Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. srpna 2020

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. „IV-12-2019372/VB/1a, Polička - T.E.S.-kvn-rozvaděč vn“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle ...

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. července 2020

RM schvaluje obsah soutěžního zadání a vyhlášení architektonické soutěže o návrh na akci "Městské bydlení Polička". RM bere na vědomí obsah petice občanů ulice Pálená a Šaffova k situaci ohledně provozu Baru Andílek s tím, že starosta města bude iniciovat spolupráci s PČR při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v ...

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. června 2020

RM schvaluje smlouvu o dílo na úpravu půdních prostor a zateplení v budově č.p. 42 v Poličce - Stříteži s firmou Jan Radiměřský, se sídlem Střítež - Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje smlouvu o poskytování služby IP CONNECT PŘÍPOJKA a smlouvu o poskytování služby IOL ETHERNET s firmou O2 ...

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. června 2020

RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Oprava lesní odvozní cesty Žižkovská, lesnický úsek 2 Borová" s LTM Litomyšl, spol. s r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy. RM schvaluje na návrh ředitele TD zrušení festivalu „Polička*555“ v termínu 21. 8. - 23. 8. 2020 v aktuálním rozměru. RM doporučuje ...

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. května 2020

RM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy. RM projednala a doporučuje ZM zařazení správního obvodu obce do území působnosti MAS Poličsko z. s., se sídlem Bystré, na programové období 2021- 2027, dle důvodové ...

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. května 2020

a/ RM schvaluje návrh zadání pro zpracování studie řešení úprav provozního a dispozičního řešení bazénu vč. rámcového návrhu přístavby v rámci dokončení rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování studie úprav provozního a dispozičního řešení bazénu vč. návrhu přístavby v ...

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. dubna 2020

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 406, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávajícím nájemcem a to na 2 roky, s účinností od 1. 5. 2020, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu ...

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. dubna 2020

RM schvaluje mandátní smlouvu na zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná v Poličce“ se společností APOLO CZ s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje smlouvu o dílo na opravu části střechy na budově č. p. 42 v Poličce Stříteži s firmou ...

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. března 2020

RM schvaluje dodatek č. 7 k směrnici Rady města Poličky o poskytování paušálních náhrad cestovného zaměstnancům zařazeným na odboru lesního hospodářství dle důvodové zprávy. RM schvaluje dodatek č. 6 k organizační směrnici oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy. RM schvaluje zprávu o činnosti příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička za rok ...

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. března 2020

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení“ takto: vybraným dodavatelem je firma E-STAF s.r.o., se sídlem Praha 9, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení ...

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. března 2020

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 56982684-19, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 8. 4. 2020, dle důvodové zprávy. a/ RM bere na vědomí rezignaci RNDr. Marty Najbertové v Komisi pro prevenci kriminality Rady města Poličky dle důvodové zprávy. ...

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. února 2020

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 1, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v přízemí domu č.p. 491, ul. 9. května, 572 01 Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 3. 2020, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 57,50 za 1m² podlahové plochy ...

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. června 2019

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 dle důvodové zprávy. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč do veřejné sbírky pořádané městem Kyjov za účelem pomoci rodině místostarosty obce Dražůvek formou daru. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, dne 30. 5. 2019, čj. JMK/77707/2019. RM ...

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. 5. 2019

RM bere na vědomí zprávu o činnosti turistického informačního centra Polička za rok 2018. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 205, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností ...

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. května 2019

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 40827374-41, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností ode dne 22. 5. 2019, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 18897985-13, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne ...

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. dubna 2019

a/ RM schvaluje způsob provedení zadávacího řízení na zpracovatele projektové dokumentace akce „Stavební úpravy ul. Haškova a Erbenova v Poličce“ dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje zpracovatele projektové dokumentace akce „Stavební úpravy ul. Haškova a Erbenova v Poličce“ společnost OPTIMA spol. s r.o., se sídlem Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy. ...

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. dubna 2019

RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se společností PRIMA spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové, na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lok. Bezručova v Poličce a s ní související projektová a inženýrská činnost“, dle důvodové zprávy. ...

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. dubna 2019

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 201, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 4. 2019 dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.247 Kč/měsíc. RM schvaluje doplnění ...

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. března 2019

RM potvrzuje Mgr. Lenku Novotnou ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Masarykova základní škola Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje změnu platového výměru paní Jany Žďárové, ředitelky Školní jídelny Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje zprávu o činnosti příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, se sídlem ...

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. března 2019

RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000222146 se společností GridServices, s.r.o., se sídlem Brno, v rámci akce „Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná v Poličce“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje zadání projektové dokumentace stavebních úprav lávky v parku v Poličce ...

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. února 2019

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Pořízení nového vyvážecího vleku a štípacího stroje - 1. část veřejné zakázky (vyvážecí vlek)“ takto: vybraným dodavatelem je firma AGROCENTRUM ZS, s.r.o., se sídlem Měřín, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Pořízení nového vyvážecího vleku ...

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. února 2019

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Pořízení nového vyvážecího vleku a štípacího stroje“, ve složení dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření pověřovacího aktu k zajištění služby obecného hospodářského zájmu v rámci projektu „Stavební úpravy domu č.p. 68, Polička - ...

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. února 2019

RM bere na vědomí zprávu Pardubického inspektorátu České školní inspekce o výsledku šetření stížnosti v Masarykově základní škole Polička, která byla vyhodnocená jako nedůvodná, dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2022 příspěvkových organizací: Mateřská škola Rozmarýnek Polička; Mateřská škola Polička, Hegerova 427; ...

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. ledna 2019

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se společností PRIMA spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lok. Bezručova v Poličce a s ní související projektová a inženýrská činnost“, dle důvodové zprávy. ...

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. ledna 2019

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 112, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 2. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního ...

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. ledna 2019

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.: 4121302041 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem Poličkou ...

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. prosince 2018

RM schvaluje darovací smlouvu ve výši 100 tis. Kč v souvislosti s následky požáru domu dle důvodové zprávy. RM souhlasí s vyhlášením veřejné sbírky na pomoc rodině postižené požárem dne 28. 12. 2018 dle důvodové zprávy. Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují text upravený tak, že jsou odstraněna jména ...

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. prosince 2018

RM schvaluje prodloužení pracovního úvazku o 0,5 pracovníka v kuchyňském provozu v příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička, s účinností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 dle důvodové zprávy. RM schvaluje navýšení počtu pracovníků v sociálních službách v příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička“, o 1,0 pracovní úvazek s účinností ...

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. 12. 2018

RM pověřuje MUDr. Jiřího Tomana k zastupování města Poličky na jednáních členské schůze SO AZASS s účinností od 3. 12. 2018 RM schvaluje přílohu č. 7 smlouvy o dílo s TISKÁRNOU POLIČKA s.r.o., Brno ze dne 25. 11. 2013, dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 2 smlouvy ...

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. 11. 2018

a/ RM pověřuje starostu města pana Jaroslava Martinů k zastupování města Poličky ve valné hromadě svazku obcí Kraj Smetany a Martinů a Česká inspirace dle důvodové zprávy. b/ RM pověřuje místostarostu města pana Pavla Štefku k zastupování města Poličky ve valné hromadě svazku obcí Královská věnná města, Mikroregion Poličsko, Českomoravské ...

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. 10. 2018

RM schvaluje text "Výzvy k předložení nabídek pro zajištění služby - šéfredaktor Novin občanů města Poličky a okolí - Jitřenka“, dle důvodové zprávy. RM jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek této zakázky ve složení: Jaroslav Martinů, Mgr. Jan Teplý, Ing. Ivo Janeček, Mgr. Jana Galgociová, Ing. Naděžda Šauerová. ...

Usnesení přitajá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. 10. 2018

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 113, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní č. p. 970, 572 01 Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 11. 2018. Výše měsíčního nájemného ...

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. října 2018

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 dle důvodové zprávy. RM schvaluje doplnění předloženého návrhu rozpočtového opatření č. 6/2018 v kapitole 14 - Školství. Navýšení v běžných výdajích o 90,0 tis. Kč na opravu plynové přípojky v ZUŠ Bohuslava Martinů Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Tylova domu ...

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. září 2018

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o podpoře a spolupráci s Edukativní společností, Z. S., Praha 2, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dodatku č. 7, kterým se mění veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Litomyšl a Poličkou ze dne 25. 10. 2002 ve znění dodatků dle důvodové zprávy. RM ...

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. září 2018

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 25953818, na akci „Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce“, dle důvodové zprávy. Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují text upravený tak, že jsou ...

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. září 2018

RM projednala a doporučuje ZM schválit „Koncepci dostupného bydlení města Poličky“ dle důvodové zprávy. RM schvaluje dodatek č. 3 k Organizační směrnici Oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy. a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS ...

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. srpna 2018

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto, na akci „Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky ...

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. srpna 2018

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Oblastní charitou Červený Kostelec, Červený Kostelec, na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Svazek obcí Mikroregion Poličsko, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření memoranda o ...

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. července 2018

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování konzultačních služeb ve věci projektu „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)“ s firmou ŠINDLAR s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy. a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 224, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve ...

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. června 2018

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Intenzifikace ČOV Polička“ uzavřené dne 1. 9. 2017 se Společností pro ČOV Polička, se sídlem Pardubice - Rosice, tvořenou společníky KVIS Pardubice a.s., se sídlem Pardubice – Rosice a STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o., se sídlem ...

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. června 2018

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Miroslavem Hledíkem, se sídlem Radiměř, na dodávku kuchyňských linek do nájemních bytů v bytovém domě v lok. Bezručova v Poličce, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování generelu veřejného osvětlení v Poličce s Ing. Tomášem Sousedíkem, ...

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. května 2018

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2018. RM projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 dle důvodové zprávy. RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na „Dopravní značení ke hradu Svojanov“ č. OKSCR/18/222272 s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy ...

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. května 2018

RM bere na vědomí zprávu o činnosti turistického informačního centra Polička za rok 2017 dle důvodové zprávy. RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, na realizaci úpravy zabezpečovacího zařízení přejezdu na silnici I/34 v souvislosti s budoucí cyklostezkou k masokombinátu, ...

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. dubna 2018

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2018 dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM schválit záměr „Obnova bývalé konírny pro galerijní účely - č.p. 46, areál hradu Svojanov“, dle důvodové zprávy. RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ...

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. dubna 2018

RM souhlasí s udělením záštity starosty města Nadaci Bohuslava Martinů nad 24. ročníkem hudebního festivalu a 22. ročníkem soutěže mladých interpretů v rámci Dnů Bohuslava Martinů 2018, konaných ve dnech 18. listopadu až 1. prosince 2018 v Praze. RM schvaluje smlouvu o dílo č. 18041 s firmou DRYMAT.CZ s.r.o., ...

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. března 2018

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 215, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Polička, se stávající nájemnicí, na dva roky, s účinností od 1. 4. 2018, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 304, ...

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 5. března 2018

RM schvaluje likvidaci 4 ks nefunkčních jízdní kol (nálezy z roku 2014) a převedení 4 ks jízdních kol pro potřeby organizační složky „Veřejné práce“. RM schvaluje smlouvu o dílo č. 780802-25876-5-17111 s firmou Skanska a.s., se Praha 8, na opravu části komunikace v Poličce – Modřeci, dle důvodové zprávy. RM ...

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. února 2018

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2018. RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Poličky na období 2019 - 2021 dle důvodové zprávy. RM pověřuje vedením městské kroniky Ing. Ivo Janečka, Pomezí, dle důvodové zprávy. RM bere na vědomí změnu ...

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. ledna 2018

RM schvaluje způsob řešení realizace STA a datových kabelových rozvodů v bytových domech v I. etapě lok. Bezručova v Poličce dle důvodové zprávy. RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2018 dle důvodové zprávy. RM schvaluje kupní smlouvu na prodej požárního dopravního automobilu ...

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. 1. 2018

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akci „Oprava části chodníků na ul. Heydukova v Poličce - II. etapa; Oprava části chodníků na ul. Hegerova v Poličce; Oprava části chodníků na ul. V. Hálka v Poličce; Oprava části chodníků na ul. ...

Usnesení přijatá na 28. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. prosince 2017

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160“ (1. část veřejné zakázky) s dodavatelem Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o., Pardubice. Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují text upravený tak, že jsou odstraněna jména ...

Usnesení přijatá na 29. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. prosince 2017

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 13. 06. 2006 se společností ELEKTROWIN, a.s., se sídlem Praha 4, za účelem zajištění zpětného odběru elektrozařízení, dle důvodové zprávy RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností BERNDORF BADERBAU s.r.o., ...

Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. 12. 2017

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. OSV/17/20253 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se z.č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy. Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují text upravený tak, že jsou odstraněna jména ...

Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. prosince 2017

RM schvaluje uzavření dodatku č. 829/2017/2 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 na akci „Cyklostezka Polička - Modřec“ - ISPROFOND 5538510059 a „Cyklostezka Polička - Bořiny“- ISPROFOND 5538510060, se Státním fondem dopravní infrastruktury, Praha, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy ...

Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. listopadu 2017

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 8/2017 dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2018 takto: a/ Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů pro rok 2017 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky ...

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. listopadu 2017

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 81757362-28, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 26. 11. 2017. RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 22974095-12, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 20. ...

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. října 2017

RM schvaluje architektonické řešení rekonstrukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná v Poličce dle důvodové zprávy. RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. ...

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. října 2017

RM schvaluje vyřazení nepotřebné a nefunkční informační a komunikační techniky (inventární číslo: 22/50-5853, 22/50-5854, 22/50-6008, 22/50-5984) z dlouhodobého majetku města Poličky dle důvodové zprávy. RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou EKOTERM CZ s. r.o., s, Letovice, na zakázku „Oprava povrchu cesty v areálu předhradí hradu Svojanov“, ...

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. října 2017

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy číslo 578576/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, uzavřené dne 27. 02. 2007 se společností ASEKOL, a.s., Praha, za účelem zajištění zpětného odběru elektrozařízení, dle důvodové zprávy. RM schvaluje smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky ...

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. září 2017

RM schvaluje uzavření III. dodatku smlouvy o dílo na akci „Zpracování Územní studie Polička - lokalita Hegerova“ se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., dle důvodové zprávy. RM schvaluje užití loga města pro film „Kdy cesta může být cíl 2", Alexandr Němec, AV studio FONA Chrudim. a/ RM ...

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. srpna 2017

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160“ (1. část veřejné zakázky) takto: vybraným dodavatelem je firma Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o., se sídlem Pardubice, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o ...

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. srpna 2017

RM projednala a doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy s Oblastní charitou Červený Kostelec, Červený Kostelec, ve výši 15.000 Kč na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České, dle důvodové zprávy. RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. ...

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 31. července 2017

a/ RM schvaluje dodavatele veřejné zakázky „Intenzifikace ČOV Polička“ Společnost pro ČOV Polička, se sídlem Pardubice - Rosice, tvořená společníky KVIS Pardubice a.s., se sídlem Pardubice - Rosice, a STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o., se sídlem Milenov a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o ...

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. července 2017

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 dle důvodové zprávy. Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují text upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. července 2017

a/ RM schvaluje společný postup města Poličky a Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko, Polička, při zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce“, dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi městem Polička a Sdružením majitelů skupinového vodovodu Poličsko, Polička, na akci "Rekonstrukce ...

