Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. března 2015

RM schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 100, o velikosti 2 + 0 s příslušenstvím, v I. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 2. 3. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 108, o velikosti 1 + 0 s příslušenstvím, v I. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička,se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 2. 3. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 109, o velikosti 1 + 0 s příslušenstvím, v I. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička,se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 2. 3. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 221, o velikosti 1 + 0 s příslušenstvím, ve II. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička,se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 2. 3. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 226, o velikosti 2 + 0 s příslušenstvím, ve II. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 2. 3. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 309, o velikosti 1 + 0 s příslušenstvím, v III. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 2. 3. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 310, o velikosti 1 + 0 s příslušenstvím, v III. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 2. 3. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy. 

RM schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 402, o velikosti 1 + 0 s příslušenstvím, ve IV. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 2. 3. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 220, o velikosti 1 + kk s příslušenstvím, nacházející se v I. podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, na dobu určitou, a to na jeden rok, s účinností od 2. 3. 2015. Výše měsíčního nájemního bude činit 1.197 Kč.

RM schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 309, ulice Smetanova v Poličce, s dosavadním nájemcem, a to na dobu určitou tři měsíce. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 0+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 309, ulice Smetanova v Poličce, s dosavadním nájemcem, a to na dobu určitou tři měsíce. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku za účelem vybudování obslužné komunikace pro I. etapu výstavby technické a dopravní infrastruktury v lokalitě Bezručova v Poličce, mezi městem Polička a jednotlivými vlastníky pozemků uvedenými v Příloze č. 1 této důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky.

RM schvaluje zhotovitele architektonické studie úprav prostranství před ZŠ Masarykova na nábř. Svobody v Poličce Mg.A. M. Medlíka, Lubná, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na akci Vodovod k pítku do parku v Poličce se Sdružením majitelů skupinového vodovodu Poličsko, Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě č. 38/2001/O o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu uzavřené mezi městem Polička a LIKO SVITAVY a.s. dne 21. 2. 2002, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přiložené stanovisko města Poličky k zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II „Výrobní areál firmy MILACRON Czech Republic spol. s.r.o. - etapa B“, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Městské hradby v Poličce, úseky SO 01-04 a SO 11-15, Obnova hradebních ochozů a střech věží“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy a vestavba bytové jednotky, Pomezí čp. 351“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Hrad Svojanov - dokončení sanace hradeb“ ve složení dle důvodové zprávy

RM schvaluje využití velkého sálu Tylova domu v Poličce dne 18. 9. 2015 pro program festivalu Mime Fest 2015.

RM schvaluje rezervaci prostor v Tylově domě pro konání festivalu Mime Fest v termínech: 19. – 24. 9. 2016, 18. – 23. 9. 2017, 17. – 22. 9. 2018, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 10. 2013 s nakladatelstvím ARGO spol. s r. o., Praha 3.

RM schvaluje pro tisk výroční publikace Dějiny města Poličky papír v kvalitě bezdřevý ofset chamois 120g.

RM schvaluje pořízení videodokumentace 750. výročí založení města Poličky firmou Miroslav Roušar, REVI - VIDEOSTUDIO, Polička, varianta č. II cenové nabídky ze dne 23. 2. 2015.

RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Dílčí oprava obvodového pláště Tylova domu“ firmu SONET BUILDING s. r.o., Blatno 68, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou SONET BUILDING s. r.o., Blatno, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje Mgr. Jana Jukla, Polička členem komise stavební a životního prostředí.

RM jmenuje Evu Jílkovou, Polička členkou komise zdravotně-sociální.

RM jmenuje Ing.Víta Báču, Polička a Mgr. Jana Stodolu, Polička  členy komise dopravní a bezpečnostní.

RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřizovaných městem Polička
v červenci a srpnu 2015, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Polička pro školní rok 2015/2016 ve dnech 13. - 14. 5. 2015 od 8 do 16 hodin, dále vždy do 10 pracovních dnů po uvolnění místa, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Střediskem volného času Mozaika Polička a Spolkem přátel SVČ Mozaika.

RM schvaluje umístění sídla Spolku přátel SVČ Mozaika, Polička.

RM schvaluje změnu odpisového plánu Masarykovy základní školy Polička pro rok 2015 dle důvodové zprávy.

RM jmenuje předsedou komise stavební a životního prostředí Mgr. Petra Nožku, Polička.

RM jmenuje předsedou zdravotně-sociální komise p. Petra Šimona, Polička.

RM jmenuje předsedou sportovní komise p. Bc. Antonína Kadlece, Polička.

RM jmenuje předsedou komise dítě a volný čas p. Václava Lichtága, Polička.

RM schvaluje zpeněžení nálezu, osobního automobilu zn. VOLVO S60 D5, formou obálkové metody, dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2015.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Findejsová Romana (3/5/2015), přečteno 894x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. března 2015