Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Zákon o střetu zájmů

S účinností od 1. září 2017 byl novelou zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, (dále jen zákon) zřízen registr oznámení jako informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti.

V registru oznámení jsou ukládány elektronické dokumenty podávané veřejnými funkcionáři podle § 12 odst. 5 zákona , s výjimkou oznámení podávaných soudci.

Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanovené zákonem do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 zákona jsou dostupná bez předchozí žádosti.

Do oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 je možné nahlížet pouze na základě žádosti. Tu lze podat

  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
  • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo
  • elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Po ověření žádosti pro umožnění přístupu do registru oznámení udělí správce registru oznámení žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

Registr oznámení: https://cro.justice.cz

Oznámení podaná do 31. srpna 2017 podle původní právní úpravy zůstanou evidována v listinné podobě u dosavadních evidenčních orgánů po dobu pěti let od účinnosti příslušné novely zákona pro účely nahlížení ze strany veřejnosti a výkonu kontrolní činnosti ze strany Ministerstva spravedlnosti.

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Žádost lze podat

  • osobně u evidenčního orgánu – tajemníka MěÚ,
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
  • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny MěÚ.

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zákon o střetu zájmů