Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. května 2015

Usnesení
přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. května 2015

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností FLORA SERVIS s.r.o., Brno, na akci „Dětské hřiště na ul. B. Němcové v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zadání Územní studie Polička - lokalita Jih I, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zprávu o činnosti Informačního centra Polička za rok 2014, dle důvodové zprávy.

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2015, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Výroba knižní publikace Dějiny města Poličky“ v tomto složení: Marie Kučerová, Mgr. Aleš Mlynář, PhDr. David Junek, Ing. Naděžda Šauerová, Božena Havranová.

RM schvaluje uzavření dohody o provedení  záchranného archeologického výzkumu
č.j.: RML/238/15/Ne-361“ s Regionálním muzeem v Litomyšli, Litomyšl, na akci „Hrad Svojanov, dokončení sanace hradeb, severozápadní zeď“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku na týmovém oblečení fotbalového týmu „HUNTOVNA TEAM“, dle důvodové zprávy.

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje doby nočního klidu při konání akcí pořádaných Sborem dobrovolných hasičů Polička, takto:

1. Při konání taneční zábavy se skupinou KYVADLO na hasičské zahradě v Poličce
16. - 17. 5. 2015

- v sobotu 16. 5. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod.
do 06.00 hod.

- v neděli 17. 5. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03.00 hod.
do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

2. Při konání taneční zábavy se skupinou KYVADLO na hasičské zahradě v Poličce
29. - 30. 8. 2015

- v sobotu 29. 8. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod.
do 06.00 hod.

- v neděli 30. 8. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03.00 hod.
do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

RM schvaluje návrh Pamětního listu pro prof. PhDr. Jaroslava Mihuleho, CSc., zpracovaného firmou REK plus, s. r. o.., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyhlášení aukce na prodej bytu č. 941/13 o velikosti 1+2 nacházejícího se
v domě č. p. 940,941 na Sídlišti Hegerova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu
na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 3074 odpovídajícího id. 38/1000 vzhledem
k celku, vše v k.ú. Polička, část obce Horní předměstí, obec Polička, dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy.

RM schvaluje podmínky aukce bytu č. 941/13 o velikosti 1+2 nacházejícího se v domě
č. p. 940,941 na Sídlišti Hegerova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 3074 odpovídajícího id. 38/1000 vzhledem k celku, vše
v k.ú. Polička, část obce Horní předměstí, obec Polička, dle přílohy č. 2 této důvodové zprávy.

RM jmenuje pana Mgr. Jana Matouše, Polička, licitátorem aukce bytu č. 941/13 o velikosti 1+2 nacházejícího se v domě č.p. 940,941 na Sídlišti Hegerova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 3074 odpovídajícího id. 38/1000 vzhledem k celku, vše v k.ú. Polička, část obce Horní předměstí, obec Polička.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 3 na ul. Riegrova
v Poličce, uzavřené dne 31. 1. 2013, a to dohodou ke dni 31. 5. 2015, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání nacházejících se
v přízemí domu č. p. 3 na ul. Riegrova v Poličce. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné činí 1.500 Kč/m2/rok za prodejní prostory a 1.000 Kč/m2/rok za vedlejší prostory a bude každoročně valorizováno o celostátně uznanou míru inflace, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IE-12-2004015/VB/1 v rámci stavby „Polička, Modřec - rekonstrukce NN“ mezi městem Polička jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 53.000 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 361 v k.ú. Lačnov u Korouhve označené nově dle GP č. 105-94/2014 jako pozemková parcela č. 361/2 o výměře 23 m2, za kupní cenu ve výši 10 Kč/m2, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zřízení služebnosti na části pozemku p.č. 361 v k.ú. Lačnov u Korouhve označené nově dle GP č. 105-94/2014 jako pozemková parcela č. 361/2 o výměře 23 m2, kdy každý další vlastník služebného pozemku je povinen strpět právo chůze a jízdy přes služebný pozemek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 100, o velikosti 2 + 1 
s příslušenstvím, nacházející se v přízemí v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, na dobu určitou, a to na jeden rok, s účinností od 1. 6. 2015. Výše nájemného bude činit 1.799 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 205, o velikosti 1 + 0
s příslušenstvím, v II. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 222, o velikosti 1 + 0
s příslušenstvím, v II. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 307, o velikosti 1 + 0
s příslušenstvím, ve III. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 502, o velikosti 2 + 1
s příslušenstvím, v tzv. domečku v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícími nájemci, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 305, o velikosti 1 + 0
s příslušenstvím, ve III. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2015. Výše měsíčního nájemného je ve výši 1.211 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 310, o velikosti 1 + 0
s příslušenstvím, ve III. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na jeden rok, s účinností od 1. 6. 2015. Výše měsíčního nájemného je ve výši 1.107 Kč.

RM pověřuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví k udělování souhlasu obce podle § 33 odst. 6 z.č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

RM schvaluje objednání realizace akce Park v lokalitě Mánesova, F1-05 - Herní prvky,
1. etapa, u firmy FLORA SERVIS s.r.o., Brno, dle předložené nabídky.

RM nesouhlasí s návrhem částečné transformace lékařské posádky (RLP) ZZS PAK
na výjezdové základně Polička na posádku záchranářskou (RZP) od 1. 6. 2015 předloženým ředitelem ZZS PAK MUDr. Svobodou.

RM požaduje zachování stávajícího režimu, kdy je po dobu 24 hod. členem posádky lékař (RLP).

RM navrhuje realizovat předložený návrh transformace na výjezdových základnách ve městech, ve kterých jsou nemocnice poskytující akutní lůžkovou péči.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

Vložil Findejsová Romana (6/26/2015), přečteno 909x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. května 2015