Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. 4. 2015

RM nedoporučuje ZM schválit rozhodnutí o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Polička, dle důvodové zprávy.

a) RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 210, o velikosti 1 + 0
s příslušenstvím, v II. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 5. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b) RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 318, o velikosti 1 + 0
s příslušenstvím, v III. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 5. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

c) RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 403, o velikosti 1 + 0
s příslušenstvím, ve IV. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 5. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje zprávu o činnosti za rok 2014 příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 102015 na akci „Městské hradby
v Poličce, úseky SO 01-04 a SO 11-15, Obnova hradebních ochozů a střech věží“ s firmou GEOGARD s.r.o., Chrudim, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2015 na akci „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ s dodavatelem Mgr. BcA. Petrem Gláserem, Drahoraz, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu č. 14210333 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Nádražní 304“, registrační číslo projektu: CZ. 1.02/3.2.00/14.25701, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výsledky výběrových řízení na dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro město Polička a jeho příspěvkové organizace na rok 2016, které bylo uskutečněno prostřednictvím komoditní burzy, dle důvodové zprávy

a) RM schvaluje dodavatele akce Rozšíření veřejného osvětlení v II. etapě průmyslové zóny
v Poličce, společnost ELEKTRO ŠUDOMA s.r.o., Bystré, dle důvodové zprávy.  

b) RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ELEKTRO ŠUDOMA s.r.o., Bystré, na akci „Rozšíření veřejného osvětlení v II. etapě průmyslové zóny v Poličce“, dle důvodové zprávy.

a) RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části chodníků na ul. E. Beneše v Poličce“, společnost PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.  

b) RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akci „Oprava části chodníků na ul. E. Beneše v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Rekonstrukce rozvodů chladícího zařízení ledové plochy zimního stadionu v Poličce“
dle důvodové zprávy v tomto složení: Jana Trávníčková, Miloš Grubhoffer, Jiří Mach.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami na návrhy architektonických studií bytových domů v I. etapě lokality Bezručova v Poličce dle důvodové zprávy v tomto složení: Jaroslav Martinů, Ing. Marta Mastná, Jiří Mach.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Street workoutový park v Poličce“ se společností Enuma Elis s.r.o., Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na akci „Street workoutový park
v Poličce“ se Sportovními kluby Polička, Polička, dle důvodové zprávy.

a) RM schvaluje dodavatele akce „Dětské hřiště v parku v Poličce“, společnost FLORA SERVIS s.r.o., Brno, dle důvodové zprávy.  

b) RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností FLORA SERVIS s.r.o., Brno, na akci „Dětské hřiště v parku v Poličce“, dle důvodové zprávy.

a) RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce „Stavební úpravy a vestavba bytové jednotky do podkroví domu  č.p. 351, Pomezí“ firmě E-STAF s.r.o., Praha, dle důvodové zprávy.

b) RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy a vestavba bytové jednotky do podkroví domu  č.p. 351, Pomezí“ s firmou E-STAF s.r.o., Praha, dle důvodové zprávy.

a) RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Hrad Svojanov - dokončení sanace hradeb“ firmu TOGET s.r.o., Praha, dle důvodové zprávy.

b) RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou TOGET s.r.o., Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zprávu o činnosti za rok 2014 příspěvkové organizace Městská knihovna Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamního zařízení na budově Městské knihovny Polička se společností Gastro Otakar s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje doby nočního klidu při konání akcí pořádaných Sborem dobrovolných hasičů Lezník, takto:

1. Při konání pálení čarodějnic 30. 4. 2015

- ve čtvrtek 30. 4. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 06.00 hod.

- v pátek 1. 5. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03,00 hod. do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

2. Při konání Country večeru 11. 7. 2015

- v sobotu 11. 7. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 06.00 hod.

- v neděli 12. 7. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03,00 hod. do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

3. Při konání pouťové zábavy 15. 8. 2015

- v sobotu 15. 8. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 06.00 hod.

- v neděli 16. 8. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03,00 hod. do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

4. Při konání loučení s prázdninami 28. 8. 2015

- v pátek 28. 8. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 06.00 hod.

- v sobotu 29. 8. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03,00 hod. do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

RM schvaluje grafické zpracování knihy Dějiny města Poličky dle důvodové zprávy.

a) RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Základní školou Na Lukách Polička a Občanským sdružením přátel základní školy Na Lukách Polička, dle důvodové zprávy.

b) RM schvaluje umístění sídla Občanského sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička, na adrese Švermova 401, Polička.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí grantu z Programu F1 Podpora volnočasových aktivit mezi městem Polička a Pardubickým krajem na akci „Běhej, skákej, házej rád - sportovcem se můžeš stát“ dle důvodové zprávy.

a) RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Masarykovou základní školou Polička, a Spolkem přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, dle důvodové zprávy.

b) RM schvaluje umístění sídla Spolku přátel a absolventů Masarykovy základní školy
v Poličce, na adrese nábřeží Svobody 447, Polička.

RM schvaluje změnu odpisového plánu Školní jídelny Polička, Rumunská 646, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje předsedou kulturní komise MUDr. Jiřího Tomana, M. Švabinského 776, Polička.