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. července 2017

a/ RM rozhodla odmítnout podanou námitku stěžovatele firmy HOLÍK stav s.r.o., Březina, dle důvodové zprávy. b/ RM rozhodla odmítnout podanou námitku stěžovatele firmy IWET, a.s., Český Těšín, dle důvodové zprávy. Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují text upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a ...

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. června 2017

a/ RM schvaluje zhotovitele akce „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce – V. etapa“, společnost BERNDORF BADERBAU s.r.o., Bystřice, dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje vyřazení účastníků zadávacího řízení akce „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce – V. etapa“, společnost HOLÍK stav, s.r.o., Březina, a společnost IWET, a.s., Český Těšín, ...

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. července 2017

RM schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici Rady města Poličky - Oběh účetních dokladů s účinností od 4. 7. 2017, dle důvodové zprávy. a/ RM schvaluje zhotovitele akce „PD III. etapa infrastruktury lokality Bezručova v Poličce“, Ing. Aleše Hlavatého, Pardubice, dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo ...

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. června 2017

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo ze dne 4. 3. 2015 s firmou SONET BUILDING s. r.o., Hlinsko v Čechách, na akci „Dílčí oprava obvodového pláště Tylova domu“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou GEOGARD, s. r.o. Chrudim 3, na akci ...

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. května 2017

RM schvaluje pojistnou smlouvu - sdružené pojištění vozidla, s Českou pojišťovnou a.s., Praha 1, s platností ode dne 20. 6. 2017, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření II. dodatku smlouvy o dílo na akci „Zpracování Územní studie Polička - lokalita Hegerova“ se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., ...

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. května 2017

RM schvaluje užití městského znaku na novém logotypu společnosti Masokombinát Polička a.s (od 1. 7. 2017 MASO UZENINY POLIČKA a.s.), dle důvodové zprávy. RM bere na vědomí zprávu o činnosti turistického informačního centra Polička za rok 2016. RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na přípravu a konání 26. ročníku multižánrového ...

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. května 2017

RM schvaluje zadávací dokumentaci na realizaci akce „Rekonstrukce a zatraktivnění krytého plaveckého bazénu v Poličce – V. etapa“, dle důvodové zprávy. Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují text upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); ...

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. dubna 2017

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy, sdružené pojištění vozidla č. 56982684-19, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, dle důvodové zprávy. a/ RM bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2016 dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje obecné informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol uskutečněných v roce 2016, zveřejňované ...

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. dubna 2017

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníka komise na akci „PD rekonstrukce domu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce pro účely sociálního bydlení“, ve složení dle důvodové zprávy a/ RM schvaluje zhotovitele akce „Oprava chodníku a nové parkoviště na ul. Střítežská v Poličce“, společnost Swietelsky ...

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. března 2017

RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 17_SOBS01_4121265649 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, dle důvodové zprávy RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, Střítež, Polička, na ...

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. února 2017

RM schvaluje aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb pro město Poličku na období 2017 – 2020 dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 322, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička s panem ...

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. února 2017

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky komise na akci „Městské hradby v Poličce, úseky SO 16-18 obnova hradebních ochozů a střech věží, SO 22 - obnova zdiva za domy č.p. 40-42.“ ve složení dle důvodové zprávy. RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh ...

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. ledna 2017

RM schvaluje technické řešení akce „Chodník na ul. Hegerova v Poličce“ dle důvodové zprávy. RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2017. RM pověřuje místostarostu města Bc. Antonína Kadlece k zastupování města Poličky ve valné hromadě svazku Královská věnná města, Českomoravské pomezí, MAS ...

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. ledna 2017

RM bere na vědomí zadání Územní studie Polička - lokalita Hegerova předložené pořizovatelem dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností APOLO CZ s.r.o., Polička, na zhotovení PD rekonstrukce a zatraktivnění krytého plaveckého bazénu v Poličce - V. etapa, dle důvodové zprávy RM schvaluje uzavření smlouvy o ...

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. prosince 2016

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností EKOTERM CZ s.r.o., Letovice, na akci „Stavební úpravy parkoviště na ul. Družstevní v Poličce“, dle důvodové zprávy. a/ RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví na obnovu kulturní památky hrad Svojanov ve ...

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. listopadu 2016

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 17/2016 dle důvodové zprávy. RM projednala a doporučuje ZM schválit přijetí investičního úvěru číslo 0454818149/LCD od České spořitelny, a.s., Praha, do výše 40,0 mil. Kč, se splatností do 30. 11. 2036, na výstavbu bytových domů se 48 bytovými jednotkami - 1. ...

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. listopadu 2016

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, se sídlem Polička, na akci „Projektová dokumentace Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“, dle důvodové zprávy. a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 226, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, v II. NP v ...

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 31. října 2016

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 3. čtvrtletí roku 2016. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. OSV/16/20563 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a pověřuje starostu ...

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. října 2016

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě o výkonu komunálních služeb se společností T.E.S. s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení PD akce "Stavební úpravy objektu čp. 491, ul. 9. května v Poličce za vzniku šesti bytových jednotek" s Ing. arch. Karlem ...

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. října 2016

RM schvaluje pojistnou smlouvu - sdružené pojištění vozidla, s Českou pojišťovnou a.s., Praha 1, s platností od 20. 11. 2016, dle důvodové zprávy. RM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančních podpor na hospodaření v lesích s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci ...

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. září 2016

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 107, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 10. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u ...

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 5. září 2016

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky komise na akci „Projektová dokumentace Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Jiří Mach, náhradníci komise Ing. Marta Mastná, Mgr. Aleš Mlynář. a/ RM schvaluje zhotovitele akce ...

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. srpna 2016

RM schvaluje zapracování investičních záměrů škol a školských zařízení zřízených městem Polička do strategického rámce Místního akčního plánu vzdělávání dle důvodové zprávy. RM bere na vědomí uzavření obou oddělení odloučeného pracoviště Mateřské školy Luční Polička v budově Základní školy Na Lukách Polička, dle důvodové zprávy. RM bere na vědomí ...

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. srpna 2016

RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 2. 5. 2016, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o část pozemku p.č. 1005/9 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Pomezí, za účelem umístění zahradní železnice, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ...

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. července 2016

RM schvaluje smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod s firmou VHOS, a.s., Moravská Třebová, dle důvodové zprávy. a/ RM schvaluje zhotovitele akcí „Chodník na ul. Družstevní v Poličce, Oprava chodníků na ul. Bezručova v Poličce, Oprava části chodníků na ul. Dvořákova v Poličce, Oprava části chodníků na ul. ...

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. června 2016

RM schvaluje dodatek č. 13 k Organizační směrnici č. 2/2012 - Oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy. RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání „Dne otevřených sklepů“ v areálu Měšťanského pivovaru v Poličce, takto: - v ...

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. června 2016

RM schvaluje uzavření smlouvy č. OŽPZ/16/21486 o poskytnutí dotace městu Polička Pardubickým krajem, na projekt „Podzimní putování za zvířátky“ realizovaný Střediskem volného času Mozaika Polička, se sídlem nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Swietelsky ...

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. května 2016

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 211, o velikosti 1 + kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 6. 2016. Výše nájemného bude činit 1.108 ...

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. května 2016

RM schvaluje smlouvu o dílo s DS DELTA s.r.o., Lubná, na opěrnou stěnu v Poličce Stříteži, dle důvodové zprávy. RM schvaluje kupní smlouvu s Poličskými strojírnami a.s., Polička, na zakoupení požární stříkačky, dle důvodové zprávy. RM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany ...

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. dubna 2016

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 18.4.2016 a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 215, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností ...

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. dubna 2016

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce dle ust. § 2193 až § 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s firmou MILACRON Czech Republic spol. s r.o., Polička, dle důvodové zprávy. a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Komplexní realizace skluzavky na koupališti v Poličce“ ...

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. března 2016

RM schvaluje užití městského znaku pro prapor Okresního sdružení hasičů Svitavy, dle důvodové zprávy. RM schvaluje zprávu o činnosti za rok 2015 příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje poskytnutí sponzorského daru ve formě smrkové kulatiny v hodnotě 15.000 Kč včetně DPH pro Spolek archaických nadšenců, Sebranice ...

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. března 2016

RM schvaluje uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě č. 38/2001/O o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu uzavřené dne 21. 2. 2002 s firmou LIKO SVITAVY a. s., Svitavy, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 102015 na akci „Městské ...

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. února 2016

RM jmenuje Bc. Terezu Sejkorovou členkou komise pro zahraničí a cestovní ruch. a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů a Hradební v Poličce“ firmě Dlažba Vysoké Mýto, Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce ul. ...

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. ledna 2016

RM schvaluje připomínku k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Polička s požadavkem na vypuštění úpravy výškového regulativu pro realizaci bytových domů ve vymezené zastavitelné ploše Z166 při zachování stávající výškové regulace dle platného právního stavu Územního plánu Polička. RM bere na vědomí návrh Územní studie Polička - lokalita ...

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. ledna 2016

RM schvaluje smlouvu o dílo s panem Liborem Sedlákem, odborně způsobilou osobou na úseku požární ochrany č.o. MV-Z-282/96, Svitavy, na zabezpečení preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a provádění kontrol a prověřování stavů objektů města na úseku PO, dle důvodové zprávy. RM schvaluje užití znaku města v obrazové příloze ...

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. prosince 2015

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby „Cyklostezka Polička –Bořiny“ dle důvodové zprávy. Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují text upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text je k dispozici v kanceláři ...

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. prosince 2015

RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2016 ve výši 32 Kč /m3 vč. DPH. RM schvaluje cenu vody převzaté k čištění od obce Pomezí na rok 2016 ve výši 20 Kč bez DPH/m3 a kalkulaci této ceny, dle důvodové zprávy. RM schvaluje způsob realizace výběrového řízení na bytové ...

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. listopadu 2015

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o, Vysoké Mýto, na akci "Odvodnění části ul. Hrubínova v Poličce", dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci "Oprava ...

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. listopadu 2015

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 104, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 1. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako ...

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. listopadu 2015

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce (sanace) kanalizace na nábřeží Svobody v Poličce“, uzavřené dne 24. 6. 2015 s firmou WOMBAT, s.r.o., Brno, Březinova 759/23, 616 00 okres Brno-město, IČO 47912553. RM schvaluje dohodu o úhradě nákladů na zpracování Změny č. 3 Regulačního ...

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. října 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. října 2015 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zpracování Územní studie lokality Polička - Jih I.“ se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno, dle důvodové zprávy. RM schvaluje přidělení veřejné ...

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 5. října 2015

RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou Skanska a.s., Praha na opravu části místní komunikace v Poličce Stříteži, dle důvodové zprávy. RM schvaluje smlouvu o dílo č. 780802-24759-5-15208 s firmou Skanska a.s., Praha na opravu části komunikace v Poličce Modřeci, dle důvodové zprávy. RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s ...

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. září 2015

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. září 2015 RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 14/2015 dle důvodové zprávy. RM schvaluje poskytnutí dotací pro: - Alena Červová, Střítež, ve výši 10.000 Kč na posezení s hudbou a tancem pro obyvatele Stříteže - Vladimír ...

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. srpna 2015

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. srpna 2015 a/ RM schvaluje uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 1. 6. 2006 s Pardubickým krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice, jako pronajímatelem, ve věci užívání 100 m2 ...

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 31. srpna 2015

RM schvaluje dodatek č. 11 k Organizační směrnici č. 2/2012 - Oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy. RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání stanovenou řediteli škol a školských zařízení zřízených městem Polička pro školní rok 2015/2016 dle důvodové zprávy. a/ RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR ...

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. července 2015

RM schvaluje dodatek č. 11/2015 k organizační směrnici č. 3/2005 upravující poskytování náhrad pro zaměstnance OLH, dle důvodové zprávy. RM schvaluje poskytnutí sponzorského daru ve formě borové kulatiny pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telecím, dle důvodové zprávy. RM schvaluje užití městského znaku na obálce vystřihovacího modelu radnice, dle ...

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. června 2015

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Chlazení Choceň - montáže s.r.o., na akci „Rekonstrukce rozvodů chladícího zařízení ledové plochy na zimním stadionu v Poličce“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností BS - IMEX, s.r.o., Brno, ...

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. června 2015

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. června 2015 RM schvaluje smlouvu o podmínkách provedení stavby s Pardubickým krajem S/OM/8126/15/AL, Pardubice, dle důvodové zprávy. a/ RM schvaluje na základě hodnocení nabídek na zhotovení zakázky „Rekonstrukce (sanace) kanalizace na nábřeží Svobody v Poličce“ nabídku WOMBAT, s.r.o., Brno, ...

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. května 2015

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. května 2015 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností FLORA SERVIS s.r.o., Brno, na akci „Dětské hřiště na ul. B. Němcové v Poličce“, dle důvodové zprávy. RM bere na vědomí zadání Územní studie Polička ...

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. května 2015

RM schvaluje zhotovitele architektonické studie bytových domů v I. etapě lokality Bezručova v Poličce - boine!Architekti, Ing. arch. Karel Bidlo, Zlín, dle důvodové zprávy. RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníka komise na akce „Chodník na ul. Rumunská v Poličce“, „Chodník na Sídl. Hegerova v ...

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. dubna 2015

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností FLORA SERVIS s.r.o. na akci „Dětské hřiště na ul. B. Němcové v Poličce“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností FLORA SERVIS s.r.o., „Dětské hřiště v parku v Poličce“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje ...

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. 4. 2015

RM nedoporučuje ZM schválit rozhodnutí o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Polička, dle důvodové zprávy. a) RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 210, o velikosti 1 + 0 s příslušenstvím, v II. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to ...

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. března 2015

RM schvaluje zkrácení doby životnosti měřičů studené a teplé vody z 8 na 5 let v bytech ve vlastnictví města Poličky dle důvodové zprávy. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 dle důvodové zprávy. RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Vypracování Změny č. 2 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova“ ...

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. března 2015

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ uchazeči Mgr. BcA. Petr Gláser, Drahoraz, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ mezi městem Polička a uchazečem Mgr. BcA. Petr Gláser, Drahoraz, dle důvodové zprávy. RM ...

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. března 2015

RM schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 100, o velikosti 2 + 0 s příslušenstvím, v I. NP v DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 2. 3. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u ...

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. února 2015

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na akci „I. etapa infrastruktury lok. Bezručova v Poličce – vodovod“ se Sdružením majitelů skupinového vodovodu Poličsko, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smluv o centralizovaném zadávání k zabezpečení realizace veřejných zakázek na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro město Polička ...

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. ledna 2015

RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2015. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 101 , o velikosti 1 + 0 s příslušenstvím, nacházející se v přízemí v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička na dobu určitou, a to na jeden rok, s ...

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 1. 2015

RM schvaluje užití městského znaku v bakalářské práci žadatele, dle důvodové zprávy. RM schvaluje smlouvu o výpůjčce s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy. RM schvaluje dodatek č. 8 k Organizační směrnici č. 2/2012 - Oběh účetních dokladů, dle důvodové zprávy. a/ RM schvaluje uzavření ...

