Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. dubna 2015

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností FLORA SERVIS s.r.o. na akci „Dětské hřiště na ul. B. Němcové v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností FLORA SERVIS s.r.o., „Dětské hřiště v parku v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje Mateřské škole Čtyřlístek Polička výjimku ze stanoveného nejvyššího počtu dětí ve třídě ve třech třídách školy v každé o 3 děti na celkový počet 27. Výjimka se uděluje od 1. 9. 2015 na dobu neurčitou a platí za předpokladu, že nebude překročena kapacita školy, vyšší počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

RM schvaluje Mateřské škole Polička, Hegerova 427 výjimku z nejvyššího stanoveného počtu dětí ve třídě o 1 dítě na celkový počet 25. Výjimka z počtu dětí ve třídě se uděluje s účinností od 1. 9. 2015 na dobu neurčitou a platí za předpokladu, že nebude překročena kapacita školy, vyšší počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

a/ RM ruší výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě schválenou Radou města Poličky dne 6. 10. 2008 usnesením č. 459.

b/ RM schvaluje Mateřské škole Polička, Palackého nám. 181 výjimku z nejvyššího stanoveného počtu dětí v každé třídě o 1 dítě na celkový počet 25. Výjimka z počtu dětí ve třídě se uděluje s účinností od 28. 4. 2015 na dobu neurčitou a platí za předpokladu, že nebude překročena kapacita školy, vyšší počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+2  s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 86, ulice Otakarova v Poličce se stávajícími nájemci, majícími společné nájemní právo, na dobu určitou tři měsíce, a to do 31.7.2015. Měsíční nájemné bude ve stejné výši jako dosud.

 

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce rozvodů chladícího zařízení ledové plochy na zimním stadionu v Poličce“, společnost Chlazení Choceň - montáže s.r.o., Choceň, dle důvodové zprávy.   

b/ RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Chlazení Choceň - montáže s.r.o., Choceň, na akci „Rekonstrukce rozvodů chladícího zařízení ledové plochy na zimním stadionu v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí návrh základních parametrů pro řešení Územní studie Polička - lokalita Jih I. a souhlasí s jejich zapracováním do zadání územní studie ve znění dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, č.sml/NET/OSNM/95/2015 PŘÍPOJKA, mezi městem Polička jako povinným z věcného břemene a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + DPH.

 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu č. OR/15/20794 na „Opravu povrchů cest v areálu hradu Svojanov - I. etapa: dolní nádvoří“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

 

RM neschvaluje zadání zhotovení lavičky propagující logo města Poličky firmě REK plus, s. r. o., Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností ELEKTRO ŠUDOMA s.r.o., Bystré, na akci „Rozšíření veřejného osvětlení v II. etapě průmyslové zóny v Poličce“, dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1008/S na realizaci projektu „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ mezi městem Polička a Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se sídlem v Hradci Králové.

 

a/ RM ruší v plném rozsahu Směrnici Rady města Poličky č. 1/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně navazujících dodatků dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje Směrnici Rady města Poličky č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 1. 5. 2015 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o podmínkách provedení stavby „Oprava silnice III/36029 Polička - Střítež“, mezi městem Polička jako vlastníkem nemovité věci a Pardubickým krajem, Pardubice, jako stavebníkem, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

 

Vložil Němcová Magdalena (5/5/2015), přečteno 896x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. dubna 2015