Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. února 2015

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na akci „I. etapa infrastruktury lok. Bezručova v Poličce – vodovod“ se Sdružením majitelů skupinového vodovodu Poličsko, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smluv o centralizovaném zadávání k zabezpečení realizace veřejných zakázek na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro město Polička a jeho příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2015 ve II. kolech.

 

RM zřizuje komisi stavební a životního prostředí.

Jmenuje tyto členy: Ing. Petr  Klusoň , Radim Totušek, Ing. Martin Kozáček, Ing. Petr Šafář ml., Mgr. Petr Nožka, Josef Popelka, Jiří Hejtmánek, Ing. Blanka Stehnová, Daniela Hilliard.

 

RM zřizuje komisi zdravotně- sociální.

Jmenuje tyto členy: MUDr. Jiří Uher, Mgr. Jan Jukl, Bc. Pavel Brandejs, Irena Smolková, Dana Hanusová, Marie Pospíšilová, Mgr. Markéta Šafářová, Ing. Anna Navrátilová, Petr Šimon, Zlatuše Kašparová, Ing. Libor Stráník, MUDr. Martin Plšek, Bc.Martina Černíková.

 

RM zřizuje komisi kulturní.

Jmenuje tyto členy: MUDr. Jiří Toman, Petra Jílková, Jaroslav Dusík, Alena Jandlová, Věra Fialová, MVDr. Pavel Kysilka, Bedřich Gloser, Ing. Jan Matouš, PhDr. David Junek, Alena Báčová, Eva Jílková, Ing. Adolf Klein, Lukáš Zrůst, Miloš Dempír, DiS., Veronika Šrek Bromová, Alena Hejduková, DiS., PaedDr. Zdeněk Trnka.

 

RM zřizuje komisi pro zahraničí a cestovní ruch.

Jmenuje tyto členy: Mgr. Jan Matouš, RSDr. Ivan Chudý, Miloš Dempír DiS., Ondřej Král, Bc. Lada Nečasová, Ing. Naděžda Šauerová, Radek Zeman.

 

RM zřizuje komisi sportovní.

Jmenuje tyto členy:  Mgr.Milan Matouš, RNDr. Ivo Vacek,  Bc. Antonín Kadlec, Ludmila    Haraštová, Bc. David Schaffer, Jiří Andrle, Jitka Kmošková, Miloš Grubhoffer, Oto Pospíšil, Ing. Roman Kysilko, RNDr. Ladislav Scheib, Mgr. Vítězslav Fila, Tomáš Procházka, Petr Zbytovský, Ing. Pavel Navrátil.

 

RM zřizuje komisi pro prevenci kriminality.

Jmenuje tyto členy: Bc.  Antonín Kadlec, Pavel Šimon, JUDr. Věra Kvapilová, RNDr. Marta Najbertová, Bc. Martina Černíková, Ing. Petr Dvořák, prap. Miroslav Halamka, Bc. Pavlína Kvapilová, Mgr. Ludmila Haraštová , Aleš Horníček.

 

RM zřizuje komisi bytovou.

Jmenuje tyto členy: Jiří Hejtmánek, Marie Pospíšilová, RNDr. Milan Janečka, Marie Faltová, Jitka Uhlířová, DiS., Jana Trávníčková.

 

RM zřizuje komisi dítě a volný čas.

Jmenuje tyto členy: Kateřina Grubhofferová, Petr Erbes, Pavel Pražan,Václav Lichtág, Ing. Filip Červený.

 

RM zřizuje komisi dopravní a bezpečnostní.   

Jmenuje tyto členy: Mgr. Robert Nechvátal, Aleš Horníček, npor. Miroslav Kubík, Ing. Jozef Opina, Josef Trávníček, Mgr. Jan Kovář, Ing. Andrea Vraspírová, Mgr. Vítězslav Fila.

 

RM zřizuje komisi pro občanské záležitosti.

Jmenuje tyto členy: Vilemína Červená, Marta Dvořáková, Eva Hejtmánková, Danuška Chválová, Květoslava Jílková, Jana Kozlová, Jana Krištofová, Jiřina Krůlová, Blanka Machová, Věra Skalníková, Božena Štefková, Jaroslava Štolová, Naděžda Trnková, Helena Vondrová.