Usnesení přijatá na 28. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. prosince 2014

RM schvaluje Nařízení města Poličky č. 1/2014, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a schvaluje Ceník úhrady za zakoupenou parkovací kartu v Poličce. Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují text upravený tak, že jsou odstraněna jména ...

Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. 12. 2014

RM pověřuje MUDr. Jiřího Tomana k zastupování města Poličky na jednáních členské schůze SO AZASS s účinností od 10. 12. 2014. a/ RM pověřuje starostu města Jaroslava Martinů k zastupování města Poličky ve valné hromadě svazku obcí Kraj Smetany a Martinů a Česká inspirace. b/ RM pověřuje místostarostku města Marii ...

Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. prosince 2014

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 12/2014 dle důvodové zprávy. RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled města Poličky na období 2015 - 2018 dle důvodové zprávy. RM schvaluje cenu vody převzaté k čištění od obce Pomezí na rok 2015 ve výši 18,87 Kč bez DPH/m3 ...

Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. listopadu 2014

RM schvaluje odpis pohledávky ve výši 500 Kč z účetní do podrozvahové evidence dle důvodové zprávy. RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 3 čtvrtletí 2014. RM doporučuje ZM schválit rozdělení finančních prostředků určených na odměňování trenérů a cvičitelů dle důvodové zprávy. RM pověřuje členy ...

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. října 2014

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Parkoviště u bytových domů č. p. 668 - 671, ul. B. Němcové v Poličce, Parkoviště u bytových domů č. p. 874 - 875, ul. 9. května v Poličce, Parkoviště u ...

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. září 2014

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., na akci „Opravy chodníků na ul. Hegerova“, Čsl. armády, E. Beneše a Eiseltova v Poličce, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na realizaci vyústního objektu dešťové kanalizace ...

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. září 2014

RM zrušuje vyhlášené výběrové řízení na obsazení pracovního místa „právník / právnička Městského úřadu Polička“. Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují text upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text je k dispozici v ...

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. září 2014

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva obdobného věcnému břemeni dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k umístění a provozování ochranných ostrůvků přechodů pro chodce na silnici I/34 v Poličce č. P/OVB/2014/003 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha ...

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. září 2014

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Chodník na ul. Heydukova v Poličce“ dle důvodové zprávy. RM schvaluje předloženou část textu výroční publikace „Dějiny města Poličky“. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 250814 s firmou INRECO, s.r.o., Hradec Králové, k zajištění projektu k ...

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. srpna 2014

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor nacházejících se v I. NP domu č. p. 304 na ul. Nádražní v Poličce mezi městem Polička jako půjčitelem a Střediskem výchovné péče Svitavska, se sídlem Květná, jako vypůjčitelem, dle předloženého návrhu smlouvy. RM schvaluje uzavření smlouvy č. 829/2014 o poskytnutí finančních ...

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. srpna 2014

RM schvaluje smlouvu na dodávku vody do objektu hasičské zbrojnice v Modřeci č. p. 67, Polička, s firmou VHOS a.s., Moravská Třebová, dle důvodové zprávy. RM schvaluje smlouvu o dílo na opravu části komunikace v Poličce - Modřeci s firmou SKANSKA a.s., Chodov, Praha 4, dle důvodové zprávy. RM schvaluje ...

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. 7. 2014

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s žádostmi o účast v koncesním řízení s názvem „Výběr Provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička“ a komisi pro posouzení kvalifikace zájemců o účast v koncesním řízení ve složení: členové: Jaroslav Martinů, Marie Kučerová, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Ing. Lukáš ...

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. července 2014

RM schvaluje změnu bodu 2.4. a doplnění bodu 2.5. ve Smlouvě o správě finančních prostředků (svěřenecká smlouva o úschově) mezi společností MILACRON Czech Republic spol. s r.o., Polička – Bořiny, jako složitelem a městem Polička jako oprávněným a JUDr. Janem Köckem, notářem v Poličce, dle předloženého návrhu. Usnesení RM ...

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. července 2014

a/ RM schvaluje účast města Poličky v projektu „Přemysl Otakar II.“ dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podpoře a spolupráci s Edukativní společností, z. s., Praha 10, dle důvodové zprávy. RM schvaluje užití městského znaku pro cyklistický etapový závod mužů Vysočina 2014 dle důvodové zprávy. RM ...

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. 6. 2014

RM schvaluje logo k 750. výročí založení města Poličky. RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky za rok 2013. RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Polička ve výši dle důvodové zprávy. RM bere na vědomí přehled provedených kontrol ve školách a školských zařízeních ...

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. června 2014

1/ RM projednala a doporučuje ZM odsouhlasit celoroční hospodaření a závěrečný účet města Poličky za rok 2013 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2013 bez výhrad. 2/ RM projednala a doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Poličky za rok 2013. 1/ RM schvaluje dodavatele ...

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 5. 2014

RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště u bytových domů na ul. B. Němcové, 9. května a Zákrejsova v Poličce“, společnost Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení poskytnutý v rámci grantového řízení Fond Asekol se společností ASEKOL ...

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. května 2014

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „PD I. etapa infrastruktury lokality Bezručova v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy. RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akce „Opravy chodníků na ul. Hegerova, Čsl. armády, Eiseltova a E. ...

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 4. 2014

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2014 dle důvodové zprávy. RM souhlasí se zahraniční služební cestou pana Jaroslava Martinů, paní Marie Kučerové, Ing. Naděždy Šauerové a Ing. Vladimíra Bartoše do partnerského města Ebes v Maďarsku v termínu 4. - 5. 5. 2014, dle důvodové zprávy. RM schvaluje zprávu o činnosti ...

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. dubna 2014

RM schvaluje užití městského znaku na razítku TJ Štefanydes Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje užití městského znaku v přehledu dárců na webových stránkách www.babybox.cz Občanskému sdružení Babybox pro odložení děti - STATIM, Praha 10 – Hájek, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o ...

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. 3. 2014

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Stavební úpravy dna objektu koupaliště v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Antonín Mihulka, Jana Trávníčková, Jiří Mach. V Poličce dne 27. 3. 2014 Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují text upravený tak, ...

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. 3. 2014

RM schvaluje uzavření Dohody o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2014 včetně Ceníku služeb a výkonů T.E.S. s.r.o. Polička pro rok 2014, dle důvodové zprávy. RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ odstranění havarijního stavu - etapa roku 2014 uchazeči ...

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. března 2014

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Swietelsky stavební s.r.o., Pelhřimov, na akci „Zahrádkářská osada Višňovka v Poličce – komunikace“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 119015, jejímž předmětem je obnova a statické zajištění gotického opevnění města - hradebních úseků SO ...

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. 2. 2014

RM schvaluje technické řešení opravy dna koupaliště v Poličce - variantu 2, dle důvodové zprávy. RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Rekonstrukce kanalizačního řadu ulice Husova, Polička - Výměna vodovodního řadu ulice Husova, Polička“ firmu BS - IMEX, spol. s r.o., Brno, dle důvodové zprávy. RM schvaluje jako zhotovitele zakázky ...

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. 2. 2014

RM doporučuje ZM schválit Strategický plán rozvoje města Poličky pro období 2014 - 2020 dle důvodové zprávy. RM schvaluje užití městského znaku pro mapu města Poličky zpracovanou a vydanou firmou Kompakt spol. s.r.o., Poděbrady, dle důvodové zprávy. RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřizovaných městem Polička v červenci a ...

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. ledna 2014

a/ RM ruší své usnesení č. 287/c ze dne 2. 9. 2013. b/ RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne 4. 12. 2012 na pronájem pozemků v obci a k. ú. Polička mezi městem Polička jako pronajímatelem a akciovou společností AGRONEA a.s. Polička, jako nájemcem, a to dohodou ke ...

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. 1. 2014

RM neschvaluje v návrhu rozpočtu 2014 povýšit finanční prostředky o 200 tis. Kč na příspěvky neziskovým organizacím. RM schvaluje do návrhu rozpočtu 2014 zařadit nově položku oprava části chodníku na ul. Čsl. armády od ZUŠ B. Martinů, Polička po budovu Policie ČR ve výši 200 tis. Kč. RM schvaluje ...

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. ledna 2014

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky Poličky - Lezníku za rok 2012, dle důvodové zprávy. RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 25. 11. 2013 s TISKÁRNOU POLIČKA, dle důvodové zprávy. a) RM bere na vědomí zápis z jednání ediční rady konané dne 16. 12. 2013, ...

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. prosince 2013

RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby k umístění a zřízení stavby „Chodník u silnice I/34, nábřeží Svobody v Poličce“ s Ředitelstvím silnic a dálnic, Praha 4 - Nusle, dle důvodové zprávy. Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. 12. 2013

RM schvaluje cenu stočného na rok 2014 ve výši 41,96 Kč/m3 bez DPH, tj. 48,25 Kč/m3 vč. DPH. RM schvaluje kalkulaci pro stočné na rok 2014, dle důvodové zprávy. RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2014 ve výši 30,- Kč /m3 vč. DPH. RM schvaluje uzavření Dodatku ...

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. 11. 2013

RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 4/2013, o vedení technické mapy obce, dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 5/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle důvodové zprávy. RM ...

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. listopadu 2013

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 14/2013, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1008/S na realizaci projektu „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Hradec Králové, dle důvodové zprávy. RM schvaluje k ...

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 14.10.2013

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2013 - za odstraňování následků povodně v červnu 2013, ve výši 99.500,- Kč, s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě ...

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. září 2013

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky za rok 2012, dle předloženého návrhu. a) RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Realizace úspor energie - Masarykova základní škola Polička“ firmě Stavointerier s.r.o., Havlíčkův Brod, dle důvodové zprávy. b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Realizace úspor ...

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. 9. 2013

RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s firmou Seznam.cz, a.s., Praha, dle důvodové zprávy. RM schvaluje užití znaku města Poličky firmě Seznam.cz, a.s., Praha v rámci projektu "Firmy.cz", dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu č. 2013/23256 s Pardubickým krajem, Pardubice, na obnovu litinového kříže ve ...

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. září 2013

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2013, dle důvodové zprávy RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu Polička s účinností od 3. září 2013, dle důvodové zprávy. RM schvaluje Dodatek č. 4 k Organizační směrnici č. 2/2012 - Oběh účetních dokladů, dle důvodové zprávy. RM schvaluje Nájemní smlouvu s Bytovým družstvem ...

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 8. 2013

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu - propagační aktivity“ s firmou REK plus, s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 50 Operačního programu životní prostředí, podoblasti ...

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. července 2013

RM schvaluje zapojení města Poličky do grantového projektu OP LZZ - Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany, dle důvodové zprávy. (hlasování 7:0:0). RM schvaluje poskytnutí smrkové kulatiny v objemu max. 25 m3 pro l. ZO ČSOP Polička na opravu hájenky v Pusté Rybné, č. p. 74, která je v majetku ...

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. 7. 2013

RM schvaluje zpracování panoramatické mapy města Poličky, dle důvodové zprávy. RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele elektrické energie pro město Polička a jeho příspěvkové organizace na rok 2014, které bylo uskutečněno prostřednictvím komoditní burzy, dle důvodové zprávy. RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště u bytových domů č.p. ...

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. června 2013

RM doporučuje ZM poskytnutí finančních příspěvků na preventivní programy těmto subjektům: - Gymnázium Polička, ve výši 20.000,-Kč na „Psychohrátky“ - Gymnázium Polička, ve výši 5.000,-Kč na „Adaptační kurz“ - DPS Penzion Polička, ve výši 11.000,- Kč na „Bezpečnost seniorů“ - SVČ Mozaika Polička, ve výši 10.000,- Kč na „Právo ...

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. 5. 2013

RM schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2013, dle důvodové zprávy. a) RM schvaluje výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2012, dle důvodové zprávy. b) RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2012 včetně vyúčtování závazných ukazatelů 2012: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Mateřská škola Polička, Hegerova 427 ...

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. května 2013

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2013. RM ruší pozici zástupce velitele Městské policie v Poličce a ponechává řízení Městské policie Polička plně na osobě pověřené Zastupitelstvem města Poličky v souladu § 3 zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb. RM ...

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. dubna 2013

RM schvaluje uzavření Smlouvy o instalaci kabelových rozvodů a provozování internetu v DPS "Penzion" Polička s f. COMA, Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2009389/VB/1 mezi městem Polička jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, ...

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. dubna 2013

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č.2/2013, dle důvodové zprávy. RM se zabývala výší pohledávek po lhůtě splatnosti dle důvodové zprávy a doporučuje ZM tuto zprávu vzít na vědomí. Zároveň ukládá příslušným odborům MěÚ nadále věnovat problematice zvýšenou pozornost. RM schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2012 ...

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. března 2013

RM schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2013, dle důvodové zprávy. a) RM schvaluje výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2012, dle důvodové zprávy. b) RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2012 včetně vyúčtování závazných ukazatelů 2012: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Mateřská škola Polička, Hegerova 427 ...

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. března 2013

RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 6. 4. 2011 s panem Rostislavem Koumarem na povýšení počtu výtisků o 50 ks. RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 20471/2013 na přípravu a konání 22. ročníku multižánrového festivalu „Polička*555“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. RM jmenuje komisi ...

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. března 2013

RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 6. 4. 2011 s panem Rostislavem Koumarem na povýšení počtu výtisků o 50 ks. RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 20471/2013 na přípravu a konání 22. ročníku multižánrového festivalu „Polička*555“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. RM jmenuje komisi ...

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. 2. 2013

RM schvaluje úpravu ceny Smlouvy o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě, se společností CITELUM, a.s., Praha pro rok 2013 dle důvodové zprávy. RM ruší výběrové řízení na zajištění služeb technického dozoru investora na projekt „Realizace úspor energie - Dům s pečovatelskou službou „PENZION“ Polička“, vyhlášeného výzvou ...

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. února 2013

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory č. 2010/01035 s DSO Královská věnná města, jehož předmětem je úprava termínů realizace a financování projektu „Královská města známá, ale nepoznaná…“. RM doporučuje ZM neschválit záměr realizace a podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 126/89 týkající se ...

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 1. 2013

RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2013. RM schvaluje zařazení žádosti Osadního výboru ve Stříteži o vybudování kamenné opěrné zdi s chodníkem a potrubím na odvod dešťové vody v Poličce - Stříteži do programu MAS v roce 2013, a to pouze v případě vyhlášení 2. ...

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. ledna 2013

RM schvaluje Přílohu č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 6. 4. 2011 – termíny pro předání obsahu Jitřenky šéfredaktorem zhotoviteli a termíny korektur obsahu Jitřenky pro rok 2013, dle důvodové zprávy. RM schvaluje podání žádosti na Ministerstvo obrany ČR o poskytnutí dotace na restaurování soch Vdova, Poroba a ...

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. prosince 2012

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. prosince 2012 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě se společností CITELUM, a.s., dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě nájemní a Smlouvě o ...

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. prosince 2012

RM schvaluje Organizační směrnici č. 6/2012 - Opravné položky. RM schvaluje Organizační směrnici č. 7/2012 - Rezervy. RM schvaluje Organizační směrnici č. 8/2012 - Reálná hodnota majetku určeného k prodeji. RM schvaluje záměr zpracování malé i velké Ročenky Města Poličky za rok 2012. Zpracováním pověřuje Ing. Naděždu Šauerovou. RM ...

