Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 16. prosince 2014

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Jana Matouše, pana Oldřicha Báču a pana Jiřího Hejtmánka. 

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Miloše Grubhoffera, Bc. Antonína Kadlece a MUDr. Miloslava Kaprase. 

 

a/ ZM neschvaluje protinávrh Mgr. Jana Matouše na doplnění podmínek prodeje pozemků v obci a k.ú. Polička za účelem stavby rodinných domů v „lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“ dle důvodové zprávy takto: pokud kupující zahájí stavbu do 2 let
od zápisu kupní smlouvy do katastru nemovitostí a stavbu zkolauduje do 4 let od zápisu, bude kupujícímu poskytnuta sleva z kupní ceny v podobě bonusu ve výši 100 Kč/m2. Tento bonus bude převeden na účet stavebníka po předložení písemné žádosti, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu na stavbu RD.

b/ ZM neschvaluje protinávrh Mgr. Jana Matouše na stanovení ceny pro prodej pozemků
na stavbu rodinných domů v „lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“ ve výši
992 Kč/m2.     

c/ ZM neschvaluje protinávrh Mgr. Jana Matouše týkající se obsahu kupní smlouvy uzavírané s jednotlivými kupujícími na prodej pozemků v obci a k.ú. Polička v „lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“ dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou důvodové zprávy, a to ve smyslu doplnění o možnost získání bonusu na slevu pro kupující, kteří splní podmínku včasného zahájení a dokončení stavby dle schválených podmínek prodeje.

a/ ZM schvaluje podmínky prodeje pozemků v obci a k. ú. Polička za účelem výstavby rodinných domů v „lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“ dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje cenu za 1 m2 pozemku na stavbu rodinných domů v „lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“ dle provedené kalkulace, která je přílohou důvodové zprávy, a to ve výši 892 Kč/m2.

c/ ZM schvaluje obsah kupní smlouvy uzavírané s jednotlivými kupujícími na prodej pozemků v obci a k.ú. Polička, „lokalita pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“
za účelem výstavby rodinných domů dle návrhu, který je přílohou důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje odložení projednání prodeje pozemků v obci a k. ú. Polička za účelem výstavby rodinných domů v „lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“ na příští ZM.

 

ZM schvaluje termín dalšího zasedání ZM na 29. 12. 2014 ve 12.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Polička.

 

a/ ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 4793/6 o výměře 1752 m2 a p.č. 4734/5 o výměře 1463 m2 dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2.

b/ ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 4793/5 o výměře 2591 m2 a části pozemku p.č. 4784/1 označeného dle GP č. 2325-266/2014 jako p.č. 4784/21 o výměře 940 m2, a dále p.č. 4784/15 o výměře 96 m2 a p.č. 5944/32 o výměře 61 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena pro pozemky p.č. 4793/5 a p.č. 4784/1 činí 200 Kč/m2, kupní cena pro pozemky p.č. 4784/15 a p.č. 5944/32 činí 50 Kč/m2.

c/ ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 4784/18 označeného dle GP č. 2325-266/2014 jako p.č. 4784/19 o výměře 938 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2.

d/ ZM schvaluje výkup části pozemkové parcely č. 4633/4 o výměře 867 m2 a části p.p.č. 4734/4 o výměře 56 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2.

 

ZM neschvaluje směnu pozemkové parcely č. 5286/10 o výměře 1000 m2 v k.ú. Polička za část pozemkové parcely č. 4386/61 o výměře 229 m2, část p.p.č. 4216/12 o výměře 344 m2, část p.p.č. 6186/1 o výměře 73 m2 a část p.p.č. 4248/2 o výměře 327 m2 označené nově dle GP č. 2321-252/2014 jako pozemková parcela č. 6611/25 o výměře 973 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše v k.ú. Polička, a to s finančním vypořádáním ve výši 250.000 Kč ve prospěch města Poličky.

 

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 5454/163 o výměře 785 m2 v k.ú. Polička
na stavbu RD v lokalitě Mánesova II., Polička, za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a/ ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 12/2014 dle důvodové zprávy.

b/ ZM zmocňuje RM k případnému provedení poslední rozpočtové změny za rok 2014, a to formou úpravy příjmů dle skutečnosti a výdajů, které nebudou plně vyčerpány.

 

ZM neschvaluje protinávrh Mgr. Jana Matouše přesunout v rozpočtovém výhledu města Poličky na rok 2015 – 2018 v příloze č. 1 plánovanou výstavbu 2 bytových domů v lokalitě Bezručova ve výši 20,0 mil. Kč z roku 2016 do roku 2017 a rekonstrukci plaveckého bazénu ve výši 20,0 mil. Kč z roku 2017 na rok 2016.

 

ZM schvaluje rozpočtový výhled města Poličky na období 2015-2018 dle důvodové zprávy.  

 

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnictví splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 5454/44, 6148/3, 5232/1, 5286/5 a 6149/8 v k. ú. Polička.

 

a/ ZM odvolává stávající členy Finančního výboru Zastupitelstva města Poličky.

b/ ZM volí členy Finančního výboru Zastupitelstva města Poličky v tomto složení:

Ing. Karel Uttendorfský, Petr Šimon, Pavel Štefka, Alena Jílková, Bc. Milan Zavoral, Bohumil Bednář, Ing. Jaroslav Dobiáš, Otakar Klepárník

 

a/ ZM odvolává stávající členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky.

b/ ZM volí členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky v tomto složení:

Oldřich Báča, Vít Kastner, Stanislav Grubhoffer, Radim Totušek, Mária Rozkošná, Aleš Doležal, Zdeněk Čapek, Jan Večeřa

 

a/ ZM odvolává stávající členy Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.

b/ ZM volí členy Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky:

Mgr. Milan Matouš, RNDr. Milan Janečka, Jitka Jandlová, Mgr. Lenka Novotná, Rostislav Kohut, Vladimíra Střílková, Mgr. Petra Palcová, Ludmila Seidlová

 

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, o místním poplatku za povolení k vjezdu
s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.

 

ZM neschvaluje protinávrh Mgr. Jana Matouše na přesunutí termínu zasedání Zastupitelstva města Poličky v roce 2015 z 23. 4. 2015 na 16. 4. 2015.

 

ZM schvaluje plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2015 takto:

24. 2.

23. 4.

25. 6.

24. 9.

3. 12.

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostů.

 

 

 

Vložil Němcová Magdalena (12/19/2014), přečteno 999x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 16. prosince 2014