Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. března 2015

RM schvaluje zkrácení doby životnosti měřičů studené a teplé vody z 8 na 5 let v bytech ve vlastnictví města Poličky dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Vypracování Změny č. 2 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova“ společnosti Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Vypracování Změny č. 2 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova“ se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dohodu o úhradě nákladů na zpracování Změny č. 2 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2015 včetně ceníku služeb a výkonů T.E.S. s.r.o., Polička pro rok 2015, dle důvodové zprávy.

a/ RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Dětské hřiště v parku v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Jiří Mach.
b/ RM jmenuje hodnotící komisi na akci „Dětské hřiště v parku v Poličce“ dle důvodové zprávy - komisi stavební a životního prostředí Rady města Poličky.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Oprava části chodníků na ul. E. Beneše v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Jiří Mach.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Rozšíření veřejného osvětlení v II. etapě průmyslové zóny v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Jiří Mach.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Swietelsky stavební s.r.o., Pelhřimov, na akci „Rozšíření účelové komunikace ul. Na Vyšehradě v Poličce“, dle důvodové zprávy

RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 4. 2008 uzavřené mezi městem Polička jako půjčitelem a 1. ZO ČSOP Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je souhlas vlastníka s provedením stavebních úprav objektu hájenky č.p. 74 na st.p.č. 101 v k.ú. Pustá Rybná, dle důvodové zprávy.                                                                    

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 29. 3. 2012 uzavřené mezi městem Polička jako půjčitelem a Pontopolis o.s., Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je souhlas vlastníka s provedením prací na opravách dvorní části domu č.p. 52 ul. Riegrova v Poličce, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 3. 11. 2010 na pronájem části pozemku p.č. 1920/2 v k.ú. Polička o výměře cca 64 m2, a to dohodou ke dni 31. 3. 2015, dle důvodové zprávy.
b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 1920/2 v k.ú. Polička
o výměře cca 64 m2, a to s účinností od 1. 4. 2015. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude činit 3 Kč/m2 a rok, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 556/1 o výměře 101 m2 a pozemku p.č. 557/1 o výměře 111 m2 v k.ú. Pomezí od obce Pomezí. Kupní cena činí 20 Kč/m2, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k servisní smlouvě prohlídky a dohledové služby v objektu Dům s pečovatelskou službou „PENZION“ Družstevní 970, Polička se společností ROBUR, s.r.o., Brno s účinností od 1. 4. 2015 na dobu 1 roku dle důvodové zprávy.                                                                        

RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v 1. NP domu č.p. 218, ulice Střítežská v Poličce se stávajícími nájemci, majícími společné nájemní právo, a to na dobu určitou dva roky. Měsíční nájemné bude ve stejné výši jako dosud.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v 8. NP domu č.p. 932, Sídliště Hegerova v Poličce se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou šest měsíců. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.
b/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 84, ulice Kostelní v Poličce, se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou tři měsíce. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 211, o velikosti 1 + 0 s příslušenstvím, v II. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 4. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.
b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 213, o velikosti 1 + 0 s příslušenstvím, v II. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 4. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.
c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 406, o velikosti 1 + 0
s příslušenstvím, ve IV. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 4. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 215, o velikosti 1 + kk s příslušenstvím, nacházející se v I. podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička na dobu určitou, a to na jeden rok, s účinností od 1. 4. 2015. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.010 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 304, o velikosti 1 + kk s příslušenstvím, nacházející se v II. podlaží v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na jeden rok, s účinností od 1. 4. 2015. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.211 Kč.

RM doporučuje ZM schválit smlouvu o bezúplatném převodu na elektronický defibrilátor s příslušenstvím, v majetku města Poličky do majetku HZS Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 5537/34 o výměře 34 m2, pozemku p.č. 5537/35 o výměře 29 m2 a dále části pozemku p.č. 5520/4 o výměře cca 10 m2 a části pozemku p.č. 5537/43 o výměře 2 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