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. listopadu 2012

RM schvaluje poskytovateli pečovatelské služby DPS "Penzion" Polička v návaznosti na důvodovou zprávu, zachování zvýšení 0,5 pracovního úvazku, pracovník v sociálních službách (pečovatelka), pro poskytování pečovatelských služeb s účinností od 1. 1. 2013 na dobu neurčitou. RM schvaluje výplatu zálohy na roční odměnu za rok 2012 řediteli příspěvkové organizace ...

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. října 2012

 RM bere na vědomí dokumenty škol a školských zařízení zřízených městem Polička: - Výroční zprávu Masarykovy základní školy Polička za školní rok 2011/2012 - Výroční zprávu Základní školy Na Lukách Polička za školní rok 2011/2012 - Hodnotící zprávu Střediska volného času Mozaika Polička za školní rok 2011/2012 - Plán práce ...

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. října 2012

 Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. října 2012 RM schvaluje nákup a realizaci "inteligentního měřiče rychlosti" Sierzega SpeedPacer 2368-C od subjektu Ing. Petr Chábera - Radary pro bezpečnost silničního provozu, Strakonice, dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM schválit ukončení členství města Poličky v Regionální rozvojové ...

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. října 2012

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 9/2012, dle důvodové zprávy RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2007536/VB/05 mezi městem Polička jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a. s Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Smlouvy č. ODSHI/12/ o poskytnutí ...

Usnesení Rady města Poličky přijatá na 16. schůzi Rady města poličky konané dne 17. září 2012

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. září 2012 RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro neziskové organizace – II. kolo. - Česká tábornická unie - T.O. Peklo Polička, ve výši 5 000 Kč na setkání České tábornické unie a skautů - Pionýrská skupina Polička, ve výši ...

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. srpna 2012

RM jmenuje předsedou Dopravní a bezpečnostní komise Rady města Poličky Bc. Jana Kováře. RM, v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, povoluje Mateřské škole Čtyřlístek Polička výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě ve školním roce 2012/2013 pro 1. třídu až do počtu 26 ...

Usnesení přijatá na 14. schůzi RM konané dne 6. srpna 2012

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. srpna 2012 RM souhlasí s použitím městského znaku pro přítisk k vydání poštovní známky na rok 2015 při příležitosti 750. výročí založení města Poličky. 1. RM bere na vědomí zápis z jednání ediční rady konané dne 16. 7. 2012. ...

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. července 2012

 RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2012, dle důvodové zprávy. 1. RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Rekonstrukce ul. Tyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy, v tomto složení: Jaroslav Martinů, Marie Kučerová, Ing. Martin Kozáček, Mgr. Martin Budiš, Jiří Mach. 2. RM jmenuje náhradníky ...

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. června 2012

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo se společností COLAS CZ, a. s., Praha 9, na akci „Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Mánesova - II. etapa v Poličce“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností Stavební firma KLEPOCOL ...

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. června 2012

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci „Sportovní hřiště - Zhotovení inline povrchu v areálu zimního stadionu v Poličce“, ve složení dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Stavební firma ...

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 5. 2012

RM schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2012 dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k Dohodě o poskytování příspěvku na úhradu části nákladů pro ubytování osob bez přístřeší s firmou Faulhammer s.r.o., Tržek. RM projednala a bere na vědomí materiál - zjišťování strategií v oblasti rozvoje sociálních služeb v Poličce ...

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. května 2012

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2012. RM schvaluje uzavření smluv o centralizovaném zadávání k zabezpečení realizace veřejných zakázek na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro město Polička a jeho příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy. 1. RM schvaluje přidělení veřejné zakázky ...

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. dubna 2012

RM schvaluje pro zabezpečení provozování předmětu činnosti Informačního centra v Poličce přijmout variantu pod č. 1 důvodové zprávy, a to vyhlášení výběrového řízení v době, kdy již běží výpovědní lhůta a je známo, že Komisionářská smlouva bude ukončena. RM ukládá vypovědět Komisionářskou smlouvu do 31. května 2012. RM bere na ...

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. dubna 2012

RM schvaluje záměr vydání kalendářů města Poličky 2013 v počtu kusů 300 s tím, že budou v této záležitosti osloveni i fotografové z Poličky. RM schvaluje způsob organizace výběrového řízení na dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro město Polička na rok 2013, dle důvodové zprávy. RM schvaluje organizátora výběrového ...

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. 4. 2012

RM schvaluje postup oprav místních komunikací na území města Poličky po zimním období dle důvodové zprávy. RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Úprava bočních stěn vlastního objektu koupaliště, oprava chodníků - vše v areálu koupaliště v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: ...

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. března 2012

RM schvaluje užití městského znaku pro pohlednice, dle důvodové zprávy. RM schvaluje úpravu ceny Smlouvy o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě, se společností CITELUM, a. s., Praha 4, pro rok 2012, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě (nový ...

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. února 2012

 RM bere na vědomí možnost vypsat do 30. 4. 2012 konkurs na obsazení míst ředitelů Š/ŠZ - Mateřská škola Rozmarýnek Polička, - Mateřská škola Luční Polička, - Masarykova základní škola Polička - Základní škola Na Lukách Polička - Školní jídelna Polička, Rumunská 646 - Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička ...

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. února 2012

RM bere na vědomí postup výběru dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro objekty ve vlastnictví města Poličky na rok 2013, dle důvodové zprávy. 1. RM doporučuje ZM schválit financování výměny provzdušňovacích elementů v aktivační nádrži AN3 na čistírně odpadních vod z rozpočtu města Poličky na rok 2013 v částce ...

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města konané dne 30. ledna 2012

RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2012. RM schvaluje Dodatek č. 6/2012 k organizační směrnici č. 3/2005 upravující poskytování náhrad pro zaměstnance OLH. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 27/2010 na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ ...

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. ledna 2012

RM schvaluje Nařízení města Poličky č. 01/2012, kterým se mění Nařízení města Poličky č. 02/2011. RM schvaluje Dodatek č. 5/2012 k organizační směrnici č. 3/2005 upravující výši měsíčních telefonních paušálů v tarifu Firma 12000 - mobil pro zaměstnance odboru lesního hospodářství. RM schvaluje poskytovateli pečovatelské služby DPS "Penzion" Polička, v ...

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. 12. 2011

RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 10 dle důvodové zprávy. a) RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence dle důvodové zprávy. b) RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávek nad hranici 20000 Kč z účetní evidence dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 344 m ...

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 5. prosince 2011

a) RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce kontejnerů na papír se společností EKO KOM, a.s., Praha. b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce kontejnerů na plasty a sklo se společností EKO-KOM, a.s., Praha. RM schvaluje vyřazení projektové dokumentace Limberský rybník - sdružený funkční objekt (IČ 35) z majetku města Poličky. ...

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. listopadu 2011

 RM projednala a doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2012 takto: a) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2011 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými ...

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. 11. 2011

RM bere na vědomí dokumenty škol a školských zařízení zřízených městem Polička: Výroční zprávu Masarykovy základní školy Polička za školní rok 2010/2011, Výroční zprávu Základní školy Na Lukách Polička za školní rok 2010/2011, Plán činnosti Základní umělecké školy B. Martinů Polička pro školní rok 2011/2012, Hodnotící zprávu Střediska volného času ...

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. října 2011

RM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu turistické informační tabule z majetku obce Oldřiš do majetku města Poličky. RM pověřuje tajemníka MěÚ vydáním vnitřní směrnice "Etický kodex zaměstnance", dle předloženého návrhu. RM souhlasí s poskytnutím odměn formou dárkových balíčků v hodnotě 1.500,- Kč pro jednotlivé členy Sboru pro občanské záležitosti. RM ...

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. 10. 2011

Rada města Poličky schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro: • MINIATUR GOLF CLUB Polička, ve výši 3.000,- Kč na provoz minigolfového hřiště a využití volného času • TJ Štefanydes Polička - šachový oddíl, ve výši 10.000,- Kč na cestovné k mládežnickým soutěžím • Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, ve výši ...

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. září 2011

RM, v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve školním roce 2011/2012 povoluje výjimku Masarykově základní škole Polička z nejvyššího počtu žáků ve třídě 5. A na 31 žáků ve třídě a ve třídě 5. B na 31 žáků ve třídě. Výjimka z počtu ...

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. září 2011

 RM schvaluje doplnění programu o projednání těchto bodů: - Prodej pozemku na výstavbu RD v lokalitě „Mánesova II“ – p.č. 5454/164 o výměře 636 m2 v k.ú. Polička - Záměr budoucí směny pozemků v oblasti průmyslové zóny Polička - Výběr dodavatele na stavební práce na budově ZŠ Na Lukách Polička ...

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. srpna 2011

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2011. RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2011, dle důvodové zprávy. RM schvaluje návrhy splátkových kalendářů a souhlasí s uzavřením dohod o uznání dluhu, dle důvodové zprávy. RM schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce – ...

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. srpna 2011

RM souhlasí se zahraniční služební cestou Mgr. Eduarda Střílka – ředitele ZŠ Na Lukách do maďarského Ebese v termínu 26. 8. - 29. 8. 2011. RM souhlasí se zahraniční služební cestou Marie Kučerové a Mgr. Jana Matouše do nizozemského Westerveldu v termínu 9. 9. – 11. 9. 2011.    

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. srpna 2011

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Stavební úpravy autobusového nádraží v Poličce“ ve složení: Ing. Antonín Mihulka, Jaroslav Martinů, Jiří Mach. RM schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce hřbitova u sv. Michaela v Poličce – II. etapa“, společnost Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Vysoké Mýto, dle ...

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. 7. 2011

RM schvaluje doplnění programu o projednání Dodatku č. 2 smlouvy o dílo na výměnu oken budovy Masarykovy základní školy Polička. RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce – I. etapa (2011)“, dle důvodové zprávy. RM jmenuje hodnotící komisi a ...

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. června 2011

RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu odpočívadla z majetku svazku obcí Kraj Smetany a Martinů v místě u hradeb v Šaffově ulici do majetku města Poličky. RM schvaluje rozsah realizace akce „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce – I. etapa“ v rozsahu dle var. 2 důvodové zprávy; (usn. č. 252/a). RM ...

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. června 2011

RM schvaluje smlouvu o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě na akci „Přeložka kabelu Telefónica O2 Czech Republic, a.s. v lokalitě Mánesova v Poličce“ se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha 4, dle důvodové zprávy. RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Přeložka kabelu Telefónica O2 ...

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. května 2011

RM projednala a doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2010 spolu se zprávou o výsledku hospodaření města za rok 2010 bez výhrad. RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 2/2011, dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou ...

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. května 2011

RM schvaluje doplnění programu o projednání těchto bodů: - Přidělení veřejné zakázky a schválení smlouvy na dodavatele akce „Realizace úspor energie – Základní škola Na Lukách Polička“ - Žádost o povolení užití městského znaku na pamětní list vydaný ke stému výročí otevření sokolovny - Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě ...

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. května 2011

RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy s Ing. Petrem Šafářem na zajištění technického dozoru investora na akci „Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova čp. 969, 974 – 976“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě s Ing. Petrem Šafářem na zajištění technického dozoru investora na akci ...

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. dubna 2011

RM schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Technologické centrum a elektronická spisová služba v území pro město Polička“ v rámci Integrovaného operačního programu, oblast podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě, dle důvodové zprávy. RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce „Hradební systém města Poličky – obnova ...

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. března 2011

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 1/2011. RM bere na vědomí řešení rekonstrukce ul. Komenského v Poličce dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM uzavření smlouvy č. 08018721 se Státním fondem životního prostředí ČR, Praha, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ...

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. března 2011

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci: „Realizace úspor energie – Základní škola Na Lukách Polička“, ve složení dle důvodové zprávy. RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise ...

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. února 2011

RM schvaluje doplnění programu o projednání těchto bodů: - Dodatek ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem - Přidělení veřejné zakázky a schválení smlouvy na zajištění služeb dotačního managementu na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ - Přidělení veřejné zakázky a schválení mandátní smlouvy na organizaci ...

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. února 2011

RM doporučuje ZM schválit navýšení spolufinancování projektu „Královská věnná města známá, ale nepoznaná …“, dle usnesení ZM č. 25 ze dne 10. 12. 2009 ze 7,5 % na 15 % na předfinancování projektu. Maximální výše spoluúčasti města bude 51.000 Kč a tato bude realizována po vyúčtování projektu v roce 2013. ...

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. ledna 2011

RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu Města Poličky na rok 2011. RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory na Přípravu a realizaci podporovaných opatření z programu Zelená úsporám se Státním fondem životního prostředí České republiky, v souvislosti s realizací akce „Revitalizace bytového domu A na Sídlišti Hegerova v Poličce“, dle ...

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. ledna 2011

 RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory na Přípravu a realizaci podporovaných opatření z programu Zelená úsporám se Státním fondem životního prostředí České republiky, v souvislosti s realizací akce „Revitalizace bytového domu B na Sídlišti Hegerova v Poličce“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci „Revitalizace hradu ...

Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města konané dne 20. prosince 2010

RM schvaluje rozpočtovou změnu č.11/2010. RM navrhuje zapracovat do návrhu rozpočtu roku 2011 snížení celkového objemu mzdových prostředků o 5 % proti schválenému rozpočtu 2010 u města Poličky, dále i u všech jeho zřízených a založených organizací. RM schvaluje dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt: ...

Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. listopadu 2010

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č.10/2010. RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2011 v ZM takto: a) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2010 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb ...

Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. 11. 2010

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 3. čtvrtletí 2010. RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 9/2010. RM schvaluje dodatek č. 10 Organizační směrnice č. 4/2008 – Oběh účetních dokladů. RM pověřuje starostu pana Jaroslava Martinů k zastupování Města Poličky ve valné hromadě svazku obcí Česká ...

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. 11. 2010

RM v souladu s ustanovením § 4 odst. 1, zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje členy zastupitelstva města pana RNDr. Milana Janečku, paní Marii Báčovou a pana MVDr. Jiřího Teplého přijímáním prohlášení o uzavření manželství a prováděním sňatečních obřadů s účinností od 8. 11. ...

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. 10. 2010

RM schvaluje rozpočtovou změnu č.8/2010. RM schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Pardubice na akci „Přechod pro chodce na ul. Tyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městem Polička a firmou GEOS LASER ...

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. října 2010

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k mandátní smlouvě (č. S/15-10) na zajištění služeb autorského dozoru na projekt „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“, s firmou OMNIA projekt, spol. s r. o., Brno, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k mandátní smlouvě (č. 2/2010) ...

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. října 2010

RM schvaluje Dohodu o postoupení práv a povinností z investorství s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín na akci „Stavební úpravy místních komunikací v historickém centru města Poličky – UČS 2 – Inženýrské sítě, SO 05 Elektrické kabelové rozvody NN a VN“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení ...

