Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. srpna 2015

Usnesení
přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. srpna 2015

a/ RM schvaluje uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 1. 6. 2006 s Pardubickým krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice, jako pronajímatelem, ve věci užívání 100 m2 p.p.č. 5932/2 v k.ú. Polička, s účinností dohody od 1. 1. 2016. Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 29. 5. 2006 usnesením č. 194.

b/ RM schvaluje uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 1. 6. 2006 ve věci užívání 10 m2 p.p.č. 5932/17 v k.ú. Polička, s účinností dohody od 1. 1. 2016. Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 29. 5. 2006 usnesením č. 191.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce (sanace) kanalizace na nábřeží Svobody v Poličce, uzavřené dne 24. 6. 2015 s firmou WOMBAT, s.r.o., Brno.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 207, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 9. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 317, o velikosti  2+0 s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 9. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 404, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 9. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 408, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 9. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 505, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP  v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícími nájemci, a to na dva roky, s účinností od 1. 9. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

f/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+0 s příslušenstvím, v II. NP  v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícími nájemci, a to na šest měsíců, s účinností od 1. 9. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na akci „Rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů a Hradební v Poličce - výměna vodovodu“ se Sdružením majitelů skupinového vodovodu Poličsko, Polička, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na akci „Nová výstavba části chodníku na ul. Střítežská v Poličce“ s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.                                                                                                       

b/  RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na akci „Nová výstavba části chodníku na ul.  Střítežská  v  Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 780802-24662-5-15169 na opravu části komunikace v Poličce - Stříteži s firmou Skanska a.s., Praha.

RM schvaluje:

a/ Smlouvu o poskytnutí grantu na „Technické zabezpečení akce „Martinů fest 2015 - 18. ročník“ č. 2015/22280 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

b/ Smlouvu o poskytnutí grantu na „Technické zabezpečení akce „Polička JAZZ 2015“ č. 2015/22281 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

c/ Smlouvu o poskytnutí grantu na „Technické zabezpečení akce „Dny Slovenské kultury v Poličce“ č. 2015/22282 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

d/ Smlouvu o poskytnutí grantu na „Technické zabezpečení akce „Divadelní přehlídka- Zákrejsova Polička “ č. 2015/22283 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

e/ Smlouvu o poskytnutí grantu na „Technické zabezpečení akce „Divadelní pouť 2015“ č. 2015/22284 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

f/ Smlouvu o poskytnutí dotace na „Technické zabezpečení akce „Třicetiletá válka na Svojanově“ č. 2015/23229 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dohody o provedení  záchranného archeologického výzkumu č.j.: RML/467/15/Ne-361  s Regionálním muzeem v Litomyšli, Litomyšl, na akci „Hrad Svojanov, I.etapa - oprava plochy u hradního paláce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2015 dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2015.

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je peněžní dar, dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje prominutí jednoho měsíčního nájmu prostor sloužících podnikání v domě č.p. 9 na ul. Masarykova v Poličce z důvodu rekonstrukčních prací ulice Masarykova, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je převod podílů na pozemku p.č. 65/2 o výměře 25 m2 v k.ú. Lezník na město Polička takto:

- podíl ve výši id. 1/10

- podíl ve výši id. 1/20

- podíl ve výši id. 1/10

- podíl ve výši id. 1/40

- podíl ve výši id. 2/40

- podíl ve výši id. 1/40

- podíl ve výši id. 1/20

- podíl ve výši id. 1/10

Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je pozemek p.č. 2157/6 o výměře 23 m2 v k.ú. Polička. Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z nabytí nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku st.p.č. 511 o výměře 12 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků p.č. 4386/38 o výměře 148 m2, p.č. 4386/45 o výměře 64 m2, p.č. 4386/46 o výměře 39 m2 a p.č. 4386/47 o výměře 40 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 50 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

a/ RM doporučuje ZM schválit výkup podílu ve výši 22/120 na pozemcích  p.č. 508 o výměře 263 m2 a na pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci č. 506 o výměře 242 m2, č. 507/1 o výměře 4261m2 a č. 508 o výměře 14088 m2, vše v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 35 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

b/ RM doporučuje ZM schválit výkup podílu ve výši 11/180 na pozemcích  p.č. 508 o výměře 263 m2 a na pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci č. 506 o výměře 242 m2, č. 507/1 o výměře 4261 m2 a č. 508 o výměře 14088 m2, vše v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 35 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o právu stavby č. IV-12-2013706/VB/01 a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření Dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení mezi městem Polička a společností COMA s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy. 

b/ RM schvaluje uzavření Dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení mezi městem Polička a TAUER ELEKTRO a.s., Svitavy, dle důvodové zprávy. 

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na akci „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Nádražní 304“ s firmou SONET Building s.r.o., Hlinsko, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností BS - IMEX, s.r.o., Brno, na akci „Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová a Růžová v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 10/2015/Po se společností VHOS a.s., Moravská Třebová, na akci „Přeložka přípojky kanalizace Masarykovy ZŠ Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití znaku města na webových stránkách Dětského domova Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo s PP-Group.cz s.r.o., Proseč, na opravu zpevněné plochy v Poličce – Stříteži, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje připomínku k návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Polička s požadavky:

-    prověřit vymezení nové zastavitelné plochy rekreace Rz pro rozšíření zahrádkářské osady na severním okraji města v návaznosti na vymezenou zastavitelnou plochu Z45

-    prověřit změnu funkčního využití stabilizované (stávající) plochy smíšené výrobní VS v Bořinách ve prospěch plochy smíšené obytné SO (vymezení plochy přestavby)

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

Vložil Findejsová Romana (9/2/2015), přečteno 797x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. srpna 2015