Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Tajemník

Vedoucí: Mgr. Teplý Jan

Tajemník MěÚ: Mgr. Jan Teplý, telefon: 461 723 803, email: tajemnik@policka.org

Tajemník  plní funkci  vedoucího organizace vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu podle zvláštních předpisů a je jim nadřízen a starostovi je odpovědný za plnění úkolů MěÚ v samostatné i přenesené působnosti. Prostřednictvím pracovníků MěÚ zajišťuje plnění usnesení zastupitelstva  města a rady  města a  zajišťuje úkoly v přenesené působnosti obce vyplývající ze zvláštních zákonů. Koordinuje a kontroluje činnost pracovníků MěÚ a vyhodnocuje činnost svých podřízených.

Tajemník dále

 • řeší stížnosti na činnost odborů a pracovníků
 • rozhoduje o podjatosti úředních osob dle § 14 z.č. 500/2004 Sb. správní řád
 • je oprávněn  vydávat  směrnice.

V případě, že změnou legislativy dojde ke změně či nárůstu předmětu činnosti MěÚ a tento organizační řád  konkrétně nestanoví,  který odbor  či úsek je k jejímu vyřizování věcně příslušný, rozhodne  tajemník neprodleně  o přidělení takto vzniklé agendy  ke konkrétnímu odboru či úseku.  Rozhodnutí  je  povinen oznámit radě města ( článek 3, písm.a) a zajistit jeho zapracování do organizačního řádu .      

Současně tajemník řídí  tyto úseky a oddělní a jejich zaměstnance

 • úsek sekretariátu starosty a místostarosty
 • úsek  krizového řízení
 • úsek zahraniční spolupráce a cestovního ruchu
 • oddělení informačních technologií (IT)
Úsek krizového řízení

Výkon státní správy v rozšířené působnosti  a  samosprávy zejména  podle

 • z.č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR
 • z.č. 320/2015 Sb. o HZS a z.č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému
 • z.č. 240/2000 Sb. krizový zákon
 • z.č. 128/2000 Sb. o obcích
 • z.č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací
 • z.č.  133/1985 Sb. o požární ochraně

Zajišťování agendy osadních výborů Modřec, Lezník a Střítež.

Elektronické zabezpečení budov MěÚ.

Provoz a údržba městského bezdrátového rozhlasu.

Úsek sekretariátu starosty a místostarosty
 • vyřizování  agendy starosty a místostarostky včetně plánování programu
 • z materiálů předložených odbory zajišťování  přípravy jednání rady a zastupitelstva
 • evidence pošty úseků tajemníka v rámci spisové služby
 • evidence pošty svazku obcí AZASS v rámci spisové služby
 • komunikace se členy rady města a zastupitelstva města
 • administrativa personálních výběrových řízení
 • zajišťování odpovědí v rubrice „ ptejte se „
 • evidence smluv
 • spolupráce s příspěvkovými organizacemi
 • evidování článků o Poličce v tisku
 • zajišťování občerstvení a rautů na oficiálních akcích města a darů pro hosty
 • poskytování propagačních materiálů
 • realizuje vnitřní kontrolu přenesené působnosti
 • zajišťuje výkon agendy přestupků ( přestupková komise) a stížností
 • tisková mluvčí města
 • veřejné sbírky
 • zápisy z porad, ze schůzí rady a zasedání zastupitelstva ,vyhotovuje  usnesení
Úsek zahraniční spolupráce a cestovního ruchu
 • zahraniční spolupráce s partnerskými města Westerveld ( Holandsko), Hohenems ( Rakousko), Meilen ( Švýcarsko) a Ebes ( Maďarsko) – pobyty studentů, výměnné kulturní akce, návštěvy představitelů  
 • WTFC – Kruh přátel hrazených měst – schůze výkonného výboru, příprava společných projektů, organizace návštěv
 • správa kapitoly cestovního ruchu a zahraniční spolupráce
 • cizojazyčná korespondence do zahraničí
 • spolupráce se  zahraniční komisí
 • propagační materiály, propagace města na veletrzích,  příprava a realizace projektů v cestovním ruchu
 • plnění úkolů vyplývajících ze členství Města Poličky ve  svazcích obcí Kraj Smetany a Martinů , Česká inspirace, Královská věnná města, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Mikroregion Poličsko
Oddělení informačních technologií (IT)
 • koncepční rozvoj a komplexní provoz informačního systému a technologického centra městského úřadu a jeho propojení  a koordinace se státním informačním systémem , ostatními orgány a obcemi
 • správa počítačové sítě, počítačů a tiskáren včetně pořizování hardwaru a softwaru
 • ochrana dat městského informačního systému před ztrátou a neoprávněným užitím
 • provoz veškeré výpočetní, reprodukční a telekomunikační techniky úřadu
 • běžná údržba výpočetní techniky
 • gestor provozu elektronické podatelny a spisové služby
 • gestor užívání počítačových programů městského informačního systému
 • kompletní evidence programového a technického vybavení a jeho předávání jednotlivým uživatelům
 • provoz internetových stránek města včetně elektronické komunikace
 • zajišťování  služeb technologického centra pro město, zřizované organizace a  obce ve správním  obvodu obce s rozšířenou působností
 • servisní , metodická a poradenská činnost v oblasti informačních technologií pro město, zřizovaní organizace a obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.      
Úsek podatelny
 • kompletní spisová agenda
 • spisová služba
 • obsluha telefonní ústředny
 • agenda úřední desky vč. elektronické
 • datové zprávy dle zákona č. 300/2008 Sb.
 • ztráty a nálezy
 • podávání informací o kompetencích jednotlivých odborů
 • Sbírka zákonů - vyhledávání a zapůjčování právních předpisů zaměstnancům MěÚ a veřejnosti
 • výdej kancelářských potřeb
 • provoz kopírovacího stroje
 • práce spojené s korespondencí osob s trvalým pobytem na ohlašovně

Další možnosti

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Odbory | Tajemník