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. října 2010

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2010/41855 na „Dostavění propadlých vnitřních kleneb bývalého poplužního dvora na hradě Svojanov“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2010/41860 „Restaurování vstupního portálu domu č. p. 2 na Palackého náměstí v Poličce“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje RM ...

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. září 2010

RM schvaluje doplnění programu o projednání těchto bodů: - Jmenování konkurzní komise na místo ředitelky/ředitele MŠ Čtyřlístek Polička - Projekt „Odhalte tajemství českých hradů a zámků“ RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., na akci „Regenerace Palackého náměstí v ...

Usnesení přijatá a 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. září 2010

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 6/1000, dle důvodové zprávy. RM se zabývala výší pohledávek po lhůtě splatnosti, dle důvodové zprávy a doporučuje ZM tuto zprávu vzít na vědomí. Zároveň ukládá příslušným odborům MěÚ nadále věnovat problematice zvýšenou pozornost. RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence, dle ...

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. srpna 2010

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí 2010. RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2003, o místních poplatcích ve znění pozdějších novelizací. RM bere na vědomí a postupuje ZM k projednání Porovnání rozpočtových ...

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. srpna 2010

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu – výběr dodavatele“, dle důvodové zprávy, ve složení: JUDr. Marie Tomanová Ph.D., Mgr. Jan Matouš, Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, CSc., Ing. Ladislav Kryl, Ing. Andrej Kašický, Ing. ...

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. července 2010

RM bere na vědomí rezignaci pana Pavla Lahodného na předsedu dopravní a bezpečnostní komise města Poličky ke dni 12. 7. 2010. RM jmenuje předsedou dopravní a bezpečnostní komise Bc. Jindřicha Studeného s účinností ode dne 12. 7. 2010. RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 001/200/2010 na ...

Usnesení přijatá na 14. mimořádné schůzi Rady města Poličky konané dne 28. června 2010

 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností T.E.S. s. r. o.,  Polička na akci „Obnova chodníků na ul. Husova v Poličce“, dle důvodové zprávy.   V Poličce dne 28. června 2010     Jaroslav Martinů, v.r., starosta Mgr. Jan Matouš, v.r., , člen rady města  

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. června 2010

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu – zajištění služeb technického dozoru investora“ Ing. Jiřímu Kovářovi, Litomyšl, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy č. 2/2010 na zajištění služeb technického dozoru investora na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ...

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. června 2010

  RM revokuje své usnesení č. 155 ze dne 24. 5. 2010, kdy RM schválila záměr demolice objektu č. p. 49 Svojanov. RM projednala a doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2009 spolu se zprávou o výsledku hospodaření města za rok 2009 bez výhrad. RM ...

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. května 2010

    RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na poskytování služeb souvisejících se zajištěním přípravy a průběhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“, dle důvodové zprávy.   RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na poskytování služeb souvisejících se zajištěním přípravy a průběhu ...

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. května 2010

  RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2010. RM projednala a schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2010. RM schvaluje Dodatek č. 1 Organizační směrnice č. 4/2010 Kontrolní řád dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Vodními zdroji Chrudim, spol. s ...

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 4. 2010

 RM schvaluje doplnění programu o projednání návrhu Kupní smlouvy na plynofikaci lokality Mánesova – II. etapa v Poličce. RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro: - CANTES o. s., Polička, ve výši 15.000,- Kč na činnost, pomůcky, veterinární prohlídky, školení a pohonné hmoty - Cejp Jan, Kroužek mladých hasičů při SDH ...

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Polička konané dne 12. dubna 2010

  RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Víta Češky, ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců v Poličce, k 30. 4. 2010 v souvislosti s ukončením činnosti této příspěvkové organizace města Poličky. RM schvaluje postup oprav místních komunikací na území města Poličky po zimním období dle důvodové zprávy. RM schvaluje složení komise ...

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. března 2010

RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s firmou Helvich - vydavatelství multimédia, Hradec Králové na vydání brožury „Město Polička“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o spolupráci s firmou Helvich – vydavatelství multimédia, Hradec Králové na poskytnutí 700 ks brožur zdarma, dle důvodové zprávy. RM schvaluje užití ...

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. března 2010

RM schvaluje zadání zpracování 1. aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod Obce s rozšířenou působností Polička původnímu zpracovateli Územně analytických podkladů firmě GEOS LASER STAR, spol. s r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou GEOS LASER STAR, spol. s r.o., Hradec Králové ...

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. března 2010

 RM schvaluje Organizační směrnici č. 4/2010 Kontrolní řád dle důvodové zprávy. RM bere na vědomí zhodnocení výsledků veřejnoprávních kontrol uskutečněných v roce 2009 dle důvodové zprávy. RM schvaluje Dodatek č. 7 Organizační směrnice č. 4/2008 – Oběh účetních dokladů. RM schvaluje propočet neinvestičních výdajů na dítě/žáka v jednotlivých mateřských a ...

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. 2. 2010

RM schvaluje výsledek hospodaření Speciální základní školy Polička za rok 2009 dle důvodové zprávy. RM schvaluje finanční vypořádání výsledku hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2009 Speciální základní školy Polička dle důvodové zprávy.   V Poličce dne 18. 2. 2010     Jaroslav Martinů,v.r., starosta JUDr. Marie Tomanová, ...

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. února 2010

RM jmenuje Ing. Lukáše Kvapila, Polička za člena sportovní komise. RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0111/S na projekt „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – 1.etapa“ s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Hradec Králové, dle důvodové zprávy. RM schvaluje v souvislosti se změnou DPH ...

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. ledna 2010

RM schvaluje doplnění programu o projednání uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. PP28/03 o rozšíření agend VITA a uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. TP17/01 o rozšíření technické podpory k agendám VITA o TP k vazbě na spisovou službu s firmou VITA software, s.r.o. Praha 6. RM ...

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. ledna 2010

RM projednala a schvaluje rozpočtovou změnu č. 11/2009. RM schvaluje Organizační směrnici č. 3/2010 – Časové rozlišení nákladů a výnosů dle důvodové zprávy. RM schvaluje Dodatek č. 6 Organizační směrnice č. 4/2008 – Oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy. RM schvaluje Organizační směrnici č. 2/2010 – Podrozvahová evidence dle důvodové ...

Usnesení přijatá na 30. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. prosince 2009

 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o převodu činností ze dne 2. 11. 2009 uzavřené mezi Městem Polička, Domovem důchodců v Poličce a Svazkem obcí AZASS týkající se převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců od 1. 1. 2010 v plném rozsahu z dosavadního zaměstnavatele příspěvkové organizace ...

Usnesení přijatá na 29. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. prosince 2009

RM schvaluje přijetí darů příspěvkovou organizací Domov důchodců v Poličce ve výši dle důvodové zprávy. RM schvaluje Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 146708 na akci „Přístavba depozitáře a zahrada muzea“ mezi Městem Polička a stavební firmou PÁSEK s.r.o., Polička dle důvodové zprávy. RM schvaluje Dodatek č. 9 ...

Usnesení přijatá na 28. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. listopadu 2009

RM schvaluje dodavatele akce „Regenerace panelového sídliště Švermova v Poličce – III. etapa“ společnost COLAS CZ, a. s., Praha 9 dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností COLAS CZ, a. s., Praha 9, na akci „Regenerace panelového sídliště Švermova v Poličce – III. etapa“ dle důvodové ...

Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. listopadu 2009

 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 1023 04 ze dne 25. 5. 2004 s firmou PÁSEK – stavební firma, spol. s r.o., Polička na akci „Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu v Poličce“ dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na nákup ...

Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. listopadu 2009

RM schvaluje zhotovitele akce „Parkoviště na sídlišti B. Němcové v Poličce“ společnost T.E.S. s.r.o., Polička dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností T.E.S. s.r.o., Polička na akci „Parkoviště na sídlišti B. Němcové v Poličce“ dle důvodové zprávy. RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek ...

Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. října 2009

 RM schvaluje doplnění programu o projednání: - prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor – restaurace hradu Svojanov, - návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009, - ukončení Nájemní smlouvy o pronájmu pozemku VS 6518001 mezi Správou železniční dopravní cesty, s.o. a Městem Polička, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. ...

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 5. října 2009

RM schvaluje doplnění programu o projednání žádosti Osadního výboru ve Stříteži týkající se provozování klubu pro občany Stříteže v budově bývalé školy. RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 6/2009 dle důvodové zprávy. RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro: - Ožinskij Konstantin, Polička, ve výši 5000, Kč na ...

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. září 2009

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – I. etapa“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Jaroslav Martinů, Mgr. Jan Matouš, Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, CSc., Ing. Martin Kozáček, Ing. Andrej Kašický. RM jmenuje náhradníky hodnotící komise dle důvodové ...

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. září 2009

  RM se seznámila s Návrhem Koncepce zdravotnictví Pardubického kraje v letech 2009-2012 a předkládá orgánům Pardubického kraje následující stanovisko: 1. RM požaduje, aby při změnách, které potenciálně vyplynou z realizace Koncepce zdravotnictví Pardubického kraje v letech 2009-2012 byla v regionu Polička zachována minimálně současná úroveň dotčených zdravotnických služeb, a ...

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 31. srpna 2009

RM ruší svá usnesení č. 290 a 291 ze dne 20. 7. 2009. RM bere na vědomí rezignaci paní Evy Hejtmánkové na funkci ředitelky Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181. Výkon funkce ředitelky ukončí den před nástupem nově jmenovaného ředitele. RM schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitelky/ředitele Mateřské školy ...

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. srpna 2009

RM schvaluje doplnění programu o projednání: - Oznámení o projednání návrhu Územního plánu Polička a návrhu Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička s dotčenými orgány, - Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29907 mezi Městem Polička a GEO-ING Jihlava, spol. s r.o., - Užití znaku Města Poličky – ...

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. července 2009

RM projednala a schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2009. RM schvaluje Dodatek č. 3/2009 k organizační směrnici č. 3/2005 upravující výši měsíčních telefonních paušálů pro zaměstnance odboru lesního hospodářství. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo Zpracování návrhu úpravy provozní smlouvy a finančního modelu v souvislosti s podporou projektu města Poličky ...

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. července 2009

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0111/S na projekt „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – 1. etapa“ mezi městem Polička a Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se sídlem Hradec Králové, dle důvodové zprávy. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci ...

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. června 2009

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje č. OŠKT/09/01147 na podporu projektu: „Zimní stadion Polička – parkovací plocha vč. venkovních úprav SO 9 (etapa 2009)“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje Dodatek č. 3 Komisionářské smlouvy uzavřené dne 30. 6. 2008 mezi Městem Poličkou zastoupeným starostou ...

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. června 2009

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. PU/0478/S na realizaci projektu „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – 1. etapa“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/09.00478, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou – ...

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. června 2009

RM schvaluje doplnění programu o projednání zrušení Smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 na zpracování PD na akci „Rekonstrukce autobusového nádraží v Poličce“. RM schvaluje zhotovitele „Projektové dokumentace na rekonstrukci plaveckého bazénu v Poličce“ společnost APOLO CZ s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se ...

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. května 2009

RM schvaluje Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování komplexních poradenských služeb mezi Městem Polička a Ing. Andrejem Kašickým, M. Třebová. RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zpracování dřevní hmoty z akce „Pěstební opatření pro stromy v městské památkové zóně a vybrané aleje v Poličce“ s panem Miroslavem ...

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. května 2009

RM schvaluje záměr zpracování a vydání reprezentativní publikace POLIČKA a pověřuje Mgr. Davida Junka a pana Stanislava Konečného zpracováním této publikace. RM schvaluje koncept zápisu do kroniky části města Lezník za rok 2008 dle důvodové zprávy. RM schvaluje poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy řediteli příspěvkové organizace Městská knihovna Polička ...

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. května 2009

RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro: - Bc. Jan Stodola, Polička, na cvičení rodičů s dětmi, ve výši 3.000,-- Kč, - Klub českých turistů Polička, na činnost a přípravu turistického srazu v Poličce, ve výši 5.000,-- Kč, - Miniatur golf club Polička, na ligové turnaje, opravy a údržbu a provoz ...

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. dubna 2009

RM schvaluje dodavatele na realizaci akce „Městské hradby v Poličce, oprava hradebního úseku SO 04, za č.p. 103, 104 v ul. Václavská“, firmu GEO-ING Jihlava spol. s r.o., Jihlava dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou GEO-ING Jihlava spol. s r.o., Jihlava na akci „Městské hradby ...

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. dubna 2009

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 1/2009. RM odvolává člena komise pro prevenci kriminality Mgr. Martinu Simonovou a jmenuje členem komise pro prevenci kriminality Bc.npor. Rostislava Bednáře s účinností od 20. 4. 2009. RM bere na vědomí informace o organizování veřejné služby a závazné pokyny pro výkon ...

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. dubna 2009

RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a Městysem Svojanov jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí budoucí oprávněný z věcného břemene. V Poličce dne 2. dubna ...

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. března 2009

RM schvaluje doplnění programu o projednání aktualizace Smlouvy o výpůjčce mezi městem Polička jako půjčitelem a Českým rybářským svazem, MO Polička jako vypůjčitelem ze dne 15. 11. 1993. RM schvaluje doplatek odměny za rok 2008 ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury: paní Aleně Báčové, ředitelce Tylova domu, Mgr. Davidu Junkovi, ...

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. března 2009

RM doporučuje ZM ke schválení zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Projektová dokumentace na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu v Poličce“ dle zapracovaných připomínek. V Poličce dne 16. března 2009 Jaroslav Martinů, v.r. , starosta JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r. , místostarostka Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty města. ...

Usnesení přijaté na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. února 2009

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. UL 2 08/POL na akci „Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“ mezi Městem Poličkou a paní Alicí Ulmovou, akad. mal., Brno dle důvodové zprávy. Současně RM zmocňuje starostu k uzavírání případných dalších dodatků k této smlouvě. V Poličce dne 26. ...

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. března 2009

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností T.E.S. s.r.o., Polička na akci „Parkoviště u plaveckého bazénu v Poličce“ dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření Dohody o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2009 včetně Ceníku služeb a výkonů T.E.S. s.r.o., Polička pro rok 2009 s T.E.S. s.r.o., Polička ...

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. února 2009

RM schvaluje doplnění programu o projednání žádosti o bezplatnou inzerci v Jitřence Módnímu salónu Atol Jany Štursové, Polička na oděvní výstavy a módní přehlídky. RM schvaluje Dodatek č. 3 Organizační směrnice č. 4/2008 – Oběh účetních dokladů. RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci ...

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. února 2009

RM schvaluje doplnění programu o projednání: - Smlouvy o dílo na akci „Technická budova na koupališti v Poličce“, - Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a Městem Polička, - Smlouvy na svoz směsného odpadu č. 465/09 o poskytování služeb v oblasti svozu ...

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 1. 2009

RM schvaluje převod majetku svěřeného do správy - sněhové frézy - ze správy příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička do správy příspěvkové organizace Tylův dům dle důvodové zprávy. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování digitálních dat v systému GIS společnosti VHOS, a.s., Moravská Třebová dle důvodové zprávy. RM ...

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. ledna 2009

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. ledna 2009 RM schvaluje doplnění programu o projednání Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo s firmou AP INVESTING, s.r.o. Brno. RM schvaluje dodavatele akce „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. etapa“ společnost COLAS CZ, a.s. Praha 9 ...

