Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Vedoucí: Ing. Mastná Marta

V přenesené působnosti vykonává činnosti ve věcech územního plánování jako Úřad územního plánování podle § 6 odst.1 z.č. 183/2006 Sb. ( stavební zákon).

 

Úsek územního rozvoje a životního prostředí

úsek územního plánování a rozvoje

 • pořizování územního  plánu  a regulačního  plánu  pro území města
 • pořizování územně plánovacích  podkladů pro správní obvod Úřadu územního plánování  (ÚÚP)
 • pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií na žádost obcí ve správním obvodu ÚÚP
 • pořizování vymezení zastavěného území na žádost obcí ve správním obvodu ÚÚP
 • je dotčeným orgánem v územním řízení  z hlediska uplatňování záměrů územního plánování ve správním obvodu ÚÚP, pokud územní rozhodnutí nevydává stavební úřad Polička
 • je dotčeným orgánem podle zvláštního právního předpisu, v němž  se rozhoduje o změnách v území
 • předkládá návrhy na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
 • zajišťuje další činnosti dle stavebního zákona
 • provádí dohled nad dodržováním územně plánovací dokumentace města, urbanistických a územních studií a regulačních plánů města včetně jejich změn
 • provádí dohled nad dodržováním územních plánů, urbanistických a územních studií a regulačních plánů obcí ve správním obvodu ÚÚP
 • vydávání stanovisek ke stavebním zásahům u nemovitostí v majetku města
 • výběr stavenišť pro stavby, kde je investorem město
 • vydávání stanovisek k prodeji nemovitostí v majetku města
 • zastupování města při stavebních a územních řízeních 

úsek  památkové péče

 • Program regenerace městské památkové zóny – příprava a zpracování projektů  pro MK ČR  a KrÚ Pk za účelem získání dotací a grantů v oblasti památkové péče
 • spolupráce s vlastníky památkových objektů
 • zajištění konzultací s pracovníky Národního památkového ústavu při stavebních obnovách objektů na území městské památkové zóny

úsek investiční výstavby a komunálního hospodářství

 • komplexní   příprava   a   realizace   investičních  akcí  města  a stavební údržby a obnovy včetně zadávání veřejných zakázek 
 • investorská  činnost  spojená  s  předprojektovou a  projektovou přípravou staveb
 • činnost technického dozoru investora
 • předávání investic svěřenému správci a zajištění navedení těchto investic
 • do účetnictví
 • kontakt  se společností T.E.S. s.r.o.  ve věci údržby a oprav veřejných komunikací, dětských hřišť, likvidace odpadů, správy a údržby hřbitovů
 • kontakt s firmou CITELUM a.s. Praha při správě veřejného osvětlení

činnost projektového manažera

 • sledování a evidence programů na r. 2007-2013 (Fondy evropské únie), regionálních operačních programů, grantových programů ministerstev, krajů, agentur a zahraničních subjektů s jejich vyhodnocením a návrhem na využití městem
 • gesční spolupráce (součinnost) s odbory při přípravě žádostí o granty a programy
Oddělení životního prostředí
 • prosazování zájmů města z hlediska životního prostředí ve správních řízeních
 • odpadové hospodářství – spolupráce se společnostmi LIKO a.s. Svitavy a EKO-KOM a.s. k zajištění a rozvoji systému sběru a třídění komunálního odpadu
 • spolupráce s kolektivními systémy pro zpětný odběr použitých elektrozařízení
 • veřejná zeleň – spolupráce se společností T.E.S. s.r.o.Polička ve věci údržby veřejné zeleně, zajišťování přípravy a realizace projektů na veřejné zeleni
 • vodní hospodářství – spolupráce se společností VHOS a.s.Moravská Třebová ve věci provozování kanalizace a čistírny odpadních vod, zajišťování přípravy a realizace projektů k rozvoji kanalizační sítě a dalších vodohospodářských staveb  (např. protipovodňová ochrana a vodovody)

přenesená působnost  

 vodní hospodářství

 • výkon státní správy  na úseku vodního hospodářství podle z.č. 254/2001 Sb. o vodách a podle z.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
 • vydávání stanovisek ke stavbám před vydáním územního nebo  stavebního povolení z hlediska vodního zákona
 • povolování vodních děl ( DČOV, vodovody, kanalizace, rybníky)
 • vydávání souhlasu k některým stavbám, k některým činnostem ( např. geologické práce)
 • povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, k vypouštění odpadních vod
 • vyhlášení ochranného pásma vodních zdrojů
 • řešení havárií při možném ohrožení znečištění podzemních nebo povrchových vod
 • vydávání povolení k užívání vodních děl
 • ochrana před povodněmi
 • další činnost vyplývající ze z.č. 254/2001 Sb. a z.č. 274/2001 Sb. – schvalování manipulačních a havarijních řádů

odpadové hospodářství

 • výkon státní správy  na úseku odpadového hospodářství podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění 
 • vydávání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
 • vydávání souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
 • vedení a zpracování evidence od původců ( evidence odpadů a zařízení)
 • vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenského úřadu
 • vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů
 • vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady

