohody u umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení mezi městem Polička a Pavlem Krištofem - ELEKTRO KELVIN, Polička, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje ukončení pronájmu zemědělských pozemků na základě Nájemní smlouvy uzavřené dne 10. 12. 2013 mezi městem Polička a společností Agrodružstvo Sebranice, a to pozemkové parcely č. 398/7 o výměře 48 m2, p. č. 398/8 o výměře 38 m2, p. č. 398/9 o výměře 13268 m2, p. č. 398/11 o výměře 276 m2, p. č. 537 o výměře 482 m2, p. č. 540 o výměře 2636 m2, p. č. 543 o výměře 10509 m2, p. č. 548 o výměře 10024 m2, p. č. 551 o výměře 9341 m2, p. č. 552/2 o výměře 2471 m2, p. č. 556/1 o výměře 1504 m2, p. č. 556/2 o výměře 324 m2, p. č. 556/4 o výměře 1417 m2 a p. č. 789 o výměře 511 m2, vše v k. ú. Lezník, a to výpovědí ke dni 30. 9. 2014, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostů.

 

Vložil Němcová Magdalena (10/1/2014), přečteno 825x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. září 2014