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4/2015 dle důvodové zprávy.

a) RM bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2014,
dle důvodové zprávy.

b) RM schvaluje zprávu „Obecné informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol uskutečněných v roce 2014, zveřejňované dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů“.

RM postupuje ZM rozhodnutí ve věci pořizování audiovizuálního záznamu jednání ZM, jeho živý přenos po internetu a zavedení jmenné evidence hlasování dle přiloženého harmonogramu

RM schvaluje objednání studie proveditelnosti „Intenzifikace ČOV Polička a optimalizace jejího provozu“ u firmy AQUA-CONTACT Praha, v.o.s., Praha, dle předložené nabídky.

RM nedoporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 160 o výměře 296 m2 v k.ú. Polička.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 5769/46 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, jehož předmětem je změna termínu úhrady kupní ceny do 30. 6. 2015.

a) RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 6611/46 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 vyjma věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty, dle důvodové zprávy.

b) RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 6611/51 a p. č. 6611/52 v k.ú. Polička
za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 vyjma věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty, dle důvodové zprávy.

c) RM ruší své usnesení č. 454 v části schválení prodeje pozemků označených nově dle GP jako p.p.č. 6611/19, p.p.č. 6611/26 a p.p.č. 6611/27.

d) RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 6611/8 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 vyjma věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty, dle důvodové zprávy.

a) RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím,
ve 2. NP domu č. p. 309, ulice Smetanova v Poličce, se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou jeden rok. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b) RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, velikosti 0+1 s příslušenstvím,
ve 2. NP domu č. p. 309, ulice Smetanova v Poličce, se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou šest měsíců. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

c) RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve 2. NP domu č. p. 309, ulice Smetanova v Poličce, se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou šest měsíců. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

d) RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve 3. NP domu č.p. 309, ulice Smetanova v Poličce, se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou tři měsíce. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

e) RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, velikosti 0+1 s příslušenstvím,
v 1. NP domu č. p. 309, ulice Smetanova v Poličce, se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou šest měsíců. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

f) RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2
s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1012, sekce C, Sídliště Hegerova v Poličce, se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou tři měsíce. Měsíční nájemné zůstane ve stejné výši jako u dosavadní smlouvy.  

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 6007/1 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Polička společnosti Ravensburger Karton s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

RM schvaluje ukončení Smlouvy o přenechání pozemku k dočasnému užívání uzavřené dne 30. 3. 1993, a to dohodou ke dni 30. 4. 2015, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků takto:

- část p.p.č. 4627/2 označená dle GP č. 2325-266/2014 jako p.č. 4627/4 o výměře 3420 m2
v k.ú. Polička, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2;

- zbytkovou část p.p.č. 4627/2 o výměře 3614 m2 za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2,

- p.p.č. 4627/3 o výměře 119 m2 v k.ú. Polička, za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;

- p.p.č. 4613/2 o výměře 407 m2, p.p.č. 4613/3 o výměře 469 m2, p.p.č. 4612/3 o výměře 48 m2, p.p.č. 4622/6 o výměře 43 m2 a p.p.č. 6173/17 o výměře 18 m2 v k.ú. Polička, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2;

- p.p.č. 4622/5 o výměře 579 m2 a p.p.č. 4627/1 o výměře 794 m2 v k.ú. Polička, za kupní cenu ve výši 28 Kč/m2;

- podíl 77/180 na p.p.č. 508 o výměře 263 m2 a podíl 77/180 na pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci č. 506 o výměře 242 m2, č. 507/1 o výměře 242 m2 a č. 508 o výměře 14088 m2, vše v k.ú. Modřec, za kupní cenu ve výši 35 Kč/m2.

Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 6104/3 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Polička.  Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, včetně oddělovacího geometrického plánu.

RM zároveň schvaluje zřízení služebnosti k prodávané části pozemku p.č. 6104/3 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Polička z věcného břemene.  Služebnost bude zřízena bezúplatně na dobu neurčitou.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 3892/2 o výměře 81 m2 a pozemku  p.č. 3892/3 o výměře 10 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 50 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit způsob zhodnocování dočasně volných finančních prostředků nákupem listů podílových fondů do celkové výše 3 mil. Kč. O nákupu a zpětném prodeji bude veden písemný záznam, který bude vždy podepsán nejméně dvěma osobami s tím, že jeden podpis bude vždy podpis statutárního zástupce města, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Jednací řád komisí dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM stanovit neuvolněným zastupitelům, předsedům osadních výborů a předsedům komisí, kteří nejsou uvolněnými zastupiteli, navrhovanou maximální výši měsíčních odměn a při souběhu výkonu funkcí souhrn měsíčních odměn za jednotlivé funkce, a to od 1. května 2015 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

RM doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy se sdružením Sportovní kluby Polička, Polička - Dolní Předměstí, jejímž předmětem je demontované herní zařízení dětského hřiště (břevnová houpačka, hrací sestava FLORA 24, hrací sestava FLORA 16), dle důvodové zprávy.   

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Findejsová Romana (4/16/2015), přečteno 957x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. 4. 2015