-    další činnost vyplývající ze z.č. 185/2001 Sb. o odpadech

zemědělský půdní fond

 • výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu  v platném znění
 • souhlas ke změně louky na pastvinu nebo ornou půdu
 • souhlas k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích podkladů, které vycházejí ze schválených územních plánů obce
 • souhlas k vynětí půdy ze ZPF, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře do 1 ha
 • další činnost  dle z.č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění

ochrana ovzduší

 • výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší dle z. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
 • dotčený správní orgán  v územním, stavebním a kolaudačním řízení
 • vydávání stanovisek  k územně plánovací dokumentaci v průběhu jejího pořizování
 • provádí kontroly provozu nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší a nařizuje opatření ke zjednání nápravy
 • ukládá pokuty za správní delikty provozovatelů nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší
 • vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu u nevyjmenovaných zdrojů

ochrana přírody

výkon státní správy na úseku ochrany přírody podle z.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění

 • dotčený správní orgán v územním, stavebním a kolaudačním řízení
 • povolování kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládání náhradní výsadby
 • vydávání stanovisek k územním plánům, regulačním plánům a k návrhům vymezení zastavěného území
 • vymezování a hodnocení místního systému ekologické stability
 • podílení se  na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody
 • registrace významných krajiných prvků a vydávání závazných stanovisek  k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce
 • památné stromy : sjednávání a rušení smluv, vydávání rozhodnutí o vyhlášení a o vymezení jejich ochranných pásem, o zrušení ochrany, vydávání souhlasů k ošetřování  a souhlasů ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech
 • vydávání souhlasu ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí
 • vydávání závazných stanovisek k odlesňování a zalesňování pozemků a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů
 • vydávání povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny
 • rozhodování o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků
 • vydávání souhlasů k umisťování a povolování staveb k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz
 • rozhodování o vyhlášení přechodně chráněné plochy
 • přijímání oznámení o kácení dřevin a rozhodování o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin

výkon státní  správy na úseku ochrany přírody podle zákona č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v platném znění

 • provádění místního šetření, sepisování protokolů a zajišťování důkazů a předávání těchto podkladů příslušnému orgánu ochrany přírody

správa rybářství

 • výkon státní správy dle z.č. 99/2004 Sb. na úseku rybářství
 • vydávání rybářských lístků
 • ustanovení, zrušení či odvolání či rybářské stráže

správa lesů a myslivosti

 • výkon státní správy dle z.č. 289/1995 Sb. o lesích
 • souhlas s dělením lesních pozemků s výměrou 1 ha a menší
 • udělení licence pro výkon odborného lesního hospodáře
 • povolování výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
 • stanovení podmínek pro konání organizovaných a sportovních akcí v lese
 • prohlašování pozemků za les
 • trvalé nebo dočasné vynětí pozemků z lesního půdního fondu
 • vydávání souhlasu s umístěním stavby do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa
 • povolování výjimky ze zákazu některých činností v lese
 • výkon státní správy dle z.č. 149/2003 Sb. o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, určeného k obnově lesa a zalesňování
 • výkon státní správy dle z.č. 449/2001 Sb. o myslivosti
 • tvorba a využívání honiteb
 • ustanovení myslivecké stráže a mysliveckých hospodářů
 • vydávání loveckých lístků
 • povolení lovu zvěře  na nehonebních pozemcích a mimo dny lovu
 • plány mysliveckého hospodaření
 • pořádání chovatelských přehlídek  trofejí zvěře

Státní správa dle z.č. 246/1992 Sb.  na ochranu zvířat proti týrání.

Státní správa dle z.č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.

Úsek správy GIS a ÚAP
 • aktivní sběr dat od poskytovatelů, jejich zapracování a aktualizace v systému GIS (geografický informační systém)
 • zapracování předaných informací ze stavebního úřadu do GIS
 • export dat pro potřeby projektantů a organizací dle smluv
 • údržba a optimalizace interního systému GIS a SQL databáze
 • spolupráce s poskytovateli dat a správci technické infrastruktury na aktualizacích dat
 • tvorba tematických map dle požadavků vedení a pracovníků MěÚ
 • podpora interním uživatelům GIS
 • předkládání podnětů ke zlepšení GIS
 • zálohování dat databáze GIS
 • pořizování vymezení zastavěného území na žádost obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
 • tvorba a aktualizace územně analytických podkladů
 • průzkumy území, sběr dat

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Odbory | Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí