Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Odbor dopravy

Vedoucí: Mgr. Kovář Jan

Činnost odboru

Odbor dopravy vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku dopravně správních agend (v oblasti přenesené působnosti):

Ve věcech provozu na pozemních komunikacích

 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů oprávněným osobám,
 • provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů,
 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
 • nařizuje přezkoumání zdravotní a odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává jejich duplikáty,
 • vydává paměťové karty řidičů,
 • projednává přestupky v oblasti silniční dopravy podle příslušných právních předpisů, které jsou v působnosti odboru,
 • stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky,
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí,
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání,
 • rozhoduje o profesní způsobilosti řidiče.

Ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích

 • vede registr silničních vozidel,
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru,
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku nebo registrační značku na přání a vydává tabulky s registrační značkou,
 • rozhoduje o trvalém, dlouhodobém a dočasném vyřazení silničního vozidla,
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného, jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla,
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla,
 • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí,
 • vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí,
 • vydává a odebírá paměťovou kartu podniku a paměťovou kartu dílny.

Na úseku silničního hospodářství

 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti,
 • povoluje připojování na pozemní komunikace II. a III. třídy a místní komunikace v rámci působnosti,
 • povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy a místních komunikací v rámci působnosti,
 • povoluje uzavírky a nařizuje objížďky na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích v rámci působnosti,
 • stanovuje dopravní značení a projednává s Policií ČR užití a rozmístění dopravních značek, dopravních zařízení, reklamních zařízení,
 • projednává přestupky ve věcech silnic dle zákona o pozemních komunikacích.

Na úseku silniční dopravy

 • vykonává funkci dopravního úřadu ve věcech městské autobusové dopravy a taxislužby,
 • vydává průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby,
 • zařazuje vozidla do evidence vozidel taxislužby,
 • projednává přestupky ve věcech taxislužby.

 

V rámci výkonu samostatné působnosti odbor dopravy dále zajišťuje:

 • provoz autobusového nádraží,
 • aktualizaci smluv o užívání autobusového nádraží uzavřených s jednotlivými dopravci,
 • účtování úhrad za využití plochy autobusového nádraží,
 • správu autobusového nádraží –  informační tabule, označení nástupišť, aktualizace jízdních řádů ve spolupráci s dopravci
 • údržbu autobusového nádraží -  zajištění úklidu a zimní údržby
 • agendu provozování a financování městské hromadné dopravy
 • spolupráci s jednotlivými dopravci a s Krajským úřadem Pardubického kraje

 

Zpracování osobních údajů

 

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Odbory | Odbor dopravy