Usnesení přijatá na 31. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. prosince 2008

RM schvaluje Dodatek č. 2 Organizační směrnice č. 4/2008 – Oběh účetních dokladů. RM schvaluje výši úhrady za poskytování sociálních služeb v Domově důchodců v Poličce dle důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2009. RM bere na vědomí použití neprodejných pohlednic a katalogů keramických plastik Jana Kutálka pro účely ...

Usnesení přijatá na 30. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. prosince 2008

RM schvaluje doplnění programu o projednání: - rozdělení finančních prostředků určených na odměňování trenérů a cvičitelů města Poličky, - jmenování nových členů sportovní komise rady města. RM bere na vědomí informace přednesené Mgr. Janem Juklem, ředitelem Městské knihovny Polička, týkající se kulturní politiky městské knihovny. RM bere na vědomí omezení ...

Usnesení přijatá na 28. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. listopadu 2008

RM schvaluje uzavření Dohody o započtení vzájemných pohledávek v celkové výši 3 400 000,- Kč se společností T.E.S. s.r.o., Jiráskova 977, Polička, když se proti pohledávkám města Polička započte pohledávka společnosti T.E.S. s.r.o. RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 3. čtvrtletí 2008. RM schvaluje ...

Usnesení přijatá na 29. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. listopadu 2008

RM schvaluje uzavření smlouvy na zakázku „Propagace projektu Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“ s firmou Peacock a.s., Praha 6 – Vokovice dle důvodové zprávy. RM pověřuje starostu k podpisu této smlouvy po zapracování případných připomínek územního odboru realizace programu Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. V Poličce dne 21. 11. ...

Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. listopadu 2008

RM schvaluje Mandátní smlouvu na zajištění technického dozoru investora na akci „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. etapa“ mezi Městem Polička a společností APOLO CZ s.r.o., Polička dle důvodové zprávy. RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště u plaveckého bazénu v Poličce“ společnost T.E.S. s.r.o., Polička dle důvodové zprávy. RM schvaluje ...

Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. října 2008

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Agro družstvem Sebranice, k zajištění a provádění zimní údržby komunikací v částech města Poličky Lezník a Střítež dle důvodové zprávy. RM souhlasí s převodem 50 tis. Kč z rezervního do investičního fondu Masarykovy základní školy Polička dle důvodové zprávy. RM schvaluje prodej majetku ...

Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. října 2008

RM schvaluje Dodatek č. 4 k Veřejnoprávní smlouvě, kterým se mění veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městem Polička a Městem Litomyšl ze dne 25. 10. 2002 dle důvodové zprávy. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 146708 na akci „Přístavba depozitáře a zahrada muzea“ s PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., ...

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. října 2008

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. PU/0047/S na realizaci projektu „Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.1.00/02.00047, dle důvodové zprávy. RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Oprava komunikace na pozemcích p.č. 5948 ...

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. září 2008

RM schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 5/08, VS 8011000508, ze dne 21. 3. 2008, uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, jako pronajímatelem a Městem Polička jako nájemcem, jehož obsahem bude rozšíření pronajaté plochy pozemku p.č. 1203/3 v k.ú. Polička dle ...

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. září 2008

RM schvaluje doplnění programu o projednání Smlouvy o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku Pardubického kraje. RM schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – I. etapa“ mezi Městem Polička a společností Sella & Agreta s.r.o., Ústí nad Orlicí dle důvodové zprávy. RM schvaluje ...

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. září 2008

RM schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky „Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“ jejímž předmětem je komplexní realizace muzejních interiérů, firmu ALICE ULMOVÁ akad. mal., Brno dle důvodové zprávy. V Poličce dne 15. září 2008 Jaroslav Martinů starosta JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.místostarostka

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. září 2008

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 8/2008. RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky z účetní evidence příspěvkové organizace Hrad Svojanov dle důvodové zprávy. RM schvaluje kupní smlouvu mezi Městem Polička a T.E.S. s.r.o. Polička, jejímž předmětem je prodej podia společnosti T.E.S. s.r.o. Polička ve výši dle důvodové ...

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. srpna 2008

RM schvaluje doplnění programu o projednání: - dotace pro příspěvkovou organizaci Městské muzeum a galerie Polička, - smlouvy o spolupráci, jejímž předmětem je zajištění inzerce Jitřenky v katalogu firmy ASPIDA s.r.o. Brno, - žádosti Městského muzea a galerie Polička o vyčlenění publikačních materiálů. RM bere na vědomí informace Ing. Josefa ...

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. srpna 2008

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. srpna 2008 RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2008. V Poličce dne 14. srpna 2008 Jaroslav Martinů, starosta JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., místostarostka

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. srpna 2008

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. srpna 2008 RM souhlasí s doplněním programu o projednání: - vodovodní přípojky pro starý hřbitov – Polička, - zprávy pro akcionáře, kterou Představenstvo Poličské strojírny, a.s. oznamuje, že bylo přijato usnesení o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti ...

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. července 2008

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. července 2008 RM schvaluje doplnění programu o projednání: - vyřazení majetku „Úpravna vody Modřec – odželezňovací stanice“ RM bere na vědomí výše úplat za vzdělávání na školní rok 2008/2009 stanovené ředitelkou Střediska volného času Mozaika Polička a ředitelkou ...

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. června 2008

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. června 2008 RM schvaluje doplnění programu o projednání: - Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory na akci „Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“, - výběru dodavatele na akci „Dokončení rekonstrukce a modernizace školských zařízení Města Polička – Masarykova ...

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. června 2008

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. června 2008 RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2008 dle důvodové zprávy. RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“ s firmou AQUEKO spol. s r..o., Velké Meziříčí dle důvodové zprávy. ...

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. června 2008

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. června 2008 RM schvaluje doplnění programu o tyto body: - Vyhodnocení přihlášek podaných do výběrového řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Města Poličky - Užití znaku Města Poličky na soukromém vozidle pro pana Martina Košňara, Borová ...

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. května 2008

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. května 2008 RM schvaluje doplnění programu o projednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/08 s Miroslavem Jurkou – Elkoz, Svitavy na zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně a školní jídelny se sociálním zařízením při Základní ...

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. května 2008

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. května 2008 RM schvaluje doplnění programu o projednání: - výměny bytu č. 9 a bytu č. 7 v domě č.p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce, - zadání zpracování projektu a realizace výběrového řízení na dodavatele akce „Dokončení rekonstrukce ...

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. dubna 2008

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. dubna 2008 RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro: - Český svaz včelařů Polička, ve výši 2000,--- Kč, na veterinární vyšetření - Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů v Poličce, ve výši 5000,-- Kč, na činnost a nákup konstatovacího zařízení ...

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky ze dne 14. 4. 2008

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. dubna 2008 RM schvaluje doplnění programu o projednání žádosti oddílu karate Polička o povolení k užití znaku města Poličky. RM schvaluje dodavatele akce – „Zhotovení PD na rozšíření smuteční obřadní síně v areálu centrálního hřbitova v Poličce“ – firmu ...

Usnesení přijatá na 8.schůzi Rady města Poličky konané dne 31. března 2008

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 31. března 2008 RM schvaluje změny programu: - doplnění programu o schválení dodavatele na rozšíření informačního, výstražného a varovacího systému ve městě Poličce - vypuštění z programu: a) odkoupení garáže na st.p.č. 1720 vč. st.p.č. 1720 o výměře 20 ...

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. března 2008

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. března 2008 RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je část pozemku p.č. 138/2 o výměře 1,5 m2 v obci a k.ú. Polička, a to na dobu určitou 8 let dle důvodové zprávy.RM schvaluje Dohodu ve věci odvolání ...

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. března 2008

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. března 2008 RM schvaluje doplnění programu o projednání Smlouvy o poskytnutí dotace na festival Polička *555 a nabídky spol. OPTIMA s r.o. Vysoké Mýto, týkající se vyhotovení projektové dokumentace na osazení parkovacích automatů v Poličce. RM schvaluje Smlouvu o ...

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. února 2008

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. února 2008 RM schvaluje Dodatek č. 2 Komisionářské smlouvy uzavřené dne 26. 6. 2007 mezi Městem Polička a Mgr. Janem Matoušem, Polička, jejímž předmětem je zabezpečení provozu Informačního centra města Polička v nebytových prostorách budovy MěÚ, Palackého nám. 160, ...

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. února 2008

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. února 2008 RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2008 dle důvodové zprávy. RM souhlasí se změnou účelu využití finančních příspěvků poskytnutých v roce 2007 Svazu postižených civilizačními ...

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. února 2008

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. února 2008 RM schvaluje doplnění programu rady města o projednání: - schválení užití znaku města Poličky na žádostech o dotaci pro Regionální rozvojovou agenturu Pardubického kraje, - žádost fy KOMPAKT spol. s r.o. o užití znaku Města Poličky na ...

Usnesení přijaté na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. ledna 2008

Usnesení přijaté na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. ledna 2008 33/ RM schvaluje podání žádosti na Ministerstvo obrany ČR o poskytnutí státní účelové dotace na opravu pomníku obětem 1. a 2. světové války v části města Poličky – Stříteži dle důvodové zprávy. V Poličce dne 28. ...

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané 14. ledna 2008

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. ledna 2008 RM schvaluje doplnění programu o projednání smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 4835/1 v k.ú. Polička o výměře cca 600 m2 za účelem dočasného deponování sedimentů z akce „Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“. RM schvaluje studii ...

Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. prosince 2007

Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. prosince 2007 RM schvaluje zadání zakázky na Vypracování žádosti o dotaci a požadovaných příloh od správce dotačního programu na akci „Revitalizace areálu budov ZŠ Na Lukách v Poličce a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou Raven EU ...

Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. prosince 2007

Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. prosince 2007 RM schvaluje doplnění programu o projednání následujících bodů: - projekt odměňování trenérů sportovních organizací, - pověření ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov, - Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě se smlouvou zástavní ze dne 15. 8. 2007. RM ...

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. listopadu 2007

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. listopadu 2007 RM schvaluje doplnění programu o projednání následujících bodů: - žádost příspěvkové organizace Hrad Svojanov na použití přeplatku za elektrickou energii za rok 2006 na vybavení kuchyně hradu - dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo „Zpracování ...

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. listopadu 2007

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. listopadu 2007 RM schvaluje doplnění programu o následující body: - možnost financování projektu přípravy průmyslové zóny, - rámcová smlouva o poskytování komplexních poradenských služeb s firmou Raven EU Advisory, a.s. Brno, - nájemné – byt ředitele příspěvkové organizace Hrad ...

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. října 2007

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. října 2007 RM schvaluje doplnění programu o následující body: - dokumentace pro územní řízení – rozšíření průmyslové zóny v Poličce - projednání žádosti o změnu platového výměru ředitele příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička RM jmenuje s ...

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. října 2007

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. října 2007 RM schvaluje dodavatele na akci: „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci hradebního úseku SO 16 – bašta, Na Valech, za č.p. 4, ul. Masarykova v Poličce“, firmu INRECO, s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy ...

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. října 2007

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. října 2007 RM schvaluje doplnění programu o projednání: - vzdání se předkupního práva ve prospěch Města Poličky vztahujícího se k pozemkům p.č. 5521/6, č. 5521/22, č. 6141/1 a č. 6141/2, vše v k.ú. Polička, sjednaného v kupních smlouvách ...

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Polčiky konané dne 17. září 2007

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. září 2007 RM schvaluje Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě, kterým se mění veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městem Litomyšl a Městem Polička dne 25. 10. 2002. RM schvaluje užití městského znaku pro účely „Propozice VI. olympiády dětí a ...

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. září 2007

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. září 2007 RM bere na vědomí stav dětského hřiště na Sídlišti Hegerova v Poličce dle důvodové zprávy. RM ukládá T.E.S., s.r.o. Polička odstavit z provozu rizikové hrací prvky dětského hřiště na Sídl. Hegerova v Poličce, které neodpovídají bezpečnostním normám. ...

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. srpna 2007

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. srpna 2007 RM bere na vědomí informace ředitele společnosti S & M s.r.o., Jevíčko k projektu větrných elektráren. RM projednala a doporučuje ZM schválit Rozbory plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí roku 2007. RM schvaluje podání návrhu na ...

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. července 2007

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. července 2007 RM schvaluje platový výměr paní Haně Koskové, ředitelce Mateřské školy Čtyřlístek Polička, s účinností od 1. 8. 2007 dle důvodové zprávy. RM souhlasí s předáním a převzetím správy Mateřské školy Čtyřlístek Polička, v době od 1. 8. ...

Usnesení přijaté na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. července 2007

Usnesení přijaté na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. července 2007 RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2007. V Poličce dne 26. července 2007 ……………………………….. ……………………………………..... Jaroslav Martinů JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. starosta místostarostka

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. července 2007

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. července 2007 RM schvaluje doplnění programu o projednání těchto bodů: - pěstební opatření pro stromy v městské památkové zóně a vybrané aleje v Poličce - vodovodní přípojka pro starý hřbitov – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného ...

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. června 2007

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. června 2007 RM schvaluje doplnění programu o projednání: - rezignace ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov, - žádosti Mgr. Petra Slabého o rozvázání pracovního poměru, - Smlouvy o poskytnutí grantu – Dny Poličky ve Westerveldu, - žádosti občanského sdružení Atletika ...

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. června 2007

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. června 2007 RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci hradního paláce, příhrádku a bašt v areálu hradu Svojanova“ dle důvodové zprávy. V Poličce dne 18. června 2007 Jaroslav ...

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. června 2007

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. června 2007 RM schvaluje doplnění programu o projednání prodeje části pozemku p.č. 5769/86 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Polička. RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 4/2007. RM bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly ...

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 5. 2007

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 5. 2007 RM schvaluje doplnění programu o projednání žádosti spol. APOLO CZ s r.o. Polička o vyjádření stanoviska ke spolufinancování rozšíření veřejných sítí vodovodu a kanalizace v ul. Hegerova z rozpočtu města Poličky. RM, v souvislosti s konkurzním řízením ...

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. 5.2007

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. 5. 2007 RM doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled Města Poličky na období 2008-2011. RM projednala a doporučuje ZM schválit Závěrečný účet města Poličky za rok 2006 bez výhrad. RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 3/2007. ...

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. 5. 2007

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. 5. 2007 RM schvaluje doplnění programu o projednání dodatku č. 11 Organizační směrnice č. 3/2004 a projednání informací Ing. Marty Mastné, týkající se odstranění havarijního stavu městského gotického opevnění v jižní části hradebního úseku na úseku SO - 18. ...

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. 4. 2007

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. 4. 2007 RM schvaluje doplnění programu o projednání žádosti TJ SPARTAK Polička o užití znaku Města Poličky. RM bere na vědomí informace Ing. Libora Stráníka, jednatele Poličské nemocnice, s.r.o. a zástupce ve výkonu funkce ředitele Svazku obcí AZASS, týkající ...

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 3. 2007

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 3. 2007 RM schvaluje doplnění programu o projednání: - informace pana starosty ke studii na plavecký bazén, - změny ve složení členů komise pro prevenci kriminality, - žádost Dětského informačního centra Polička o zaštítění Multikulturního festivalu „Poznejme se navzájem“ ...