 

RM souhlasí s výměnou sochy „Model pomníku legionářů Čapka a Havleny“, patinovaná sádra, i. č. III-658. za reliéf V. Květenského „Otvírání studánek“ i. č. P 246, mezi městem Polička a Karlovarským krajem, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2 + kk  s příslušenstvím, nacházející se v I. podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička na dobu určitou, a to na 3 měsíce, s účinností od 1. 3. 2015. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.799 Kč.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 302,
o velikosti 1 + kk  s příslušenstvím, nacházející se v II. podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička s panem Lubomírem Valachem, trvale bytem Polička, M. Švabinského 826 na dobu určitou, a to na jeden rok, s účinností od 1. 3. 2015. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.211 Kč.

 

RM projednala návrh obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 1/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města a doporučuje ZM vyhlášku v navrženém znění vydat.

 

RM doporučuje ZM schválit realizaci a způsob financování akce „Zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím“ v případě získání dotace MMR ČR, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 30. 12. 2014 mezi městem Polička jako prodávajícím, jehož předmětem je změna termínu úhrady části kupní ceny ve výši 1.400.000 Kč, a to do 15. 5. 2015.

 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku st.p.č. 158 o výměře 19 m2 a st.p.č. 159  o výměře 17 m2, dále části pozemku p.č. 162/2 o výměře cca 10 m2, části pozemku p.č. 196/3 o výměře cca 185 m2, části pozemku p.č. 201 o výměře cca 20 m2, části pozemku p.č. 699 o výměře cca 40 m2, části pozemku p.č. 702 o výměře cca 40 m2, části pozemku p.č. 700 o výměře cca 65 m2, části pozemku p.č. 701 o výměře cca 177 m2,  vše v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 4119/1 o výměře 866 m2 v k.ú. Polička do podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v domě č.p. 317- 318 na ul. Zákrejsova v Poličce. Kupní cena činí 50 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu
pod označením 11010-051850, CG4C_SVIV_SYPOS_OK a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, mezi městem Polička, jako budoucím obtíženým z věcného břemene a O2 Czech Republic a.s., Praha 4 - Michle, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit prodej podílu ve výši id. 802/10000 na pozemku st.p.č. 3473
o výměře 64 m2, jehož součástí je stavba, a podílu ve výši id. 802/10000 na pozemku p.č. 6466 o výměře 332 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 17.250 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

a/ RM doporučuje ZM schválit záměr přípravy II. etapy lokality pro bydlení Bezručova
v Poličce.

b/ RM doporučuje ZM schválit výkupy pozemků v k.ú. Polička pro II. etapu bytové výstavby v lokalitě Bezručova v Poličce od soukromých vlastníků za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků a uhradí za prodávajícího i daň z nabytí nemovitostí odpovídající 4% z kupní ceny, která bude započítána do celkové kupní ceny.

 

RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k části nebytových prostor v přízemí domu č. p. 52 na ul. Riegrova v Poličce za účelem umístění provozovny cestovní agentury na této adrese, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 6611/23 o výměře 866 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v „lokalitě Bezručova“ - I. etapa, a to za podmínek schválených zastupitelstvem města usnesením č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaných pozemků bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2 s termínem úhrady do 31. 5. 2015.

 

RM doporučuje ZM schválit dofinancování akce „Rekonstrukce kanalizace (sanace) na nábřeží Svobody v Poličce realizované v roce 2015 z rozpočtu města Poličky na rok 2016 v částce do 2,1 mil. Kč vč. DPH dle důvodové zprávy.

 

a/ RM ruší své usnesení č. 18 ze dne 26. 1. 2015.

b/ RM schvaluje záměr prodeje bytu č. 941/13 v domě č.p. 940, 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 38/1000 na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 3074, vše v k.ú. a obci Polička, část obce Polička-Horní Předměstí, a to za kupní cenu stanovenou na základě aktuálního znaleckého posudku ve výši 558.900 Kč dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit koncesní smlouvu s názvem smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička se společností VHOS, a.s., Moravská Třebová, jako provozovatelem, dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

Vložil Němcová Magdalena (2/12/2015), přečteno 929x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. února 2015