Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. října 2014

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Parkoviště u bytových domů č. p. 668 - 671, ul. B. Němcové v Poličce, Parkoviště u bytových domů č. p. 874 - 875, ul. 9. května v Poličce, Parkoviště u bytových domů č. p. 542 - 547, ul. Zákrejsova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Opravy chodníků na ul. Hegerova, Čsl. armády, E. Beneše a Eiseltova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Swietelsky stavební s.r.o., Pelhřimov,  na akci „Zahrádkářská osada Višňovka v Poličce – komunikace“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 9414005608/2014/160930/117 se společností RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, dle důvodové zprávy.

RM nesouhlasí s umístěním pamětní desky Marie Živné v areálu hradu Svojanov, dle důvodové zprávy.

RM nesouhlasí s žádostí ve věci doplnění jmen sourozenců Bohuslava Martinů na náhrobek rodinné hrobky na hřbitově sv. Michaela v Poličce.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 300914 s firmou INRECO, s. r.o., Hradec Králové,  k zajištění zakázky „Vypracování studie úpravy interiérů druhého nadzemního podlaží barokní radnice v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku pro pohlednice města Poličky, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení - požární zbrojnice Polička Modřec č. p. 67 k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2014 dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí dokumenty škol a školských zařízení zřízených městem Polička

a) výroční zprávu Masarykovy základní školy Polička za školní rok 2013/2014

b) výroční zprávu Základní školy Na Lukách Polička za školní rok 2013/2014

c) hodnotící zprávu Střediska volného času Mozaika Polička za školní rok 2013/2014

d) vlastní hodnocení Mateřské školy Rozmarýnek Polička za školní rok 2013/2014

e) školní vzdělávací program Mateřské školy Rozmarýnek Polička aktualizovaný pro období 2014-2019.

RM bere na vědomí účast ředitelky Masarykovy základní školy Polička Mgr. Lenky Novotné v projektu „Pracujeme s novými technologiemi“ v pozici koordinátora projektu dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 66 m2 v I. patře domu č. p. 52 na ulici Riegrova v Poličce uzavřené dne 14. 6. 2006 mezi městem Polička a Středním odborným učilištěm obchodním a Střední odbornou školou SČMSD, Polička, s.r.o., a to dohodou ke dni 31. 12. 2014, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 50 m2 ve II. NP domu č. p. 52 na ulici Riegrova v Poličce uzavřené dne 30. 9. 2008 mezi městem Polička a Středním odborným učilištěm obchodním a Střední odbornou školou SČMSD, Polička, s.r.o., a to dohodou ke dni 31. 12. 2014, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 30 m2 ve II. NP domu č. p. 52 na ulici Riegrova v Poličce uzavřené dne 15. 4. 2009 mezi městem Polička a Středním odborným učilištěm obchodním a Střední odbornou školou SČMSD, Polička, s.r.o., a to dohodou ke dni 31. 12. 2014, dle důvodové zprávy.

d/ RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 31,60 m2 ve II. NP domu č. p. 52 na ulici Riegrova v Poličce uzavřené dne 1. 10. 2010 mezi městem Polička a Střední školou obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., a to dohodou ke dni 31. 12. 2014, dle důvodové zprávy.

e/ RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 178 m2 nacházejících se ve II. NP budovy č. p. 52 ul. Riegrova v Poličce mezi městem Polička a Střední školou obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 1. 2015, výše nájemného bude činit 850 Kč/m2 a bude každoročně valorizována o celostátně uznanou míru inflace za předcházející rok, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti cesty k pozemku p. č. 5932/13 o výměře 92 m2 v k. ú. Polička, a to zároveň s nabytím tohoto pozemku do vlastnictví města Poličky směnnou smlouvou, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 1210/10 o výměře 2517 m2 v k. ú. Polička společnosti KMtronic s.r.o., Litomyšl, dle důvodové zprávy. Pro část pozemku o výměře 800 m2 činí kupní cena 350 Kč/m2, pro část pozemku o výměře 1717 m2 činí kupní cena 400 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující.

RM schvaluje vyřazení části kanalizační stoky v ulici Husova v délce 109,3 m v pořizovací ceně 159 865,90 Kč (IČ 2765) z dlouhodobého majetku města Poličky dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy č. 14190036 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, Praha 11, na akci "Park v lokalitě Mánesova, F2-06 Sadové úpravy, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

 

Vložil Němcová Magdalena (10/21/2014), přečteno 798x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. října 2014