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 3. 2007

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 3. 2007 RM bere na vědomí informace paní Aleny Báčové, ředitelky Tylova domu Polička, týkajících se negativního hospodaření příspěvkové organizace Tylův dům. RM schvaluje doplatek na odměnu za rok 2006 paní Aleně Báčové, ředitelce příspěvkové organizace Tylův dům Polička, ...

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 2. 2007

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 2. 2007 RM bere na vědomí informace zástupců firmy AP INVESTING, s.r.o. Brno týkající se financování akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 10. 2006 ...

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 2. 2007

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 2. 2007 RM schvaluje doplnění programu o projednání žádosti o finanční příspěvek pro VPS Polička, sdružení pro sálovou a malou kopanou, Pomezí. RM souhlasí se zařazením částky ve výši dle důvodové zprávy do návrhu Rozpočtové změny č. 1/2007. ...

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. 1. 2007

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. 1. 2007 RM schvaluje doplnění programu o projednání dodatku ke smlouvě o dílo č. OKS/53/06 „Realizace samostatného plynového topení celé mateřské školy vč. odděleného samostatně měřitelného vytápění bytu, který je součástí objektu“ v Mateřské škole Čtyřlístek Polička. Bod č. ...

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. 1. 2007

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. 1. 2007 RM schvaluje doplnění programu o projednání podpory (finanční spoluúčasti) Města Poličky Římskokatolické farnosti – děkanství Polička v případě poskytnutí grantu na dokumentaci a průzkum stavu kostela sv. Jakuba v Poličce, dále o zrušení organizační směrnice Města Poličky ...

Usnesení rady města ze dne 11. 12. 2006

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. 12. 2006 RM schvaluje doplnění programu o projednání výstavby Obchodního centra – dopravní napojení. RM bere na vědomí aktualizaci informací k realizaci interiérů Městského muzea a galerie Polička předložené ředitelem Mgr. Davidem Junkem. RM pověřuje Mgr. Davida Junka přípravou ...

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. 11. 2006

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. 11. 2006 RM revokuje své usnesení č. 368 z předešlého jednání konaného dne 13. 11. 2006 o ponechání rozhodnutí o úrokové sazbě na zastupitelstvu města. RM schvaluje desetiletou úrokovou sazbu u hypotečního úvěru na stavební úpravy a nástavbu bytových ...

Usnesení rady města ze dne 13. 11. 2006

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. 11. 2006 RM schvaluje navržený postup realizace a financování III. etapy rekonstrukce a modernizace zimního stadionu Polička dle důvodové zprávy a doporučuje ZM jeho schválení. RM doporučuje ZM schválit uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 87 ...

Usnesení rady města ze dne 9. 10. 2006

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. 10. 2006 RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 5/2006 dle důvodové zprávy. RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence dle důvodové zprávy. RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro: - Triatlon MiP Polička, ve výši 3.000,-- Kč na činnost ...

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 25.9.2006

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. 9. 2006 RM schvaluje Komunitní plán sociálních služeb pro Město Poličku a části obce Střítež, Lezník a Modřec. RM schvaluje Nařízení města Poličky č. 1/2006, kterým se vymezují úseky silnic II. a III. třídy ve správním obvodu města Poličky, ...

Usnesení rady města ze dne 11. 9. 2006

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. 9. 2006 RM souhlasí s tím, aby každý politický subjekt, který o to projeví zájem, dostal k dispozici plochu o rozměrech poloviny stránky Jitřenky, kam může zdarma umístit svoje volební materiály. Volební materiály zveřejněné v rozsahu nad tuto plochu ...

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 8. 2006

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 8. 2006 RM schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám č. 01- 18/2003-P, na základě kterých vykonává Komise k projednání přestupků Města Poličky pro obce přenesenou působnost na úseku projednání přestupků. RM bere na vědomí informaci odboru dopravy MěÚ ...

Usnesení rady města ze dne 7. 8. 2006

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. 8. 2006 RM rozhoduje o přidělení zakázky vítězným uchazečům dle bodů 1 – 6 důvodové zprávy a souhlasí s uzavřením smluv na jednotlivé zakázky. RM schvaluje provozní řád skateparku v areálu ZŠ Na Lukách v Poličce. RM schvaluje návrh ...

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. 7. 2006

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. 7. 2006 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je realizace zakázky „Polička – protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka, projektová dokumentace“ s firmou Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. Dokumentace bude zpracována do stupně dokumentace pro územní řízení ...

Usnesení rady města z 26.6.2006

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 6. 2006 RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky a městské části Lezník za rok 2005. RM souhlasí s využitím volné třídy v budově Mateřské škole Čtyřlístek Polička pro účely literárně – dramatického oboru Základní umělecké školy Bohuslava ...

Usnesení rady města ze dne 12.6.2006

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 6. 2006 RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 3/2006 dle důvodové zprávy. RM projednala a předkládá ZM závěrečný účet svazku obcí Česká inspirace, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2005. RM se seznámila s ...

Usnesení rady města ze dne 29. 5 2006

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. 5. 2006RM bere na vědomí Zprávu o povodni v době od 27. 3. do 2. 4. 2006 v Poličce. RM doporučuje ZM schválit pořízení nového územního plánu Města Polička RM souhlasí s navrženými půjčkami z Fondu rozvoje bydlení Města ...

Usnesení rady města ze dne 15.5. 2006

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. 5. 2006 RM bere na vědomí záměr provedení aktualizace knihovního fondu v Městské knihovně Polička. RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. čtvrtletí roku 2006. RM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ...

Usnesení rady města ze dne 18.4. 2006

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. 4. 2006 RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro: - TJ Štefanydes Polička, ve výši 8.000,-- Kč, na činnost a dopravu k soutěžím - Plavecký oddíl ORKA Polička, ve výši 5.000,-- Kč, na činnost a náklady soutěží - Miniatur ...

Usnesení rady města ze dne 27.3.2006

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. 3. 2006 RM bere na vědomí informace odboru dopravy MěÚ Polička k možnosti realizace výstupů z „Ankety k dopravě v centru Poličky“. RM bere na vědomí informaci o výtěžku ze 4. Městského plesu konaného dne 11. 2. 2006 v Tylově domě. V Poličce dne ...

Usnesení rady města ze dne 20.3. 2006

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. 3. 2006 RM opětovně projednala záležitost dopravního řešení v centru města za účasti pana René Habrmana, zástupce Občanského sdružení A 21 Polička a zároveň zadala OD ve spolupráci s MP vypracovat návrhy na I. etapu řešení z provedeného vyhodnocení ankety. RM schvaluje ...

Usnesení rady města ze dne 6.3. 2006

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. 3. 2006 RM souhlasí s čerpáním finančních prostředků z fondu reprodukce majetku příspěvkové organizace Hrad Svojanov dle důvodové zprávy. RM schvaluje změnu kapacity Domova důchodců v Poličce z 48 na 50 lůžek dle důvodové zprávy s účinností od 7. 3. 2006. RM bere na ...

Usnesení rady města ze dne 20.2. 2006

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. 2. 2006 RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově městského úřadu dne 10. 3. 2006. RM schvaluje doporučení hodnotící komise a pověřuje starostu města k vydání rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný, vyhlášené na ...

Usnesení rady města ze dne 6.2. 2006

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. 2. 2006 RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Petra Zaala na funkci člena Zastupitelstva města Poličky a vydání „Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Poličky“ Mgr. Milanu Matoušovi. RM bere na vědomí komentář Mgr. Davida Junka ...

Usnesení rady města ze dne 23.1. 2006

 Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. 1. 2006 RM bere na vědomí informace z prezentace firmy „STUDIO ULMA“, Brno na zpracování návrhu ideové představy na řešení expozic a interiérů Městského muzea a galerie Polička včetně muzejní zahrady. RM bere na vědomí informaci o sestavení pracovních skupin, ...

Usnesení rady města ze dne 9.1.2006

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. 1. 2006 RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na „Zpracování energetického auditu pro budovy, ČOV a veřejné osvětlení Města Polička“ dle návrhu. RM souhlasí s vyřazením dlouhodobého majetku dle důvodové zprávy. RM bere na vědomí cenu ...

Usnesení z mimořádné rady města ze dne 19.12 2005

Usnesení přijatá na mimořádné 28. schůzi Rady města Poličky dne 19. 12. 2005 RM schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č.102304, uzavřené dne 25. 5. 2004 se spol. s. r.o. Pásek, Polička („Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu v Poličce“). RM schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů ...

Usnesení rady města ze dne 12.12.2005

Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města Poličky dne 12. 12. 2005 RM bere na vědomí informace paní Zdeňky Novotné, ředitelky Domu dětí a mládeže, Polička, týkající se vyhodnocení dotazníku pro mládež ohledně vybudování Klubu Spirála. RM bere na vědomí výroční zprávu o realizaci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb ...

Usnesení rady města ze dne 28.11. 2005

Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky dne 28. 11. 2005 RM doporučuje ZM schválit Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2006 dle předloženého návrhu. RM bere na vědomí rezignaci Ing. Marie Hamanové na funkci člena Zastupitelstva města Poličky a vydání „Osvědčení o nastoupení do funkce člena ...

Usnesení rady města ze dne 14.11.2005

Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky dne 14. 11. 2005 RM jmenuje na návrh výběrové komise do funkce ředitele Městské knihovny Polička pana Jana Jukla, Polička s účinností od 1.3.2006 do 31.12.2007. RM ruší soutěž na řešení expozic Městského muzea a galerie Polička. RM pověřuje ředitele Městského muzea ...

Usnesení rady města ze dne 31.10. 2005

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky dne 31.10 2005 RM bere na vědomí informace paní Zdeňky Novotné, ředitelky Domu dětí a mládeže Polička, týkající se projektu Klub pro mládež "SPIRÁLA" a ukládá ji ve spolupráci s MJPO a OKS:a) vytipovat prostory pro vznik klubub) oslovit ZŠ, SŠ ...

Usnesení rady města ze dne 17.10. 2005

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky dne 17. 10. 2005 RM bere na vědomí informace zástupců sportovní komise Mgr. Petra Zaala a Ing. Josefa Baláše, Ph.D, ohledně návrhu koncepce sportu a volnočasových aktivit v Poličce. RM souhlasí se jmenováním členů komise pro výběrové řízení na ředitele Městské ...

Usnesení rady města ze dne 3.10. 2005

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky dne 3.10. 2005RM bere na vědomí rezignaci pana Miloslava Červa na funkci člena Zastupitelstva města Poličky a vydání "Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Poličky" panu Jiřímu Hejtmánkovi. RM souhlasí s podáním návrhu na zapsání božích muk POKLONA na ...

Usnesení mimořádné rady města dne 23.9. 2005

Usnesení přijatá na mimořádné 21. schůzi Rady města Poličky dne 23.9. 2005 RM schvaluje Smlouvu č. 8400500867/31 o zajištění provedení přeložky energetického rozvodného zařízení "Přeložka kabelového vedení NN a VN, B. Němcové Polička" mezi Městem Polička a VČE a.s., Hradec Králové. RM schvaluje Dohodu o postoupení práv a povinností ...

Usnesení rady města ze dne 19.9. 2005

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky dne 19.9. 2005 RM bere na vědomí informace paní Idy Kelarové a pana Jiřího Čtrnáct týkající se aktivit na Hradě Svojanov. RM schvaluje znění a způsob provedení ankety k dopravní situaci v centru města v kombinaci bodů 1 a 3 dle ...

Usnesení rady města ze dne 5.9. 2005

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky dne 5.9. 2005 RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí r. 2005 RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 3/2005 dle důvodové zprávy RM projednala a doporučuje ZM schválit roční úrokovou sazbu u hypotečního ...

Usnesení rady města ze dne 22.8.2005

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy s JUDr. Ilonou Chladovou, advokátkou AK Chladová & Vybíral, Brno a s ní související udělení plné moci JUDr. Chladové. RM souhlasí s odesláním dopisu firmě Dufestav, Brno, dle návrhu předloženého JUDr. Ilonou Chladovou v souvislosti s ...

Usnesení rady města ze dne 8.8.2005

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky dne 8. 8. 2005 RM neschvaluje návrh PhDr. Zlaty Pražanové svolat mimořádné pracovní jednání ZM v záležitosti informovat členy ZM o aktuálním vývoji situace stavební akce „Suchý poldr Polička“. RM souhlasí s odesláním dopisu firmě Dufestav, spol. s r.o. Brno – Horní Heršpice ...

Usnesení rady města ze dne 25.7.2005

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky RM bere na vědomí informaci o vývoji příprav na místní kolo soutěže Královna města Poličky 2005. V případě, že v navrženém termínu nebude přihlášen dostatečný počet soutěžících dle důvodové zprávy, souhlasí se zrušením místního kola. RM doporučuje ZM schválit vstup Města ...

Doplnění usnesení přijatých na 15. schůzi Rady města Poličky dne 11.7.2005

RM bere na vědomí informace o technickém provedení a kvalitě prací na stavební akci „Suchý poldr Polička“ a informace o harmonogramu stavebních prací na této akci. V Poličce dne 11.7.2005Jaroslav Martinů Ing. Martin Kozáček místostarosta radní

Doplnění usnesení přijatých na 15. schůzi RM dne 11.7.2005

Doplnění usnesení přijatých na 15. schůzi Rady města Poličky dne 11. 7. 2005 RM bere na vědomí informace o technickém provedení a kvalitě prací na stavební akci „Suchý poldr Polička“ a informace o harmonogramu stavebních prací na této akci. V Poličce dne 11.7.2005Jaroslav Martinů Ing. Martin Kozáček místostarosta radní ...

Usnesení rady města ze dne 11. 7. 2005

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky dne 11. 7. 2005 RM bere na vědomí zprávu o služební cestě do s´Hertogenbosch v Nizozemí na Sympózium WTFC a jednání o pořádání výkonného výboru v Poličce, konaného ve dnech 31. 5. – 3. 6. 2005. RM schvaluje účast na konferenci v holandském městě ...

Usnesení rady města ze dne 22.6.2005

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky RM bere na vědomí prázdninový provoz škol a školských zařízení zřizovaných městem v měsíci červenci a srpnu 2005 dle důvodové zprávy. RM bere na vědomí přehled o naplněnosti tříd mateřských škol v Poličce od nového školního roku 2005/2006. RM bere na ...

Usnesení rady města ze dne 6.6.2005

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města RM doporučuje ZM schválit Závěrečný účet Města Poličky za rok 2004 bez výhrad. RM projednala a předkládá ZM Závěrečný účet svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko za rok 2004. RM projednala a předkládá ZM Závěrečný účet svazku obcí Kraj Smetany a ...

Usnesení rady města ze dne 23.5.2005

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky RM schvaluje „Organizační směrnici, kterou se stanoví postup pří zadávání veřejných zakázek a výzev k podání nabídky v případech, kdy výše budoucí zakázky nepřekročí částku 2.000.000,- Kč bez DPH“ dle přiloženého návrhu. RM ruší „Směrnici o zadávání veřejných zakázek“ schválenou svým ...