a/ RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 12. 2. 2003 uzavřené mezi městem Polička a Zemědělskou společností Vítějeves a.s., jejímž předmětem je nájem zemědělských pozemků o výměře 8,8835 ha v k.ú. Svojanov, 16,7199 ha v k.ú. Starý Svojanov a 0,3424 ha v k.ú. Předměstí, a to výpovědí ze strany města Poličky, dle důvodové zprávy.
b/ RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 10. 12. 2013 uzavřené mezi městem Polička a Agro družstvo Sebranice a.s., na pronájem zemědělských pozemků o výměře 5,8966 ha v k.ú. Lezník, 4,1825 ha v k.ú. Polička a 1,1808 ha v k.ú. Střítež u Poličky, a to výpovědí ze strany města Poličky, dle důvodové zprávy.
c/ RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 22. 8. 2000 na pronájem zemědělských pozemků o výměře 15,2135 ha v k.ú. Svojanov, a to výpovědí ze strany města Poličky, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014
Mateřské školy Rozmarýnek Polička,
Mateřské školy Polička, Hegerova 427,
Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181,
Mateřské školy Čtyřlístek Polička,
Mateřské školy Luční Polička,
Masarykovy základní školy Polička,
Základní školy Na Lukách Polička,
Školní jídelny Polička, Rumunská 646,
Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička,
Střediska volného času Mozaika Polička.
b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2014
Mateřské školy Rozmarýnek Polička,
Mateřské školy Polička, Hegerova 427,
Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181,
Mateřské školy Čtyřlístek Polička,
Mateřské školy Luční Polička,
Masarykovy základní školy Polička,
Základní školy Na Lukách Polička,
Školní jídelny Polička, Rumunská 646,
Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička,
Střediska volného času Mozaika Polička.

a/ RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014
Městská knihovna Polička,
Městské muzeum a galerie Polička,
Hrad Svojanov,
Tylův dům.
b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů 2014
Městská knihovna Polička,
Městské muzeum a galerie Polička,
Hrad Svojanov,
Tylův dům.
c/ RM schvaluje finanční vypořádání ztráty roku 2013 příspěvkové organizaci Tylův dům  zapojením rezervního fondu dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zprávy o činnosti za rok 2014 příspěvkových organizací Tylův dům, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje návrh na změnu statutu Jitřenky dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přijetí obrazu technikou paličkované krajky „znaku Poličky“ dle důvodové zprávy.

RM prodlužuje pověření PhDr. Davida Junka vedením příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička do 31. 8. 2016, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje způsob provedení výběru zhotovitele architektonické studie bytových domů v lokalitě Bezručova v Poličce dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje přebal knihy „Dějiny města Poličky“ - varianta moderní č. 1 dle důvodové zprávy.
b/ RM schvaluje vazbu knihy „Dějiny města Poličky“- vazba V8 s plátnem dle důvodové zprávy.

RM jmenuje:
a/ předsedkyní komise pro zahraničí a cestovní ruch Ing. Naděždu Šauerovou.
b/ předsedou komise pro prevenci kriminality p. Aleše Horníčka.
c/ předsedou komise bytové p. Jiřího Hejtmánka.
d/ předsedou komise dopravní a bezpečnostní Mgr. Jana Kováře.
e/ předsedkyní komise pro občanské záležitosti paní Evu Hejtmánkovou.

RM schvaluje užití městského znaku ve výroční zprávě LAXUS o. s., Nymburk a Semiramis o. s., Nymburk, za rok 2014, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 4760/2 označeného dle GP č. 2152-168/2013 jako p.p.č. 4760/6 o výměře 1737 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví společnosti Agronea a.s.  Polička, za zemědělské pozemky ve vlastnictví města Poličky o celkové výměře cca 34740 m2, dle důvodové zprávy. Město Polička uhradí veškeré náklady související se směnou pozemků. 
b/ RM schvaluje záměr směny podílů na části pozemku p.č. 4707/3 označeného dle GP č. 2152-168/2013 jako p.p.č. 4707/11 o výměře 2069 m2 v k.ú. Polička, v podílovém spoluvlastnictví (každý podílem id. 1/6), za zemědělské pozemky ve vlastnictví města Poličky v poměru 1:20. Město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků;
c/ RM schvaluje záměr směny podílů na části pozemku p.č. 4707/3 označeného dle GP č. 2152-168/2013 jako p.p.č. 4707/11 o výměře 2069 m2 v k.ú. Polička, v podílovém spoluvlastnictví (každý podílem id. 1/6) za pozemek ve vlastnictví města Poličky ve stejné lokalitě, výměrou odpovídající velikosti převáděných podílů. Město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.
d/ RM ruší své usnesení č. 52 ze dne 2. 3. 2015 pro vlastníky č. 3 a 4 uvedené v Příloze č. 1 tohoto usnesení.
e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku za účelem vybudování obslužné komunikace pro I. etapu výstavby technické a dopravní infrastruktury
v lokalitě Bezručova v Poličce, se společností Agronea a.s. Polička. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.
f/ RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku za účelem vybudování obslužné komunikace pro I. etapu výstavby technické a dopravní infrastruktury
v lokalitě Bezručova v Poličce. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.
g/ RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku za účelem vybudování obslužné komunikace pro I. etapu výstavby technické a dopravní infrastruktury
v lokalitě Bezručova v Poličce. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

a/ RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 DPS „Penzion“ Polička, dle důvodové zprávy.
b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů 2014 DPS „Penzion“ Polička, dle důvodové zprávy.


Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

Vložil Němcová Magdalena (3/26/2015), přečteno 927x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. března 2015