Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Odbor sociálních věci a zdravotnictví

Vedoucí: Bc. Černíková Martina

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje výkon státní správy a samosprávy v sociální oblasti zejména podle:

 • z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č.  329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
 • z.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • z.č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízení a o preventivně výchovné péči ve školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 • z.č.  167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Úsek sociálně právní ochrany dětí

 • Zabezpečení sociálně právní ochrany dětí – zejména sledování nepříznivých vlivů působících na děti, zjišťování jejich příčin, poradenská činnost pro rodiče, budoucí osvojitele a pěstouny, vyhledávání dětí vhodných pro osvojení a fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
 • Sepisování návrhů ve věci nezletilých děti (úprava rodičovské odpovědnosti, určení výživného, změny výživného, změny příjmení atd.)
 • Zabezpečování funkce kolizního opatrovníka v soudních řízení dotýkajících se práv dítěte, tj. řízení o úpravě výchovy a výživy nezletilých, o určení styku, o určení a popření otcovství, o výšení nebo snížení výživného, o změně příjmení, o schválení právního úkonu, zastupování v dědickém řízení atd.
 • Rozhodování ve věcech výchovných opatření včetně kontroly plnění těchto opatření
 • Podávání podnětů a návrhů na soudní dohled nad nezletilými, na ústavní nebo ochrannou výchovu, na předběžné opatření je-li ohrožen život nebo zdraví dítěte včetně součinnosti se soudem při realizaci výkonu rozhodnutí
 • Účast při trestním řízení, včetně přípravného, vedeným proti mladistvým, spolupráce s PČR, státní zastupitelstvím, soudy a probační a mediační službou
 • Sledování dětí umístněných v ústavní péči, spolupráce s diagnostickými ústavy, dětskými domovy a výchovnými ústavy pro mládež, včetně návštěv dětí umístěných v těchto zařízeních, vydávání souhlasu k pobytu dětí mimo ústavní zařízení, zabezpečování nezbytných dokladů pro děti umístněné v ústavní výchově
 • Práce s dětmi a mladistvými, na kterých je páchána trestná činnost (týrané a zanedbávané děti), včetně podávání podnětů k prošetření a trestního oznámení
 • Spolupráce se školami v oblasti prevence kriminality a protidrogové oblasti
 • Zprostředkování náhradní rodinné péče, osvojení, pěstounská péče
 • Agenda dohody o výkonu pěstounské péče
 • Spolupráce s orgány státní správy, neziskovým sektorem

více informací na webu OSPOD:

Logo OSPOD

Dokumenty:

Úsek sociální práce

Sociální prevence, sociální práce s nezaměstnanými osobami, s osobami s materiálními problémy a s osobami ohroženými sociálním vyloučením:

 • Specializované činnosti v oblasti péče o občany společensky nepřizpůsobivé, zejména občanům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, občanům proti nimž je vedeno trestní řízení a občanům závislým na alkoholu nebo jiných toxikomanií
 • Poskytování komplexního sociálního poradenství
 • Plnění úkolů v oblasti pomoci v hmotné nouzi
 • Poskytování údajů orgánům pomoci v hmotné nouzi   pro účely rozhodování o dávkách a pro účely odvolacího řízení
 • V souvislosti s posuzováním stavu hmotné nouze povinnost shromažďovat a analyzovat údaje o osobách v hmotné nouzi, dohodnou ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi postup řešení jejich situace hmotné nouze
 • Používání vhodných metod  a postupů při řešení situace osob v hmotné nouzi
 • Spolupráce s ostatními subjekty při řešení nepříznivé sociální situace
 • Vedení Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka dle příslušné vyhlášky MPSV
 • Koordinace poskytování sociálních služeb a poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy
 • Spolupráce s orgány státní správy, neziskovým sektorem

Sociální práce se starými a zdravotně hendikepovanými občany:

 • Poskytování komplexního sociálního poradenství zaměřené na řešení problémů, tj. s ohledem na příčinu vzniku problémů u ohrožených osob a skupin a nejen důsledků sociálních událostí. Pomoc osobám, které nejsou schopny se o sebe postarat a uplatňovat svá práva při uplatnění žádosti o dávku příspěvku na péči a dalších dávek pro osoby zdravotně postižené
 • Zajištění osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu
 • Komplexní expertní posouzení sociální situace osob včetně poskytování odborného poradenství v různých oblastech sociálně právní ochrany v nejširší formě
 • Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením a omezených v přístupu k sociálním systémům v území
 • Podpora a řešení situací osob ohrožených zadlužením a exekucí dávek, zprostředkování odborné pomoci
 • Spolupráce, součinnost a koordinace subjektů v rámci poskytování dávek a následné kontroly využívání dávek ze všech systémů sociálního zabezpečení, v rámci jejich provázání a dosažení účelu dávek
 • Identifikace potřeby sociálních služeb v rámci území
 • Na základě oznámení zdravotnického zařízení zjišťování zda-li je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče
 • Zastupování osob, která nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby
 • Stanovení úhrady za stravu a péči u dětí s nařízenou ústavní výchovou, které jsou umístněné v pobytových zařízení
 • Vedení Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka dle příslušné vyhlášky MPSV
 • Na území svého správního obvodu realizuje činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob se zdravotním nebo duševním onemocněním, osob pečujících o osoby závislé na péči jiné osoby, osob s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům, osob ohrožených sociálním vyloučení, osob žijících rizikovým způsobem života, obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí, osobám bez přístřeší, nezaměstnaným, imigrantům a rodinám s dětmi
 • Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávek sociálního zabezpečení důchodů a nemocenských dávek
 • Provádí sociální šetření pro soud ve věci opatrovnických řízení u osob omezených nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům
 • V přenesené působnosti výkon funkce veřejného opatrovníka
 • Vydávání „Parkovacích  průkazů označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“
 • Spolupráce s orgány státní správy, neziskovým sektorem
 • Agenda byty zvláštního určení

Dokumenty:

Další činnosti odboru:

 • Vydávání receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky
 • Zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce
 • Zajišťování dostupnosti informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území obce
 • Zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • Spolupráce s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
 • Metodické vedení příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička
 • Správa kapitoly v sociální oblasti
 • Koordinace a zajišťování ubytování osob bez přístřeší
 • Výkon činnosti romského poradce
 • Výkon činnosti protidrogového koordinátora

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Odbory | Odbor sociálních věci a zdravotnictví

OSPOD

Aktivity a fungování OSPOD