Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. listopadu 2014

RM schvaluje odpis pohledávky ve výši 500 Kč z účetní do podrozvahové evidence dle důvodové zprávy.

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 3 čtvrtletí 2014.

RM doporučuje ZM schválit rozdělení finančních prostředků určených na odměňování trenérů a cvičitelů dle důvodové zprávy.

RM pověřuje členy zastupitelstva města pana RNDr. Ladislava Scheiba a Mgr. Jana Jukla přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a prováděním sňatečných obřadů s účinností od 19. 11. 2014.

RM schvaluje uzavření smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku na akci „Chodník u silnice I/34, ul. Starohradská v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přílohu č. 3 smlouvy o dílo s TISKÁRNOU POLIČKA ze dne 25. 11. 2013, dle důvodové zprávy.

RM z nabízených variant grafických návrhů knihy „Dějiny města Poličky“ schvaluje grafický návrh knihy (vnitřku knihy) v moderním provedení dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2015 takto:

Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2014 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a plateb daní, u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry, u výdajů na 750. výročí založení města Poličky ve výši 200 tis. Kč a u daně z nabytí nemovitého majetku 1 500 tis. Kč. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace, společnost T.E.S. s.r.o. (pro středisko sportovní služby) a na provoz informačního centra budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.

Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2014 v souladu s uzavřenými smlouvami, na přípravu akcí plánovaných pro rok 2015 do výše 500 tis. Kč a na výkup pozemků do výše 150 tis. Kč.

Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.

Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

RM projednala návrh obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a doporučuje ZM vyhlášku v navrženém znění vydat.

RM jmenuje členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č 224, o velikosti 2 + kk
s příslušenstvím, nacházející se v I. podlaží v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, dle důvodové zprávy.

1. RM schvaluje cenu stočného na rok 2015 ve výši 42,43 Kč/m3 vody, tj. 48,79 Kč/m3 vč. DPH.

2. RM schvaluje kalkulaci pro stočné na rok 2015.

3. RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2015 ve výši 30,50 Kč /m3 vč. DPH.

 

1. RM ruší své usnesení č. 257 b) z 23. 7. 2014.

2. RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek v koncesním řízení s názvem „Výběr Provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM souhlasí se změnou sídla občanského sdružení Pontopolis o.s., z budovy č. p. 114 v ul. Tylova (CBM), Polička, do budovy č. p. 52 ul. Riegrova, Polička.

RM schvaluje vyřazení přebytečného majetku z DPS "Penzion" Polička dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s poskytnutím odměn formou dárkových balíčků v hodnotě 1500 Kč pro jednotlivé členy Sboru pro občanské záležitosti.

RM schvaluje novou výtvarnou podobu znaku pro reprezentaci města dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 11/2014 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 262 o výměře cca 209 m2 v k.ú. Lezník, za podmínky oddělení 1,5 m širokého pásu předmětného pozemku podél komunikace na p.č. 684/1 a jeho ponechání ve vlastnictví města Poličky. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 689 o výměře cca 100 m2 a části pozemku p.č. 297/7 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spolené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 504/2 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit směnu části pozemkové parcely č. 4321 o výměře 738 m2 v k.ú. Polička za část pozemkové parcely č. 4633/4 o výměře 867 m2 a část p.p.č. 4734/4 o výměře 56 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše v k.ú. Polička. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání. 

 

a/ RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č. 6502 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

b/ RM neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 6502 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Polička panu dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje  uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 1, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 309, ulice Smetanova v Poličce, se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou jeden rok. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 1+1
s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 309, ulice Smetanova v Poličce s dosavadním nájemcem, a to na dobu určitou tři měsíce. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

c/ RM schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 0+1
s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 309, ulice Smetanova v Poličce s dosavadním nájemcem,  a to na dobu určitou tři měsíce. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 40/1 o výměře 204 m2 v k.ú. Střítež u Poličky. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje v souladu s ustanovením § 1981 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 13, velikosti 1 + 1 a místnosti  7,85 m2 s příslušenstvím, situovaného ve 4. NP domu č.p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce, a to ke dni 30. 11. 2014, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků p.č. 550/2 o výměře 537 m2, p.č. 635 o výměře 5981 m2, p.č. 637 o výměře 320 m2, p.č. 638 o výměře 5492 m2, p.č. 640 o výměře 4668 m2, p.č. 642/1 o výměře 3143 m2, p.č. 642/2 o výměře 280 m2, p.č. 643 o výměře 1001 m2, p.č. 644 o výměře 500 m2, p.č. 645 o výměře 475 m2 a p.č. 646 o výměře 25194 m2, vše v k.ú. Kněževes. Kupní cena činí 600.000,-Kč, daň z nabytí nemovitostí uhradí kupující. 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 144/3 o výměře 54 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 146/1 o výměře cca 150 m2 a části pozemku p.č. 146/8 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 2216/5 o výměře 579 m2 v k.ú. Polička do podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v domě č.p. 218 na ul. Střítežská v Poličce. Kupní cena činí 50 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

RM doporučuje ZM schválit směnu části pozemku č.84 o výměře cca 30 m2 za části pozemku p.č. 444/4  o výměře cca 409 m2  katastrálním území Střítež u Poličky ve vlastnictví města Poličky, vše v k.ú. Střítež u Poličky. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně vypořádán v ceně 30 Kč/m2 pozemku. Náklady spojené se směnou nemovitostí uhradí obě strany společně.

RM doporučuje ZM schválit výkup lesních pozemků včetně porostů, a to p.č. 1618/1
o výměře 1949 m2, p.č. 1754/2 o výměře 747 m2 a p.č. 1914 o výměře 201 m2, vše v k.ú. Hamry nad Křetínkou. Kupní cena bude činit 60% ceny stanovené znaleckým posudkem.

 

a/ RM doporučuje ZM schválit prodej podílu ve výši id. 745/52528 na stavební parcele č. 3055 v k.ú. Polička vlastníkovi bytové jednotky č. 937/16 v domě č.p. 934-937, Sídliště Hegerova, Polička.

b/ RM doporučuje ZM schválit prodej podílu ve výši id. 59/4920 na stavební parcele č. 3060 v k.ú. Polička vlastníkovi bytové jednotky č. 930/5 v domě č.p. 926-931 Sídliště Hegerova, Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitostí.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Němcová Magdalena (11/25/2014), přečteno 1010x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. listopadu 2014