Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. 12. 2014

RM pověřuje MUDr. Jiřího Tomana k zastupování města Poličky na jednáních členské schůze SO AZASS s účinností od 10. 12. 2014.

 

a/ RM pověřuje starostu města Jaroslava Martinů k zastupování města Poličky ve valné hromadě svazku obcí Kraj Smetany a Martinů a Česká inspirace.

b/ RM pověřuje místostarostku města Marii Kučerovou k zastupování města Poličky ve valné hromadě svazku obcí Královská věnná města, Mikroregion Poličsko, Českomoravské pomezí a v případě nepřítomnosti starosty ve valné hromadě svazku Česká inspirace.

c/ RM pověřuje Ing. Naděždu Šauerovou k zastupování města Poličky ve valné hromadě svazku obcí Královská věnná města.

 

RM souhlasí s přípravou setkání české a německé mládeže v Poličce v roce 2016

 

RM schvaluje směrnici Rady města Poličky č. 3/2014, o nakládání s nalezeným majetkem s účinností od 20. 12. 2014 dle důvodové zprávy.

 

RM souhlasí s náhradou škody ušlého zisku, provozovně Nová 205, Polička, za dobu rekonstrukce ul. Nová, a to ve formě odpuštění platby za reklamu ve zpravodaji Jitřenka po dobu 3 měsíců.

 

RM schvaluje dodatek č. 7 k Organizační směrnici č. 2/2012 - Oběh účetních dokladů.

 

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky Poličky - Lezníku za rok 2013.   

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 101, o velikosti 1 + 0 s příslušenstvím, nacházející se v I. podlaží v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, na dobu určitou, a to na jeden rok, s účinností od 1. 1. 2015. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.247 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 104, o velikosti 1 + 0 s příslušenstvím, nacházející se v I. podlaží v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, na dobu určitou, a to na jeden rok, s účinností od 1. 1. 2015. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.210 Kč.

 

a/ RM schvaluje Metodický pokyn pro přidělování a užívání bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM s účinností Metodického pokynu pro přidělování a užívání bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička ruší usnesení RM č. 217 ze dne 21. 6. 2010, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje jako nejvhodnější nabídku v koncesním řízení s názvem „Výběr Provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička“ nabídku firmy VHOS, a.s., Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Poskytování služeb ve věci aktualizace a podpory správy Digitálního povodňového plánu ORP a města Polička“ s firmou ENVIPARTNER, s.r.o., Brno, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12128781 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Digitální povodňový plán ORP a města Polička“ se Státním fondem životního prostředí České republiky, Praha 11, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej dřevní hmoty z mimolesních dřevin společnosti T.E.S. s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se společností DIMATEX CS, spol. s r.o., Stráž nad Nisou, jejímž předmětem je sběr nepotřebného textilu a párované obuvi dle důvodové zprávy. Úhrada za kontejner umístěný v katastru města bude prováděna na účet Oblastní charity Polička.

 

RM doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnictví splaškové kanalizace na pozemcích p. č. 5454/44, 6148/3, 5232/1, 5286/5 a 6149/8 v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM ruší, v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce", dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Nádražní 304“ ve složení dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička“ ve složení dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební akci "Oprava lesní cesty 1L Královecká v k. ú. Oldřiš", dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dodatek č. 10/2014 o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků včetně mycích, čistících, dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů pro zaměstnance OLH, dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: "Stavební úpravy a vestavba b.j. do podkroví domu č. p. 351, Pomezí ve složení dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM neschválit směnu pozemkové parcely č. 5286/10 o výměře 1000 m2 v k.ú. za část pozemkové parcely č. 4386/61 o výměře 229 m2, část p.p.č. 4216/12 o výměře 344 m2, část p.p.č. 6186/1 o výměře 73 m2 a část p.p.č. 4248/2 o výměře 327 m2 označené nově dle GP č. 2321-252/2014 jako pozemková parcela č. 6611/25 o výměře 973 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše v k.ú. Polička.

 

RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemkové parcely č. 5454/163 o výměře 785 m2 v k. ú. Polička na stavbu RD v lokalitě Mánesova II., Polička, za kupní cenu 1.000 Kč/m2.

 

RM schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č. p. 84, ulice Kostelní v Poličce, a to na dobu určitou tři měsíce. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

 

RM bere na vědomí plán činnosti Střediska volného času Mozaika Polička na školní rok 2014/2015, dle důvodové zprávy.

 

RM neschvaluje odpis pohledávek z účetní evidence pohledávek příspěvkové organizace Základní škola Na Lukách Polička, ve výši 7.710 Kč za pronájem nebytových prostor dle důvodové zprávy.

 

RM ukládá řediteli Základní školy Na Lukách Polička zajistit výběr finančních prostředků za pronájmy předem, dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje členy školských rad základních škol zřizovaných městem Polička v následujícím složení: Masarykova základní škola Polička - Ing. Ivana Vacková, Mgr. David Šafář, Základní škola Na Lukách Polička - Jitka Uhlířová, Mgr. Petr Nožka.

 

RM souhlasí s postupem starosty města ve věci ukončení pracovního poměru tajemníka dohodou dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o dílo s Agro družstvem Sebranice, zastoupené předsedou Ing. Jindřichem Jílkem, k zajištění a provádění zimní údržby v částech města Lezník a Střítež na zimní období 2014/2015, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu části komunikace v Poličce Stříteži, č. 406 214 ze dne 24. 6. 2014 s DS DELTA s.r.o., dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje pojistnou smlouvu autopojištění  požární cisterny Renault Midlum s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., Praha 2, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Findejsová Romana (12/15/2014), přečteno 842x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. 12. 2014