Usnesení rady města ze dne 9.5.2005

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. čtvrtletí roku 2005. RM souhlasí s vydáním „Průvodce občana sociálními službami“ podle předložené pracovní verze. RM souhlasí s osazením svislých dopravních značek B20a (Nejvyšší dovolená rychlost) v ul. ...

Usnesení rady města ze dne 25.4.2005

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky RM schvaluje Dohodu o stanovení rozsahu a ceně činností T.E.S. s.r.o. Polička pro rok 2005. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Polička a Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o. ve věci monitoringu skládky Široký Důl. RM schvaluje Smlouvu o ...

Usnesení rady města ze dne 11.4.2005

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky RM pověřuje OKS projednáním a předáním návrhů na jmenování nového člena Rady školy ZŠ Na Lukách, Polička. RM schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším ...

Usnesení rady města ze dne 21.3.2005

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky dne 21. 3. 2005 RM bere na vědomí předloženou koncepci expozic Městského muzea a galerie v Poličce a ukládá OKS zadat ve spolupráci s ředitelem Mgr. Davidem Junkem výběrové řízení na řešení interiérů v budovách č.p. 112 - 114. RM v ...

Usnesení rady města ze dne 7.3.2005

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky RM ukládá odboru dopravy: a) vyhodnotit dopravní situaci v centru města ke dni 30. 6. 2005.b) předložit návrh na zvýšení počtu vyhrazených parkovacích míst (pro majitele objektů nebo provozoven) v jednosměrných ulicích do 31. 3. 2005.c) ve spolupráci s IC provést a zpracovat průzkum ...

Usnesení z mimořádné rady města ze dne 23.2.2005

Usnesení přijatá na 6. mimořádné schůzi Rady města Poličky RM ruší své usnesení č. 37 ze dne 7. 2. 2005. RM doporučuje ZM schválit prodej bytů č. 1-24 v domě čp. 932 na Sídlišti Hegerova, bytů č. 1-16 v domě čp. 933 na Sídlišti Hegerova a bytů č. 1-11 ...

Usnesení rady města ze dne 21.2.2005

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky RM jmenuje ředitelkou Kulturních služeb města Poličky, Vrchlického 53, Polička s účinností od 1. 3. 2005 paní Alenu Báčovou a schvaluje její platové zařazení dle důvodové zprávy. RM souhlasí s vydáním 2 ks povolení pro bezplatné využívání parkovišť s parkovacími automaty v Poličce Ústavu ...

Usnesení rady města ze dne 7.2.2005

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. 2. 2005 RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu Města Poličky pro rok 2005. RM schvaluje, v návaznosti na změnu vyhlášky MPSV č. 82/1993 Sb. o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, výši úhrad za pobyt v Domově důchodců ...

Usnesení rady města ze dne 24.1.2005

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky RM souhlasí s převodem nevyčerpaného finančního příspěvku poskytnutého v roce 2004 Českému svazu bojovníků za svobodu, základní organizaci Polička, do roku 2005.RM doporučuje ZM schválit návrh odměn a příplatků dle nařízení vlády č. 697/2004 Sb. poskytovaných členům rady a zastupitelstva města, předsedům výborů a ...

Usnesení rady města ze dne 10.1.2005

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 12/2004 dle důvodové zprávy. RM souhlasí se zrušením komise péče o rodinu a dítě. RM ruší své usnesení č. 437 z 20.12.2004 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou ISES, s.r.o, jejímž předmětem je zpracování plánu ...

Usnesení rady města ze dne 5.1.2005

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky RM bere na vědomí zprávu o personálních záležitostech v Kulturních službách města Poličky a s ohledem na zjištěné skutečnosti ukládá paní Aleně Báčové řešit vzniklou situaci v souladu se zákoníkem práce. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu č. 1/P/05 mezi Městem ...

Usnesení rady města ze dne 20.12.2004

Usnesení přijatá na 30. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. 12. 2004 RM schvaluje „Dohodu o zajišťování provozu Ústavu sociální péče Polička – Domova důchodců v Poličce a o poskytování ústavní péče v tomto domově důchodců“ dle přiloženého návrhu. RM schvaluje změnu platového výměru ředitelce Mateřské školy Čtyřlístek, Polička ...

Usnesení rady města ze dne 8.12.2004

Usnesení přijatá na 29. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. 12. 2004 RM ruší své usnesení č. 391/b. RM pověřuje paní Alenu Báčovou řízením příspěvkové organizace Kulturní služby města Poličky do jmenování nového ředitele Kulturních služeb města Poličky. V Poličce dne 8.12.2004 Bc. Miroslav Popelka, starosta Jaroslav Martinů, místostarosta

Technická úprava (změna) usnesení č. 391/b ze dne 6.12. 2004

Text usnesení č. 391/b správně zní: RM pověřuje Odbor kanceláře starosty řízením příspěvkové organizace Kulturní služby města Poličky do jmenování nového ředitele Kulturních služeb města Poličky. V Poličce dne 8.12.2004 Bc. Miroslav Popelka, starosta; Jaroslav Martinů, místostarosta

Usnesení rady města ze dne 6. 12. 2004

Usnesenípřijatá na 28. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. 12. 2004 RM odvolává dle § 102 odst. 2 písm. b) z. č. 128/2000 Sb. v platném znění ředitele příspěvkové organizace Kulturní služby města Poličky ke dni 7. 12. 2004 z funkce.RM pověřuje paní Alenu Báčovou řízením příspěvkové organizace Kulturní služby města ...

Usnesení rady města ze dne 22.11.2004

Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města Poličky RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 4/2004, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Poličky č.5/2003 o místních poplatcích. RM bere na vědomí informace z vyhodnocení „Dotazníkové akce“ komunitního plánování. RM souhlasí s tím, aby dalším zpracováním ...

Usnesení rady města ze dne 8.11.2004

RM uděluje ZŠ na Lukách, Polička, předchozí souhlas k uzavření smluv o půjčkách z fondu kulturních a sociálních potřeb dle žádosti a důvodové zprávy. RM ruší komisi pro rozvoj města zřízenou ke dni 3.2. 2003 a odvolává všechny její členy z funkce. RM schvaluje Nařízení Města Poličky č. 2/2004 z ...

Usnesení rady města ze dne 4.11.2004

RM ruší své usnesení č. 340 ze dne 11. 10. 2004 a nesouhlasí se zřízením provozovny na pozemku Českých drah, a.s. p.č. 6277/1 v k.ú. Polička. V Poličce dne 4. 11. 2004 Bc. Miroslav Popelka, starosta Jaroslav Martinů, místostarosta

Usnesení rady města ze dne 25.10.2004

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky RM bere na vědomí předloženou koncepci rozvoje Jitřenky. RM projednala žádosti o poskytnutí finančních příspěvků (dotací) a schvaluje poskytnutí pro:- VPS malá a sálová kopaná, ve výši 20 tis. Kč na činnost- Kynologický svaz – organizace Polička, ve výši 10 tis. ...

Usnesení rady města ze dne 11.10.2004

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky RM schvaluje prodej hasičského auta ARO M 461, SPZ SY 88-71, které má v užívání SDH Lezník za cenu ve výši dle důvodové zprávy a použití získané částky k nákupu potřebného materiálu pro SDH. RM schvaluje smlouvu č. 4410481393 uzavíranou s ...

Usnesení rady města ze dne 29.9.2004

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. 9. 2004 RM doporučuje ZM schválit nabytí nepotřebného vojenského majetku do vlastnictví Města Poličky darovací smlouvou podle zákona č. 174/2003 Sb. , a to objektu bydlení č.p. 983 na st.p.č. 1938 včetně st.p.č. 1938 a objektu bydlení č.p. ...

Usnesení rady města ze dne 13.9.2004

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky RM souhlasí s prominutím nájemného za pronájem Tylova domu při oslavách 85. výročí založení Gymnázia Polička. RM souhlasí s vyřazením rozhlasové ústředny v integrované obci Lezník a s její následnou likvidací firmou LIKO. RM schvaluje Nařízení města Poličky č.1/2004 ve smyslu ...

Usnesení rady města ze dne 9.9.2004

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky RM projednala a schvaluje uzavření Smlouvy č. 00070431 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci „Suchý polr Polička, Polička, okres Svitavy, Pardubický kraj“ mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městem Polička jako příjemcem ...

Usnesení rady města ze dne 30.8.2004

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky RM bere na vědomí návrh vnitřní směrnice příspěvkové organizace Hrad Svojanov, upravující režim vedení pokladní hotovosti. RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí r. 2004. RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 5/2004 dle ...

Usnesení rady města ze dne 9.8.2004

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky RM pověřuje starostu a místostarostu k dalšímu jednání ve věci úklidu okolí objektu na ul. Havlíčkova do 30.8.2004 a poté při neúspěchu v jednání podat žalobu na vydání předběžného opatření k Okresnímu soudu ve Svitavách. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o ...

Usnesení rady města ze dne 19.7.2004

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky RM schvaluje Organizační směrnici č. 9/2004 Kontrolní řád Města Poličky. RM schvaluje dodatek č. 1 Organizační směrnice č. 3/2004 Oběh účetních dokladů. RM bere na vědomí, že 1. května 2004 se Město Polička jako právnická osoba stalo osobou povinnou k DPH a ...

Usnesení rady města ze dne 28.6.2004

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky RM schvaluje Organizační směrnici č. 8/2004 k sestavení rozpočtu, opravy a úpravy rozpočtu a rozbory rozpočtu. RM bere na vědomí informaci starosty o spolupráci města s tiskovými a elektronickými médii. RM schvaluje změnu termínu konání schůze Výkonného výboru WTFC v Poličce z jara 2005 na ...

Usnesení rady města ze dne 16.6.2004

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 16.6. 2004 RM projednala žádosti o poskytnutí finančních příspěvků (dotací) a schvaluje jejich poskytnutí pro- SONS Česká Třebová– organizace nevidomých, ve výši Kč 1.000,-- na činnost- Maňáskové divadélko JO-JO v Poličce, ve výši Kč 5.000,-- na činnost-Canisterapeutický svaz Desná, ve ...

Usnesení rady města ze dne 31.5.2004

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky RM bere na vědomía) zápis z jednání komise Dítě a volný čas ze dne 12. 5. 2004.b) předložený návrh dětského hřiště pro dospívající mládež.c) zrušení dětského hřiště v parku, a to z důvodu jeho značné zanedbanosti a nevyhovujícího stavu ve vztahu k hygienickým normám a bezpečnostním pravidlům. RM ...

Usnesení rady města ze dne 17.5.2004

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky RM projednala a bere na vědomí rozbory plnění rozpočtu Města Poličky za 1. čtvrtletí 2004 RM jmenuje Ing. Ivo Janečka, Polička, šéfredaktorem poličského periodika JITŘENKA s účinností od 1.6.2004. RM ukládá Ing. Ivo Janečkovi předložit radě města nejpozději do 30.11.2004 návrh ...

Usnesení rady města ze dne 3.5.2004

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky RM doporučuje ZM schválit Závěrečný účet Města Poličky za rok 2003 bez výhrad. RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 3/2004 dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM schválit Rozpočtový výhled Města Poličky na rok 2005 – 2006. RM schvaluje odpisové plány ...

Usnesení z mimořádné rady města dne 26.4.2004

RM souhlasí se jmenováním členů komisí při veřejné obchodní soutěži na rekonstrukci a dostavbu Zimního stadionu v Poličce dle důvodové zprávy. RM souhlasí se jmenováním členů komise pro výběrové řízení na šéfredaktora poličského periodika „Jitřenka“ v tomto složení dle důvodové zprávy. RM souhlasí s uzavřením Mandátní smlouvy a Rámcové smlouvy o spolupráci ...

Usnesení rady města ze dne 14.4.2004

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence dle důvodové zprávy. RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky a integrované obce Lezník za rok 2003. RM schvaluje uzavřít na kněžské hroby (stávající i nově vzniklé) i na hrob řádu školských sester smlouvy ...

Usnesení rady města ze dne 31.3.2004

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky RM nesouhlasí s povinnou účastí starosty města na kontrolních dnech akce Památník B. Martinů. RM doporučuje ZM schválit použití státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2004 v celé výši na akci: Památník B. ...

Usnesení rady města ze dne 15.3.2004

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 38/2001/0 o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu uzavřené mezi Městem Polička a LIKO SVITAVY a.s. dne 21.2.2002. RM souhlasí se snížením celkové částky nájemného v Tylově domě za pořádání ...

Usnesení rady města ze dne 1.3.2004

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Městského muzea a galerie Polička za rok 2003. RM souhlasí s prominutím celkové částky nájemného v Tylově domě za pořádání 72. studentského plesu Gymnázia Polička dne 16. ledna 2004. RM souhlasí s vyhlášením výběrového ...

Usnesení rady města ze dne 16.2.2004

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky RM schvaluje změnu výše úhrad za úkony pečovatelské služby dle návrhu a důvodové zprávy v DPS „Penzion“ Polička s účinností od 1. 3. 2004. RM souhlasí, aby náklady na zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro žadatele ze Sídl. Hegerova 933, Polička na parkovišti na Sídl. ...

Usnesení rady města ze dne 2.2.2004

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu Města Poličky pro rok 2004. RM doporučuje ZM schválit návrh pravidel pro poskytování příspěvků (dotací) v roce 2004. RM schvaluje v návaznosti na změnu vyhlášky MPSV č. 82/1993 Sb. o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, výši ...

Usnesení rady města ze dne 19.1.2004

Usnesení přijaté na 4. schůzi Rady města Poličky RM souhlasí:a) se zařazením ředitelů kulturních zařízení a DPS “Penzion” do tarifních tříd dle předloženého návrhu.b) s výší osobních příplatků a příplatků za vedení ředitelům kulturních zařízení a DPS “Penzion” dle předloženého návrhu ve variantě č.2.RM schvaluje změnu platového výměru ředitelce Základní ...

Usnesení rady města ze dne 14.1.2004

Městský úřad, Sp. zn. 102/A-5–2009Usnesení přijatá na 3. mimořádné schůzi Rady města Poličky RM schválila návrh dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 24. 1. 2002 uzavřené mezi Městem Polička jako pronajímatelem a společností OPUS, spol. s r.o. jako nájemcem k 14. 1. 2004 a pověřila statutární orgány k uzavření ...

Usnesení rady města ze dne 12.1.2004

Usnesení přijaté na 2. mimořádné schůzi Rady města RM souhlasí s výsledky výběrových řízení na realizaci akcí “Suchý poldr Polička” a “Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný v k.ú. Polička” a pověřuje starostu k uzavření smlouvy s vítěznou firmou DUFESTAV spol. s.r.o. Termín: 12.1.2004, zodpovídá: kancelář starosty. V Poličce dne 12.1.2004Bc. Miroslav Popelka, starosta; Jaroslav Martinů, místostarosta ...

Usnesení rady města ze dne 5.1.2004

Městský úřad, Sp. zn. 102/A-5–2009 Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky RM jmenuje pí. Vlastu Štaudovou do funkce vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Polička s účinností od 5. 1. 2004.RM se seznámila s urbanistickou studií integrované obce Střítež a s projektovou dokumentací na rozšíření rodinné farmy ve Stříteži a ...

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města