Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. ledna 2015

RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2015.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  zvláštního určení  č. 101 , o velikosti  1 + 0
s příslušenstvím,  nacházející se v  přízemí v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970,  Polička na dobu určitou, a to na jeden rok, s účinností od 1. 2. 2015. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.247 Kč.

RM schvaluje upuštění od valorizace nájemného v roce 2015 za nájem nebytových prostor
ve vlastnictví města Poličky o průměrnou meziroční míru inflace za rok 2014, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje bytu č. 13 v domě č.p. 940 na Sídlišti Hegerova 
v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 38/1000 na společných částech domu
č.p. 940 a na pozemku st.p.č. 3074, vše v k.ú. a obci Polička, část obce Polička-Horní Předměstí, formou veřejné dražby za cenu dle aktuálního znaleckého posudku ve výši  558.900 Kč, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit darovací smlouvu s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, Pardubice, na signalizační zařízení - výstražná světla pro výjezd požární techniky ze stanice HZS Polička na ulici Starohradská v majetku města Poličky, do majetku HZS Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.

RM  schvaluje  uzavření nové smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2
s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1012, sekce C, Sídliště Hegerova v Poličce s dosavadním nájemcem, a to na dobu určitou tři měsíce. Měsíční nájemné zůstane ve stejné výši jako v předchozím období.

a/ RM  schvaluje  uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 309, ulice Smetanova v Poličce s dosavadním nájemcem, a to na dobu určitou tři měsíce. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM  schvaluje  uzavření nové smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2
s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova v Poličce s dosavadním nájemcem, a to na dobu určitou jeden rok. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

c/ RM  schvaluje  uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+2 s příslušenstvím,
ve II. NP domu č.p. 86, ulice Otakarova v Poličce s dosavadním nájemcem, a to na dobu určitou tři měsíce. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci „I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“ firmě AGILE spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“ mezi městem Polička a firmou AGILE spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyloučení uchazeče Stylstav s.r.o., Křižanov, ze zadávacího řízení na akci „I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Ceník za informace poskytované městem Polička  dle z.č.106/99 Sb. v platném znění pro rok 2015, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr „Dílčí opravy obvodového pláště Tylova domu“ dle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Šafářem - Projektová a inženýrská kancelář, Polička, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Dílčí oprava obvodového pláště Tylova domu“ v tomto složení: Marie Kučerová, Ing. Marta Mastná,  Mgr. Aleš Mlynář, Ing. Petr Šafář,  Božena Havranová.

RM schvaluje záměr dokončení sanace hradeb v areálu hradu Svojanov dle projektové dokumentace zpracované firmou firma OMNIA projekt, s.r.o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu v ZŠ Masarykova, Polička, dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Findejsová Romana (1/28/2015), přečteno 879x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. ledna 2015