Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. července 2015

RM schvaluje dodatek č. 11/2015 k organizační směrnici č. 3/2005 upravující poskytování náhrad pro zaměstnance OLH, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí sponzorského daru ve formě borové kulatiny pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telecím, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku na obálce vystřihovacího modelu radnice, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí informace týkající se slavnostní fanfáry města Poličky k výročí založení města.

RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička“ s firmou SONET Building s.r.o., Hlinsko, dle důvodové zprávy.

RM bere na  vědomí informaci o změně financování  výkonu  sociální  práce formou dotace na výkon sociální práce, dle důvodové zprávy.

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání doprovodné akce ke skate slalomovým závodům pořádané v prostoru parkoviště hotelu Pivovar takto:

- v sobotu 8. 8. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 06.00 hod.

- v neděli 9. 8. 2015 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 02.00 hod. do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

RM schvaluje:

a/ Smlouvu o poskytnutí grantu na akci „Polička, náhrobek Josefa Smoly, restaurování“ č. 2015/22559 s Krajským úřadem Pardubického kraje, Pardubice, dle důvodové zprávy.

b/ Smlouvu o poskytnutí grantu na akci „Polička, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, restaurování“ č. 2015/22560 s Krajským úřadem Pardubického kraje, Pardubice, dle důvodové zprávy.

c/ Smlouvu o poskytnutí grantu na akci „Polička, kaple sv. Jana Nepomuckého, celková oprava“ č. 2015/22561 s Krajským úřadem Pardubického kraje, Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje pořízení festivalových klobouků v rámci propagace 750. výročí založení města, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o  zřízení  věcného břemene  mezi  městem  Polička a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, vytyčeným v geometrickém plánu č. 2351-148/2015, na části pozemku parcelní č. 5913/19, zapsaného  na LV č. 10001 pro  katastrální  území Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje realizaci projektu „Inspirace do výuky“ Masarykovou základní školou Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doporučenou prodejní cenu knihy „Dějiny města Poličky“ pro maloobchodní síť v Poličce a Informační centrum Polička dle důvodové zprávy.

a/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve 3. NP domu č.p. 309, ulice Smetanova v Poličce, se stávajícím nájemcem,  opět na dobu určitou tři měsíce, a to do 31. 10. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako dosud.

b/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+2 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 86, ulice Otakarova v Poličce se stávajícími nájemci, majícími společné nájemní právo, opět na dobu určitou tři měsíce,  a to do 31. 10. 2015. Měsíční nájemné bude ve stejné výši jako dosud.

c/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1012, sekce C, Sídliště Hegerova v Poličce, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou tři měsíce, a to do 31. 10. 2015. Měsíční nájemné zůstane ve stejné výši jako dosud.  

a/ RM schvaluje doplnění Nájemní smlouvy ze dne 12. 2. 2003, o ustanovení týkající se každoročního zvyšování nájemného (pachtovného) o oficiálně vyhlášenou míru inflace, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje doplnění Nájemní smlouvy ze dne 30. 6. 2005, o ustanovení týkající se každoročního zvyšování nájemného (pachtovného) o oficiálně vyhlášenou míru inflace, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje doplnění Nájemní smlouvy ze dne 22. 8. 2000, o ustanovení týkající se každoročního zvyšování nájemného (pachtovného) o oficiálně vyhlášenou míru inflace, dle důvodové zprávy.

d/ RM schvaluje doplnění Nájemní smlouvy ze dne 5. 2. 2003, o ustanovení týkající se každoročního zvyšování nájemného (pachtovného) o oficiálně vyhlášenou míru inflace, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje změnu výše nájemného (pachtovného) na základě Vyhlášky č. 298/2014 Sb. vyplývající z Nájemní smlouvy uzavřené dne 30. 6. 2004, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje změnu výše nájemného (pachtovného) na základě Vyhlášky č. 298/2014 Sb. vyplývající z Nájemní smlouvy uzavřené dne 27. 9. 2012, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje změnu výše nájemného (pachtovného) na základě Vyhlášky č. 298/2014 Sb. vyplývající z Nájemní smlouvy uzavřené dne 12. 2. 2003, dle důvodové zprávy.

d/ RM schvaluje změnu výše nájemného (pachtovného) na základě Vyhlášky č. 298/2014 Sb. vyplývající z Nájemní smlouvy uzavřené dne 22. 8. 2000, dle důvodové zprávy.

e/ RM schvaluje změnu výše nájemného (pachtovného) na základě Vyhlášky č. 298/2014 Sb. vyplývající z Nájemní smlouvy uzavřené dne 27. 2. 2003, dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s podáním odvolání proti rozsudku KS HK ve věci určení vlastnictví hradeb, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje připomínku k  zadání Změny č. 2 Územního plánu Polička pro plochu Z2, na které bude umožněna výstavba bytových i rodinných domů.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Findejsová Romana (7/24/2015), přečteno 912x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. července 2015