Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 31. srpna 2015

RM schvaluje dodatek č. 11 k Organizační směrnici č. 2/2012 - Oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání stanovenou řediteli škol a školských zařízení zřízených městem Polička pro školní rok 2015/2016 dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví na obnovu kulturní památky hrad Svojanov ve výši 500 tis. Kč.

b/ RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu městského opevnění ve výši 920 tis. Kč.

c/ RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu Mariánského (morového) sloupu ve výši 472 tis. Kč.   

d/ RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky Tylův dům v Poličce ve výši 245 tis. Kč.

e/ RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury ČR z Programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí -   pro Městské muzeum a galerii Polička ve výši 36 tis. Kč.

f/ RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury ČR z Programu Veřejná informační služba knihoven - digitální zpřístupnění vzácných dokumentů -  pro Městské muzeum a galerii Polička ve výši 77 tis. Kč.

                                              

RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Polička.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20151003 mezi městem Polička a firmou Bromach spol. s r. o., Praha 3 - Vinohrady, na projekt „Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na Lukách Polička“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje zapojení města Poličky do iniciativy Místního akčního plánu vzdělávání na území obce s rozšířenou působností Polička, případně na území dalších obcí a subjektů, které vyjádří svůj souhlas se zapojením do tohoto projektu dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje doobjednání 300 ks klobouků v rámci propagace 750. výročí založení města Poličky.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 228, o velikosti 2+kk  s příslušenstvím, nacházející se v II. nadzemním patře v DPS „Penzion“ Polička s paní Marií Prchalovou, Květná 20, na dobu určitou, a to na jeden rok, s účinností od 1. 9. 2015. Výše nájemného bude činit 2.002 Kč.

 

RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Polička jako prodávajícím a společností T.E.S. s.r.o. se sídlem v Poličce jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku st.p.č. 3227/1 o výměře 96 m2 včetně stavby postavené
na st.p.č. 3227/1, pozemku st.p.č. 3228/2 o výměře 96 m2 včetně stavby postavené na st.p.č. 3228/2, pozemku p.p.č. 2134/7 o výměře 481 m2 a pozemku p.p.č. 2182/2 o výměře 364 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 400.120 Kč.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě nájemní a smlouvě o výpůjčce ze dne 23. 9. 2011 mezi společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., jako pronajímatelem a městem Polička jako nájemcem, jehož předmětem je prodloužení nájemního vztahu do 31. 10. 2019. Ostatní podmínky smlouvy zůstanou v platnosti.

 

a/ RM doporučuje ZM schválit účast města Poličky jako dražitele v rámci Dražební vyhlášky č.j. 142 DC 00008/13-070 o nařízení dražby nemovité ve věci likvidace dědictví po zemřelém, a to podílu id. ½ na nemovitých věcech - pozemek p.č.st. 2829 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp./če - výroba, pozemek p.č.st. 2971 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 930, pozemek p.č. 4877/117 - ostatní plocha, pozemek p.č. 6415 - ostatní plocha, budova č.p. 930 - občanská vybavenost, která je součástí parcely č.st. 2971 a budova  bez čp/če - výroba, která je součástí parcely č.st. 2829, vše v obci a k.ú. Polička.

b/ RM doporučuje ZM schválit vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu na r. 2016 na účast města Poličky jako dražitele ve veřejné dražbě nemovitých věcí v rámci nařízené exekuce proti povinnému, a to podílu id. ½ na nemovitých věcech: pozemek p.č.st. 2829 - zastavěná plocha a nádvoří , jehož součástí je budova bez čp./če - výroba, pozemek p.č.st. 2971 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 930, pozemek p.č. 4877/117 - ostatní plocha, pozemek p.č. 6415 - ostatní plocha, budova č.p. 930 - občanská vybavenost, která je součástí parcely č.st. 2971 a budova bez čp/če - výroba, která je součástí parcely č.st. 2829, vše v obci a k.ú. Polička.

c/ RM pověřuje zastupováním města Poličky ve veřejné elektronické dražbě podle Dražební vyhlášky, č.j. 142 DC 00008/13-070 o nařízení dražby nemovité ve věci likvidace dědictví po zemřelém, pana Aleše Mlynáře a k tomu mu uděluje plnou moc.

 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části plochy východní stěny domu č. p. 62 na st.p.č. 592 v k.ú. Polička, ul. Revoluční, Polička, o výměře cca 1 m2 za účelem umístění, provozování a údržby městského kamerového dohlížecího systému. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude činit 2.630 Kč ročně.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o právu provést stavbu č. IV-12-2013184/VB/18 Polička, Bezručova I. etapa - knn - Město a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření dohody o podmínkách postoupení práv a povinností z investorství na budované dílo „Rozšíření distribuční sítě kabelového vedení NN“ v rámci stavby č. IV-12-2013184/VB/18 Polička, Bezručova I. etapa - knn - Město, jako předávajícím investorem a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako přebírajícím investorem, dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č. p. 941, Sídliště Hegerova v Poličce, na dobu určitou tři měsíce, a to do 30. 11. 2015. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.187 Kč dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č. p. 309, ulice Smetanova v Poličce, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou tři měsíce, a to do 30. 11. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.         

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 0+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č. p. 309, ulice Smetanova v Poličce, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou tři měsíce, a to do 30. 11. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

 

RM schvaluje splátkový kalendář na úhradu dlužné částky ve výši 10.918 Kč vyplývající z neuhrazeného nájemného a záloh na služby, spojené s užíváním bytu č. 16, velikosti 1+2 s příslušenstvím, v domě č. p. 941, Sídliště Hegerova v Poličce, stávajícího nájemce a dlužníka, dle důvodové zprávy. 

                

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Němcová Magdalena (9/2/2015), přečteno 937x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 31. srpna 2015