Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 7. 8. 2006

Usnesení
přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. 8. 2006
 
RM rozhoduje o přidělení zakázky vítězným uchazečům dle bodů 1 – 6 důvodové zprávy a souhlasí s uzavřením smluv na jednotlivé zakázky.
 
RM schvaluje provozní řád skateparku v areálu ZŠ Na Lukách v Poličce.
 
RM schvaluje návrh na zjednodušení postupu pro žadatele o zvláštní užívání komunikace – provádění stavebních prací.
 
RM
a)      souhlasí s vyhodnocením nabídek na vybudování Městského kamerového dohlížecího systému v Poličce a souhlasí s přidělením zakázky firmě MPM ELECTRONIC, spol. s r.o. se sídlem Brno,
b)      souhlasí s předloženým návrhem smlouvy o dílo,
c)      souhlasí s přijetím dotace na vybudování Městského kamerového dohlížecího systému v Poličce.
 
RM schvaluje na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Organizace a realizace zadávacího řízení na dodavatele dokumentace Územní plán města Poličky“ Rozhodnutí a oznámení zadavatele o přidělení výše uvedené veřejné zakázky vybranému uchazeči AREA 2000, Polička.
 
RM schvaluje firmu Michal Kortyš – ELKOR Litomyšl, se sídlem Litomyšl jako dodavatele opravy světelné signalizace chodeckého přechodu dle důvodové zprávy.
 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě s firmou CITELUM, a.s. se sídlem, Praha 1 – Staré Město na opravu světelné signalizace chodeckého přechodu dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou COLAS CZ a.s. – závod JIH, Jihlava, na stavbu Regenerace panelového sídliště M. Bureše v Poličce dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy o dílo.
 
RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy s firmou Východočeská plynárenská, a.s. se sídlem Hradec Králové na odkoupení STL plynovodu v lokalitě Mánesova v Poličce dle důvodové zprávy.
           
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. se sídlem Praha 4. Předmětem výpůjčky jsou 2 sběrné nádoby na bílé sklo o objemu 1500 l, typ MINI A.
 
RM schvaluje Dodatek č. 12 ke Smlouvě o provozování infrastrukturního majetku uzavřené dne 13. 6. 1996 mezi Městem Polička a VHOS, a.s. se sídlem Moravská Třebová.
           
RM schvaluje výsledky bodového hodnocení žádostí o byt na Městském úřadu Polička dle schválených kritérií – stav k 1. červenci 2006. Zároveň v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, zákona o obcích v platném znění pověřuje majetkoprávní odbor uzavíráním nájemních smluv k uvolněným bytům.
RM ruší usnesení RM č. 207 ze dne 12. 6. 2006.
 
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 05/051/2006 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby „STL propojovací plynovod Polička – ul. Hrubínova“ na části pozemků p.č. 5947/5, 5947/1, 5947/2, 5946 a 2777/23 v rozsahu dle geometrického plánu mezi Východočeskou plynárenskou, a.s. se sídlem Hradec Králové jako budoucím oprávněným a Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene dle předloženého návrhu.
 
RM bere na vědomí informace starosty o přípravě soutěže Královna věnného města Polička, která se uskuteční dne 20. září 2006 v Tylově domě.
 
 
V Poličce dne 7. 8. 2006
 
 
 
 
…………………………………………                              ……………………………………
    Bc. Miroslav Popelka                                      Jaroslav Martinů
           starosta                                                  místostarosta
 
 
Kompletní usnesení RM je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Machová Jana (8/16/2006), přečteno 662x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 7. 8. 2006